Aanvullende informatie

Lerarenbeurs en persoonsgebonden budget voor zij-instromers

PERSOONSGEBONDEN BUDGET VOOR ZIJ-INSTROMERS

Wilt u via zij-instroom uw lesbevoegdheid halen? Dat is mogelijk als een onderwijsinstelling u een aanstelling biedt. Na een assessment wordt uw scholing op maat ingericht.

Het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling kan in dat geval een aanvraag doen voor een bijdrage in de kosten van het assessment- en scholingstraject. Onderwijsinstellingen kunnen op die manier een zij-instromer in staat stellen zijn/ haar onderwijsbevoegdheid te halen.

Per zij-instromer is maximaal 19.000 euro beschikbaar. Deze bijdrage is bedoeld om de kosten te dekken van een geschiktheidsonderzoek, scholing, de begeleiding van de zij-instromer en verletkosten. De aanvraag moet worden gedaan door het bevoegd gezag en mede-ondertekend te zijn door de zij instromer. In 2010 is 3,8 miljoen beschikbaar en in 2011 nog eens 3,8 miljoen. (De budgetten lijken ruim, maar een snelle rekensom leert dat er in het komend studiejaar slechts voor 200 zij-instromers middelen beschikbaar zijn. Toekenning vindt plaats op volgorde van aanvraag.) Zie ook: website van DUO (voormalige Ib-groep).

Het Assesssment Centrum TSE (ACT) neemt assessments af van zij-instromers; een assesssment leidt naar een geschiktheidsverklaring, ervaringscertificaat en/of scholingsadvies. Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Volbers (j.volbers@utwente.nl).