Zie Het onderzoek

Informatie voor deelnemers

UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

In het onderzoek vergelijken we een groep deelnemers die de groepscursus in aanvulling op de gebruikelijke zorg volgt met een groep deelnemers die alleen de gebruikelijke zorg ontvangt. Wanneer u deelneemt aan het onderzoek hoeft u daarom niets te veranderen aan uw huidige zorg: de cursus is een aanvulling. Voor iedere deelnemer zal worden geloot in welke groep hij/zij terecht komt. Als u deelneemt aan het onderzoek, kunt u dus in één van de volgende 2 groepen terecht komen:

1.      U volgt de groepscursus van 8 weken in aanvulling op uw gebruikelijke zorg.

2.      U ontvangt alleen uw gebruikelijke zorg.

Elke deelnemer heeft evenveel kans om in een bepaalde groep te komen. De kans dat u de groepscursus kan volgen is dus 50%. Aan de uitslag van de loting kunnen wij niets veranderen.

WIE MAG MEEDOEN BIJ HET ONDERZOEK?

Om mee te doen aan het onderzoek moet u een diagnose bipolaire stoornis hebben en tussen 18 en 65 jaar zijn. Daarnaast mag u niet te sterke of te milde depressieve of manische klachten hebben. U zult van tevoren toestemming moeten geven voordat er met het onderzoek zal worden gestart.

WAT WORDT VAN U VERWACHT?

Nadat u toestemming hebt gegeven, bepalen we of u geschikt bent om mee te doen. Dat wordt bepaald door de hoofdonderzoeker. Hiervoor vragen we u om een eerste vragenlijstenpakket in te vullen. Daarnaast zal de hoofdonderzoeker een kort interview met u doen. Hierdoor willen we uitvinden of uw klachten niet te zwak of sterk zijn om mee te doen aan het onderzoek.

Wanneer u deelneemt aan de cursus, vragen we u vooral tijd en energie te investeren. Het gaat om 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur bij uw GGZ-instelling. Daarnaast is het belangrijk dat u het interessant vindt om te werken aan uw persoonlijk herstel en onderwerpen als uw sterke kanten, optimisme en hoop, vriendelijkheid voor uzelf en het ontwikkelen van goede sociale relaties. Praktisch vragen we u iedere week ongeveer 15-30 minuten per dag aan de cursus te besteden. Ook vragen we u op verschillende momenten vragenlijsten ten behoeve van het onderzoek in te vullen.

Daarnaast maken we voor het onderzoek gebruik van online vragenlijsten. Het is belangrijk dat alle deelnemers aan het onderzoek de vragenlijsten invullen, dus ook de mensen die alleen gebruikelijke zorg en niet de cursus ontvangen. De vragenlijsten gaan onder andere over de mate waarin u voor uw gevoel een plezierig, betekenisvol en betrokken leven leidt, en ook over de aanwezigheid van mogelijke depressieve en manische klachten. Het invullen van deze vragenlijsten vindt plaats op vijf verschillende momenten: voorafgaand aan de start van het onderzoek/de cursus, 4 weken na begin van de cursus, direct na afloop van het onderzoek/de cursus, en drie en zes maanden na afloop van de cursus. Het invullen van de vragenlijsten voor en na het onderzoek (vijf keer) neemt gemiddeld ongeveer 30 minuten in beslag. Verder vragen wij u om aan een telefonisch interview deel te nemen. Dit interview zal ongeveer 30 minuten duren en 9 maanden na afloop van de cursus plaatsvinden.

Voor- en nadelen van deelname

U heeft geen voordeel aan deelname, maar mogelijk helt u bij een positief resultaat van dit onderzoek wel anderen die baat bij de cursus kunnen hebben.

Nadelen van deelname zijn:

-         Deelname aan het onderzoek brengt met zich mee dat we u vragen op verschillende momenten vragenlijsten in te vullen.

-         Wanneer u bent ingeloot om mee te doen aan de cursus vragen we u tijd en energie te investeren.

-         Het is mogelijk dat sommige onderdelen van de cursus confronterend voor u kunnen zijn.

Verwerking VAn de data

Alle gegevens die in dit onderzoek verzameld worden, zullen vertrouwelijk en gecodeerd (anoniem) worden behandeld. Dit betekent dat er een code wordt gegeven aan uw gegevens, die niet naar u herleidbaar is. Alle ingevulde vragenlijsten zullen los van uw persoonlijke gegevens bewaard worden. Aan het einde van het gehele onderzoek zullen alle persoonsgegevens vernietigd worden. Hierdoor blijven er alleen anonieme onderzoeksgegevens over. Deze onderzoeksgegevens worden bewaard volgens de regels die de Universiteit Twente hiervoor heeft opgesteld. Gedurende de looptijd van het onderzoek kunt u altijd contact opnemen met de onderzoeker wanneer u inzage in uw gegevens wilt hebben. Na afloop van het onderzoek zullen de vragenlijstgegevens (geen persoonlijke data) op een veilige plek voor de lange termijn worden opgeslagen. Nadat het onderzoek geëindigd is staat deze data beschikbaar voor andere onderzoekers. Als een andere onderzoeker de gegevens wil gebruiken moet hij/zij een aanvraag indienen. Wij nemen dan een beslissing of de data opnieuw gebruikt mag worden. De gegevens zullen dan anoniem worden verstrekt.

Vrijwilligheid

Het is belangrijk te beseffen dat u zelf beslist of u deel wilt nemen aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit dat u niet mee wilt doen aan het onderzoek, hoeft u verder niets te doen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet mee wilt doen aan het onderzoek. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Dit kan ook tijdens het onderzoek. Niet mee willen doen of stoppen tijdens het onderzoek heeft geen consequenties voor het vervolg van de behandeling.

Ethische toetsing

Dit onderzoek wordt uitgevoerd na een positief oordeel van de Medisch Ethische Toetsings- Commissie Twente, goedkeuring van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, en de lokale wetenschappelijke commissies van de participerende instellingen (Dimence GGZinGeest). De voor dit onderzoek internationaal vastgestelde richtlijnen zullen nauwkeurig in acht worden genomen.