Regelingen, procedures, documenten

Wijzigingen OER/RE 2010 t.o.v. voorgaande jaren

De OER bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren die voor studenten bijzonder van belang zijn. Deze wijzigingen betreffen:

  • aantal tentamenpogingen (artikel 8.3);
  • geldigheidsduur tentamenresultaten (artikel 10.1);
  • hoogste beoordeling geldt (artikel 11.5);

Hier volgen de genoemde artikelen met betreffende overgangsregelingen.

Paragraaf 2 – Tentamens

Artikel 8.3

Een student die na twee beoordelingen van een onderwijseenheid nog geen 6 of hoger heeft behaald en deze alsnog wil behalen, dient bij de examencommissie een verzoek in te dienen om alsnog een tentamen in de desbetreffende onderwijseenheid te mogen afleggen. Dit verzoek moet worden vergezeld van een plan van aanpak dat de student in overleg met de examinator van de desbetreffende onderwijseenheid en de studieadviseur heeft opgesteld. De examencommissie beslist over het verzoek.

Overgangsregeling:

Een student die voor 1 september 2010 al een resultaat voor een onderwijseenheid heeft behaald, kan na 1 september 2010 nog twee maal zonder enige beperking deelnemen aan een tentamengelegenheid voor die onderwijseenheid. Daarna treden de beperkingen uit artikel 8 lid 3 voor hem in werking.

Artikel 10.1

De geldigheidsduur van een tentamenresultaat is 6 jaar.

Overgangsregeling:
Bij het vaststellen van de termijn van 6 jaar uit artikel 10 lid 1, wordt 1 september 2009 gehanteerd als uniforme startdatum voor alle resultaten die voorafgaand aan die datum behaald zijn. Dus resultaten behaald voor 1 september 2009 zijn geldig tot 1 september 2015

Artikel 11.5

Indien voor de student voor eenzelfde onderwijseenheid meer dan één op zich geldige beoordeling is vastgesteld, is de hoogste beoordeling geldig.

Overgangsregeling:
Bij het toepassen van de bepaling van artikel 11 lid 5 worden alle tentamenpogingen voor een onderwijseenheid die zijn ondernomen vóór 1 september 2009 beschouwd als het eenmaal afleggen van een tentamen in die onderwijseenheid, met als resultaat het resultaat dat gold op 31 augustus 2008. Een student die voor 1 september 2009 al een resultaat voor een onderwijseenheid heeft behaald, kan na 1 september 2009 dat resultaat laten tellen als bij een volgende poging een lager resultaat behaald wordt. Hij kan echter niet met terugwerkende kracht een beroep doen op een eerder behaald hoger resultaat.