Werkzaamheden

Bekostiging

Door het ministerie van OC&W worden (jaarlijks) richtlijnen opgesteld voor de bekostiging van universiteiten. De huidige bekostigingsregels zijn mede gebaseerd op de aantallen eerstejaars inschrijvingen, het aantal diploma’s, het aantal promoties en het aantal afgegeven certificaten. Deze gegevens worden gecontroleerd door de intern accountant, waarna de UT de opgave tesamen met de accountantsverklaring opstuurt naar het ministerie.