Toetsen dwingen tot bewustwording over leren

3 september, 16.45 uur


promotie drs. N.C. Verhoef, faculteit Gedragswetenschappen:

‘ Implementatie van ICT, een probleem voor docenten?’ Scholing van hbo-docenten bij de implementatie van een elektronische zelfstudiemodule voor het vak wiskunde.Scholing van docenten om een elektronische zelfstudiemodule te implementeren lijkt op het eerste gezicht overbodig te zijn. Docenten waarvan de opvattingen over leren en onderwijzen overeenstemmen met de achterliggende filosofie van het nieuwe materiaal hebben echter wel degelijk baat bij individuele begeleiding. Met name het samen met de coach ontwerpen, uitvoeren en evalueren van procesgerichte toetsing is essentieel. Door deze activiteiten ontstaat er een bewustwordingsproces dat leidt tot een verandering naar een begeleidende docentrol. Anders dan verwacht, spitst de docentrol zich niet toe op domeinspecifieke ondersteuning, maar op het begeleiden van het actief, zelfstandig en samenwerkend leren. Wat betreft de scholing blijkt de oriëntatiefase, waarin concrete plannen gemaakt worden, van cruciaal belang te zijn. Daarnaast maken onvoldoende randvoorwaarden, zoals een slechte ICT-infrastructuur, weinig sturing van het management, en een negatieve houding van directe collega’s op de werkplek, de implementatie van ICT extra kwetsbaar.Deze resultaten komen voort uit het promotie-onderzoek van Nellie Verhoef naar kenmerken van adequate scholing van docenten, uitgevoerd binnen de faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente. Het oorspronkelijke ontwerp van de scholing was gebaseerd op praktijkervaringen en op bevindingen uit eerder onderzoek naar adequate scholing. Na een zevental cycli van ontwerp, uitvoering, evaluatie, en revisie ontstond de eindversie van de scholing en de randvoorwaarden.


De conclusies uit het onderzoek leiden tot de aanbeveling om het leren van docenten te laten plaatsvinden in professionele leer- en werkomgevingen (PLW’s), waarin zowel docenten, opleiders, onderzoekers, als managers actief participeren.


promotor

prof. dr. J.J.H. van den Akker

assistent-promotor

dr. C. Terlouw

referent

mw. dr. E. van den Berg

informatie

secretariaat ELAN, telefoon (053) 489 35 60

e-mail

teppich@edte.utwente.nl