De vereniging

Beleidsplan Amygdala 2013-2014

Bestuurssituatie

De afgelopen jaren heeft Amygdala een tweekoppig bestuur gehad. Vanuit zowel de opleidingsdirecteur, als de studieadviseur van de masterstudenten Psychologie, als het huidige bestuur van Amygdala kwam enkele tijd geleden het verzoek om hier verandering in te brengen. Na deze lange periode van dienst wou het bestuur graag afstand doen van hun functies en de opleiding zag graag een nieuwe invulling van de alumnivereniging.

Met het bestuur, de opleiding en een vertegenwoordiger van studievereniging Dimensie is toen een overleg gepland en daaruit voortvloeiend onstond het plan om Amygdala en daarmee het bestuur een nieuwe invulling te geven. Masterstudenten Jochem Goldberg en Marie-Louise ter Horst hebben aangegeven de bestuursfuncties op zich te willen nemen; hierbij gesteund door bachelorstudent Melle Koedijk. Jochem zal hierbij de rol van voorzitter op zich nemen, Marie-Louise de rol van secretaris en zoals gezegd vervuld Melle een ondersteunede rol. Alle drie de bestuursleden hebben eerder een bestuursfunctie vervuld bij studievereniging Dimensie en staan dus volop in contact met de opleiding, Dimensie en de studenten psychologie.

Via deze constructie wordt getracht continuïteit te waarborgen. In 2013-2014 studeert Jochem met zijn master aan de UT, in 2014-2015 studeert Marie-Louise met haar master aan de UT en in 2015-2016 voldoet Melle naar verwachting zijn masterjaar. In al die jaren kunnen de drie bovengenoemden zodoende hun persoonlijke contacten/studiegenoten aanspreken en activeren voor Amygdala. Ongeacht de samenstellingen van de besturen van aankomende jaren, zal er dus altijd contact kunnen plaatsvinden met nieuwe alumni.

Doelen

Dit beleidsplan is opgebouwd voor een geheel jaar. De bedoeling is dat er twee activiteiten plaatsvinden; in februari en in juni. Gedurende de resterende periode wordt beziggegaan met het op de kaart zetten van de alumnivereniging bij studenten, medewerkers en alumni. Met als doel het opbouwen van een stabiel netwerk voor Amygdala.

Bij veel medewerkers en studenten is weinig bekend over Amygdala. Velen weten niet wat Amygdala precies doet of kan betekenen. Met de vernieuwde inrichting van Amygdala wordt getracht meer bekendheid te creëren en meer betrokkenheid van zowel de vakgroepen, de studenten als de alumni. Gemerkt is dat ook bij het afstuderen van studenten, Amygdala niet genoemd wordt als een serieuze vereniging en dat er weinig bekend is over de mogelijkheden die Amygdala biedt. De eerste stap die gezet moet worden met de herinrichting van Amygdala is dat het belang van de vereniging voor iedereen duidelijk is en dat de verschillende partijen ook het nut inzien van de vereniging.

Amygdala moet de mogelijkheid gaan bieden aan alumni om contact te blijven onderhouden met de universiteit, met de studenten en met andere alumni. Het moet interessant gaan worden voor alumni om betrokken te blijven bij Amygdala, door de verschillende activiteiten die georganiseerd worden. Aan de andere kant hebben de universiteit en de studenten er belang bij om contact te blijven houden met de alumni; een rol die Amygdala goed kan vervullen, maar tot nu toe nog niet ten volle doet.

Samengevat biedt Amygdala dus de mogelijkheid om veel contact te realiseren tussen de verschillende partijen. Deze mogelijkheid wordt nu niet tot nauwelijks benut en dat is zonde. Zodra de verschillende partijen het nut gaan inzien van Amygdala en er ook daadwerkelijk kwalitatief goede activiteiten georganiseerd worden zullen nieuwe mogelijkheden ontstaan om dit potentieel te benutten. Aan het eind van het jaar zal bekeken worden wat de vorderingen op elk gebied zijn en wat de conrete invulling voor het volgende jaar zal zijn. Op de volgende pagina zijn verschillende doelen geformuleerd met betrekking tot de herinrichting van Amygdala en zijn er per doel enkele actiepunten opgesteld.

Doel 1:

Bestaande elementen van Amygdala herinrichten en kritisch bekijken

1.Alumnibrief herzien

2.Cadeau voor afgestudeerden herzien

3.Het herinrichten van de website en de linked-in pagina

Doel 2:

Actief contact zoeken met de verschillende vakgroepen

4.De vakgroepen op de hoogte brengen van de veranderingen binnen Amygdala

5.Via de vakgroepen op de hoogte blijven van evenementen interessant voor alumni

6.Via de vakgroepen medewerkers enthousiasmeren over Amygdala

Doel 3:

Een netwerk opbouwen met actieve alumni

7.Contacten werven via de vakgroepen

8.Persoonlijke contacten aanspreken

9.Oud actieve Dimensie-leden aanspreken

10.Via de algemene communicatiekanalen alumni aanspreken

11.Tweejaarlijks een alumniactiviteit organiseren, waarvan ten minste één samen met studenten

Doel 4:

Het zorgen voor een interactief linked-in platform/website

12.Het plaatsen van interessante evenementen op linked-in en de website

13.Via de informatiekanalen vragen om input van alumni

14.Alumni stimuleren om via Amygdala interessante informatie voor andere alumni te delen

15.Alumni op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de opleiding

Doel 5:

Een goede samenwerking opzetten/behouden met de opleiding en studievereniging Dimensie

16.Het onderzoeken van de mogelijkheden om studenten en alumni samen te brengen

17.Het uitnodigen van alumni via Amygdala voor interessante Dimensie activiteiten

18.Tweejaarlijks vergaderen met vertegenwoordigers van Dimensie over de onderlinge samenwerking

19.Actief samenwerken en regelmatig vergaderen met de studieadviseur master Psychologie en of andere betrokkenen vanuit de opleiding