Professionele Leergemeenschappen (PLGs)

PLG Nieuwe lesvormen met moderne ICT

Algemene beschrijving

Bij de PLG "Nieuwe lesvormen met moderne ICT" staat de vraag centraal hoe moderne ICT middelen zoals iPads, digiboards en smartphones op een zinnige, productieve manier in de les kunnen worden gebruikt. Met name zal worden onderzocht hoe deze middelen kunnen worden ingezet bij differentiatie in het onderwijs. Docenten (2e en 1e graads) zullen lessen ontwerpen waarbij moderne ICT een rol speelt. Vakspecifieke ICT-vaardigheden zijn van groot belang. De vraag is bijvoorbeeld niet of iPads een rol in het onderwijs gaan spelen, maar hoe dat het beste kan gebeuren en welke nieuwe didactische mogelijkheden die technologie geeft.

Door zelf concrete lessen en lesformats te ontwikkelen waarin de dynamiek van de les onder invloed van deze moderne ICT wordt onderzocht, bouwen deelnemende docenten hun professionaliteit op dit gebied en leveren ze producten die anderen kunnen inspireren.

Doelen

Het belangrijkste doel van deze PLG is het ontwikkelen van didactische vaardigheden en het handelingspalet van de deelnemende docenten met ICT. Als concrete producten worden lessen en lesformats voorzien. De betrokken docenten zullen in de eigen school en team of vaksectie een voortrekkersrol vervullen dan wel deze verder verdiepen.

Concrete producten zijn de lessen, lessenseries en lesformats die de docenten testen en evalueren in het kader van de PLG. Daarnaast produceren de deelnemers korte video's waarop ze de ontwikkelde formats uitleggen en demonstreren. De UT heeft hier goede ervaringen mee binnen het Kennisnet video-cases project.

Begeleiding en bijeenkomsten

De PLG wordt begeleid door Francine Behnen (UT/ELAN).

De deelnemers komen maandelijks bijeen, op maandagmiddag van 15.00 – 18.00 uur.

Randvoorwaarden

Deelnemers worden voor 60 uur per schooljaar vrijgeroosterd. Ongeveer 30 uur wordt daarvan besteed aan deelname aan de bijeenkomsten, de andere 30 uur zijn beschikbaar voor werk aan het materiaal. In principe worden bijeenkomsten op maandagmiddag gehouden. Deelnemers beschikken over een iPad of andere tablet. Om implementatie in school te bevorderen zal iedere deelnemende school minimaal twee deelnemers afvaardigen.

Evaluatie en onderzoek

Evaluatie van het materiaal dat wordt ontwikkeld gebeurt door de docenten, begeleid door een onderzoeker van de Universiteit Twente - in eerste instantie de PLG begeleider. De voortgang van docenten wordt gemeten met behulp van instrumenten beschikbaar gesteld in het overkoepelend PLG onderzoek van de UT. PLG-begeleiders zullen deelnemen aan de twee jaarlijkse bijeenkomsten voor PLG-begeleiders, georganiseerd door de UT.