EWI - Opleiding B-AM (NL)

De onderdelen op deze pagina hebben allen te maken met de onderwijsorganisatie. Naast de verschillende commissies en belangrijke personen binnen de organisatie, is er ook een beschrijving van de kwaliteitszorg.

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van het onderwijs krijgt binnen de faculteit EWI, waaronder de opleiding Technische Wiskunde valt, veel aandacht. Voor goed onderwijs is een grote betrokkenheid van docenten en studenten nodig en een goede onderlinge communicatie. De kern van het interne kwaliteitszorgsysteem wordt gevormd door de vakevaluaties, die jaarlijks worden uitgevoerd. Hieronder worden een aantal componenten uit de kwaliteitszorg besproken.

EVALUATIEPANEL

Elk van de drie bachelorjaren heeft zijn eigen evaluatiepanel. Deze studentenpanels worden elk kwartiel gevraagd naar ervaringen bij de vakken uit dat kwartiel. In een vergadering van de Commissie Uitvoering Onderwijs (CUO) wordt bekeken of er direct actie nodig is om het onderwijs te verbeteren. Na het kwartiel wordt bekeken of de acties succes hadden en of er nog ergens aandacht aan moet worden besteed. Daarnaast wordt er in ieder kwartiel uit ieder jaar een vak geëvalueerd door middel van een enquête.

COMMISSIE UITVOERING ONDERWIJS (CUO)

De Commissie Uitvoering Onderwijs (CUO) komt elk kwartiel bij elkaar en bespreekt de verslagen van de panelgesprekken. Deze verslagen worden gemaakt door twee studenten, die ook lid van de CUO zijn. De CUO wordt voorgezeten door een docent van TW die belast is met kwaliteitszorg van het onderwijs. Verder zitten de opleidingsdirecteur, de bachelorcoördinator, de P-mentor en de voorzitter van de OLC in deze commissie.

De voorzitter van de CUO regelt ook dat er voor elk vak minimaal eens per drie jaar een schriftelijke enquête wordt opgesteld.

OPLEIDINGSCOMMISSIE (OLC)

De OLC is een adviesorgaan voor de opleidingsdirecteur en moet over alle onderwijszaken gehoord worden. Het gaat hier onder meer om onderwijsprogramma’s, studielast, roosters, klachtenafhandeling en vakevaluaties.

EXAMENCOMMISSIE

De examencommissie bestaat uit stafleden en heeft een zelfstandige bevoegdheid over alles wat te maken heeft met de verschillende examens. De commissie stelt de regels op over examens, wel of niet slagen, met lof-regeling, etc. In deze commissie wordt vastgesteld welke studenten wanneer voor welk examen geslaagd zijn. Ook rendementscijfers en fraudegevallen komen ter sprake. De examencommissie is onder andere bereikbaar via de griffier van de examencommissie.

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER)

Het wetenschappelijk onderwijs is geregeld door de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Hierin worden globale regels gegeven over de doelstellingen van het wetenschappelijk onderwijs en wordt de bestuursstructuur van de Universiteiten geregeld. De WHW regelt de cursusduur van de initiële opleidingen, geeft aan op welke manieren men ingeschreven kan zijn en regelt de toelating tot de verschillende examens.

De WHW geeft aan de faculteitsdecaan een centrale taak voor wat betreft de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening. De decaan stelt de Onderwijs- en Examenregeling (OER) vast, en ook het faculteitsreglement waarin het bestuur en de inrichting van de faculteit nader geregeld wordt.

In de OER wordt een groot aantal belangrijke punten met betrekking tot het onderwijs en de tentamens/examens geregeld, waaronder:

  • de inhoud van de opleiding
  • de studielast van de onderdelen (vakken, practica, projecten, stage, opdrachten)
  • welke examens er zijn
  • het aantal malen per studiejaar dat tentamens en examens afgelegd kunnen worden
  • de geldigheidsduur van beoordelingen.

STUDENTENSTATUUT

De WHW schrijft ook voor dat er een Studentenstatuut is. Het Studentenstatuut kent een instellingsspecifiek deel, geldig voor de hele universiteit (waarin bijvoorbeeld de financiële ondersteuningsregelingen van de universiteit geregeld zijn, zie) en een opleidingsspecifiek deel waarin bijvoorbeeld informatie over de studieopbouw en de ondersteunende faciliteiten opgenomen moet zijn.

ACCREDITATIE

In Nederland moet een opleiding geaccrediteerd zijn om in aanmerking te komen voor bekostiging door de overheid. Accreditatie is "het verlenen van een keurmerk dat aangeeft dat aan bepaalde maatstaven is voldaan". Ook de toekenning van studiefinanciering aan de studenten is afhankelijk van accreditatie. De opleiding Technische Wiskunde is opnieuw geaccrediteerd in 2006 door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).