Zie Boeken en boekhoofdstukken

Sociale psychologie voor managers

Auteurs: Ad Pruyn en Henk Wilke
Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten / Diegem
Gepubliceerd in: 2001
ISBN: 90-313-3299-2
E-mail: mailto:a.t.h.pruyn@utwente.nl

In managementopleidingen wordt aan studenten geleerd om de behoeften te identificeren die bestaan bij stakeholders van de organisatie: burgers, klanten, patiënten, aandeelhouders, het eigen personeel, concurrenten et cetera. Een manager moet op de behoeften kunnen anticiperen en er eventueel in kunnen voorzien. De sociale psychologie biedt aan managers (in opleiding) de theoretische kaders om het gedrag van de stakeholders van hun organisatie te begrijpen en in veel gevallen zelfs te voorspellen.

In dit boek wordt het vakgebied sociale psychologie benaderd vanuit twee motivationele principes die het gedrag van mensen sturen, namelijk het ordeningsprincipe en het beloningsprincipe. In het eerste deel van het boek staat het individu centraal: hoe nemen mensen waar, hoe verwerken ze informatie, en hoe nemen ze beslissingen? In het tweede deel staat de organisatie centraal: hoe wordt er gecommuniceerd, samengewerkt, en hoe worden de taken verdeeld? In de samenstelling van dit boek is veel aandacht besteed aan de koppeling van sociaal-psychologische inzichten aan concrete managementvraagstukken. Er wordt tevens ingegaan op de recente vraag uit het beroepsveld van managers om informatie over emoties, informatieverwerking, persuasieve communicatie en cultuurinvloeden. Het resultaat is een boek dat op maat is gesneden voor de professional die zich verder wil bekwamen in gedragsmanagement.

Prof. dr. A.Th.H. Pruyn is hoogleraar marketingcommunicatie en consumenten-gedrag. Hij is verbonden aan de afdeling Communicatiewetenschap, Faculteit Gedragswetenschappen aan de Universiteit Twente, en aan ESADE Business School te Barcelona.

Prof. dr. H.A.M. Wilke is hoogleraar in de sociale psychologie. Hij is verbonden aan de Vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie, Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Leiden.