Project Datateams Universiteit Twente

Kernvakken onder de loep: Schoolverbetering en professionalisering met de datateam® methode

Deadline aanmelding: woensdag 20 april 2016


Startdatum datateam: september 2016


Inleiding en achtergrond


Hoe krijgen we de resultaten onderbouw Engels omhoog? Wat is de reden van de vele onvoldoendes in klas 3 havo voor wiskunde? Hoe verbeteren we de prestaties Nederlands van onze leerlingen?


In het onderwijs worden veel beslissingen ad hoc en te snel genomen, op basis van aannames en onderbuikgevoelens. Het werken met de datateam® methode kan het patroon van overhaast beslissingen nemen doorbreken. De datateam® methode is een manier van werken waarbij teams van docenten en schoolleiders samen concrete vraagstukken oplossen met behulp van gegevens die de school verzamelt (Poortman & Schildkamp, 2015), zoals data afkomstig uit de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT).


Met behulp van deze werkwijze worden mythes in de school over de oorzaken van een probleem ontkracht en de werkelijke oorzaken achterhaald. Het gaat om onderwijsverbetering én professionalisering van de datateamleden. Een datateam bestaat uit 6-8 personen en wordt op locatieniveau gevormd. Het team komt gemiddeld eens per drie weken bijeen om aan een probleem in de school te werken. Een datateam wordt begeleid door een trainer vanuit de Universiteit Twente (UT) en maakt gebruik van een uitgebreide handleiding (Schildkamp et al., 2014).


Hoe krijgt mijn school een datateam?


Als deelnemer aan de pilot DTT van het CvTE is het mogelijk om als school aan de slag te gaan met de datateam® methode bij de vakken Engels, Nederlands of wiskunde. Vanaf september 2016 worden zes teams een jaar lang intensief kosteloos begeleid door de Universiteit Twente (UT). Tegelijkertijd neemt de school deel aan onderzoek van de UT naar deze werkwijze.


De school kiest een concreet probleem wat ervaren wordt met het vak waarmee men deelneemt aan de pilot DTT van het CvTE, dit kan dus Nederlands, Engels of wiskunde zijn. Voorbeelden van onderwerpen zijn: lage eindcijfers wiskunde 3 havo of hoog percentage onvoldoendes bij Nederlands in 2 vmbo. De groeps- en leerlingrapportages van de DTT (voorjaar 2016) kunnen tevens een indicatie geven voor een probleem op school. Vragen die een rol spelen bij het bepalen van een mogelijk onderwerp zijn:


-Waar ben je als school ontevreden over?

-Voor wie is het een probleem?

-Welke data zijn voorhanden om probleem te ‘bewijzen'?


Opgave voor een datateam kan tot uiterlijk woensdag 20 april 2016. Klik hier voor het inschrijfformulier om u aan te melden voor het datateamtraject DTT 2016-2017.


Na de inschrijving wordt een selectie gemaakt op basis van vakken, waarna een intake met de schoolleiding zal plaatsvinden in mei of juni 2016. Op basis van de intake gesprekken wordt een definitieve selectie gemaakt.

Meer inhoudelijke informatie: zie www.datateams.nl. Daarnaast kan voor meer informatie of vragen contact worden opgenomen met Hanadie Leusink (h.leusink@utwente.nl).


Voorwaarden en aandachtspunten:


•Uw school neemt deel aan de pilot DTT van het CvTE;


•Onderwerp datateam richt zich op een vraagstuk/probleem in de onderbouw bij Nederlands, Engels of wiskunde;


•Datateam bestaat uit 6-8 personen (min. 4 docenten van het betreffende vak; 1 of 2 leden schoolleiding; 1 of 2 andere docenten die interesse hebben in onderzoek doen en evt. kwaliteitszorgmedewerker);


•Bijeenkomsten vinden eens per drie weken plaats op de betreffende school, duren gemiddeld 1,5 uur per keer, op een vast moment op woensdag of donderdag.


•De school(leiding) is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de leden van het datateam. Leden worden bij voorkeur gefaciliteerd in tijd door de school. Deelname aan een datateam kost ongeveer 40-50 klokuren per persoon op jaarbasis;


•Begeleiding door UT duurt één jaar; begeleider is aanwezig bij elke bijeenkomst en daarnaast aanbod van overige activiteiten zoals cursus data-analyse.