Wiskunde D: Vakvernieuwing in clusters

jeurnink-1

Dr. Gerard Jeurnink

Trekker

Wiskunde D: Vakvernieuwing in clusters


Context - Per school is veelal slechts één docent verantwoordelijk voor de uitvoering van het schoolvak Wiskunde D (ingevoerd vanaf 2007). Voor zo’n docent is netwerken zowel van belang voor de eigen professionalisering als voor het tot een succes maken van de uitvoering van dit vak. Een complicerende factor is dat het voor scholen moeilijk is vakken met kleine klassen in de lucht te houden. Omdat Wiskunde D een keuzevak binnen het profiel Natuur en Techniek is, is de deelname aan dit vak beperkt.

Ter versterking van de regionale uitvoering van Wiskunde D zal vanuit ELAN en de betrokken universitaire afdeling Toegepaste Wiskunde ondersteuning worden geboden. Er worden clusters van scholen gevormd die het vak in gezamenlijkheid (videoconferencing) gaan aanbieden. Met deze vorm van samenwerken is op het punt van vakvernieuwing binnen de lerarenopleiding al enige ervaring opgedaan door het inrichten van docentontwikkelteams. Docenten uit het vo en medewerkers van de universiteit ontwikkelen in samenspraak lesmateriaal. Zij zijn enthousiast omdat zij hun deskundigheid kunnen inbrengen in deze netwerken en er bovendien wordt gewerkt aan een praktische uitvoering (videoverbinding) van dit soort lesontwerpen. Het waarderen van deskundigheid en het inschakelen bij ontwerpen zijn bewezen krachtige factoren voor excellentieontwikkeling (professionalisering) en succesvolle implementatie van vakvernieuwingen.

Beschrijving activiteiten - Door het docentontwikkelteam Wiskunde D, samengesteld uit minimaal zes betrokken Wiskunde D docenten zal voor te selecteren deelgebieden van het vak een gemeenschappelijke lessenserie worden ontwikkeld en deze op elke school worden aangeboden via videoconferencing. Eén van de deelnemers is de video-live-docent, bij de remote locaties wordt een (inter)actieve attitude verondersteld. Hiermee is een start gemaakt in 2010 met zeven scholen, in 2011 hebben zich twaalf scholen gemeld. Zij beschikken alle over de benodigde apparatuur. De gezamenlijke resultaten zullen in het docentontwikkelteam maandelijks worden geëvalueerd en gebruikt voor een verbeteringsslag. In de vakbladen voor docenten zal hierover worden gepubliceerd zodat andere scholen(clusters) hier hun voordeel mee kunnen doen. Ook wordt minimaal één keer gepresenteerd op een nationale conferentie, teneinde het inspirerende effect van implementatie van ‘eigen ontworpen’ onderwijs publiek te maken.

Resultaten Bij de afsluiting van het jaar (circa 10 bijeenkomsten) is het volgende bereikt:


-Functionerend, actief docentontwikkelteam Wiskunde D, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vak op de deelnemende scholen. Docenten kunnen ieder jaar aansluiten als zij daartoe door hun directie worden gefaciliteerd. De lessen Wiskunde D zijn op de school aangeboden in videoconferencing (apparatuur vereist).


-De scholen hebben samen met een vakdidacticus/onderwijskundige een plan gemaakt hoe de invoering en video- vormgeving van Wiskunde D er voor de clusters van eigen scholen uit moet gaan zien.


-Voor Wiskunde D zijn binnen het docentontwikkelteam lessenseries ontwikkeld. Deze zijn op de clusterscholen in praktijk gebracht, geëvalueerd en indien nodig aangepast;


-Publicatie van de lerarenopleiders en wetenschappers samen met deelnemende docenten in de respectievelijke vakbladen en een wetenschappelijk tijdschrift;


-Op de regionale lerarenconferentie Twents Meesterschap en op landelijke conferenties (Wiskunde D dag) van vakcollega’s wordt verslag gedaan middels workshops.


Email: g.a.m.jeurnink@utwente.nl