DOT Natuurkunde: Vakvernieuwing in de praktijk

Natuurkunde: Vakvernieuwing in de praktijk

Henk414

Dr. ir. Henk Pol

Trekker

Natuurkunde: Vakvernieuwing in de praktijkContext

In september 2013 is het nieuwe examenprogramma natuurkunde ingevoerd in VWO 4. Dat betekent nieuwe schoolboeken en nieuwe onderwerpen. Wellicht op onderdelen ook een nieuwe aanpak?

Nieuwe natuurkunde zorgt voor een meer op context gerichte benadering en biedt tegelijk vensters op enkele nieuwe meer recente vakinhouden. Dit vraagt van docenten grip op de concept-context benadering en hier en daar verdieping in nieuwe vakinhouden. Bovenal geldt dat actieve betrokkenheid de kwaliteit van de invoering op de eigen school positief zal beïnvloeden (Coenders e.a., 2010).


Beschrijving van de activiteiten; uitkomsten en plannen

Het docentontwikkelteam natuurkunde richt zich zowel op de inhoudelijke kant van de vakvernieuwing als ook op de didactische kant:

-Algemeen doel is het omzetten van nieuwe natuurkunde modules in een lessenserie met bijbehorende studiewijzer, keuze voor demonstratie- en leerling-proeven, selectie van geschikte online simulaties en ontwikkeling van toetsen.

-Vanuit onderzoek worden minder voor de hand liggende insteken uitgeprobeerd. Zo hebben we al de aanpak Getting Practical (Kramers-Pals & Blom, 2010) toegepast die een nieuwe kijk biedt op het praktisch werk in het schoolvak, een essentieel element in de natuurkunde. Daarnaast werden al probleemoplosvaardigheden bediscussieerd door toepassing van de uitkomsten van vakdidactisch onderzoek (Pol, 2009). Ook werden al PEER-vragen ontwikkeld.

-Inhoudelijk hebben we tot nu toe gewerkt aan de modules Domotica (aanpassingen module en aanvullende practica ontwikkeld) en Quantumwereld waarvoor we alternatieve lesplannen hebben ontwikkeld, en veel (praktisch) ondersteunend materiaal verzameld.

-Het afgelopen jaar hebben we enkele discussies gevoerd met inhoudelijke inleiders. Daarnaast werd een eerste aanzet gedaan om domein Natuurwetten uit te werken en een praktische benadering van de keuzedomeinen.

-Voor het komend jaar suggereren we als nieuwe didactische onderwerpen ten eerste ICT, en dan met name de toepassing van applets, en het digibord. En als tweede het verder implementeren van de vaardigheid modelleren binnen het vak natuurkunde.

-Een inhoudelijk onderwerp dat door de DOT-natuurkunde het komend jaar aangepakt kan worden is een inhoudelijke uitwerking van één van de keuzedomeinen.

-De groep kan zich komend jaar bijvoorbeeld richten op het nieuwe keuzeonderwerp Kern- en deeltjesprocessen of op Medische Beeldvorming, maar in overleg met de groep kan ook voor een andere nieuwe module worden gekozen.

-Ook kunnen we denken aan vakinhoudelijke verdieping in samenwerking met deskundigen van de relevante UTstudierichtingen. Denk aan elementaire deeltjes, medische beeldvorming, lab on a chip, nanotechnologie, computational physics en sportfysica/revalidatie.


Resultaten:

-Functionerend, actief docentontwikkelteam in de regio oost, bestaande uit VO-docenten natuurkunde en vakdidactici. Alle deelnemers zijn met medeweten van, en gefaciliteerd door, de eigen directie actief;

-Ervaringen met het nieuwe natuurkunde programma worden vastgelegd en gedeeld en eventuele verbetervoorstellen geformuleerd. Studiewijzers en toetsen worden ontwikkeld;

-Met de uitkomsten kunnen de deelnemende docenten een plan opzetten voor de vakvernieuwing op de eigen school;

-Uitkomsten worden gepubliceerd in het vakblad NVOX, op een docentenwebsite en eventueel in een wetenschappelijk tijdschrift;

-Daarnaast wordt op de regionale lerarenconferentie Twents Meesterschap en de landelijke Woudschotenconferenties verslag gedaan van de uitkomsten middels workshops.


Praktisch:

-Komen we 10 keer per jaar bij elkaar, in principe elke tweede maandag van de maand.

-Wordt bij deelname van de DOT-natuurkunde gerekend op een inzet van 60 uur