WETENSCHAPSAGENDA 99/10-11 20-08-1999

Agenda

Samenvattingen promoties

Stellingen

Archief

Deze wetenschapsagenda is een periodieke uitgave van de Universiteit Twente. Zij verschijnt ± 20 maal per jaar in een oplage van 500 stuks. Bel of mail ons voor nadere informatie of een gratis abonnement.

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 4244, E-mail: b.meijering@veb.utwente.nl
Laatste nieuws op Internet: URL: http://www.utwente.nl/nieuws


Proefschriften ook on-line beschikbaar
Een groot aantal proefschriften zijn direct opvraagbaar via de website van de Universiteitsbibliotheek. De documenten zijn in het kader van het webdocproject per faculteit /instituut integraal opgeslagen in pdf formaat.

Samenvattingen promoties

Model draagt bij aan vermindering van neveneffecten
Simulatie van natchemisch etsen

27 augustus, 15.00 uur

promotie ir. C.H. Driesen, Faculteit Toegepaste Wiskunde: ‘Simulatie van natchemisch etsen waarbij convectie dominant is'

Natchemisch etsen is een proces waarbij een patroon wordt afgeplakt op een dunne laag metaal, waarna dit metaal wordt besproeid met een agressieve vloeistof. Het onafgedekte metaal lost op. Natchemisch etsen wordt toegepast bij de productie van o.a. printplaten, medisch gereedschap en schaduwmaskers, een plaat met kleine gaatjes die direct achter de glazen plaat van een beeldscherm zit.

Tijdens het etsen zal, zodra metaal naast de opgeplakte vorm opgelost is, ook een gedeelte van het metaal onder de vorm opgelost worden. Hierdoor zijn de afmetingen van de uiteindelijke producten anders dan de oorspronkelijke ontwerpen. Metaal lost over het algemeen langzaam op in de vloeistof, vandaar dat tijdens het etsen oplosmiddel met grof geweld over het te etsen materiaal wordt gesproeid.

In het onderzoek is onderzocht hoe het etsproces verloopt, en welke effecten hierbij een rol spelen. De vloeistofstroming blijkt een grote invloed te hebben op het verloop van het etsproces. Met nieuwe methoden is een simulatie van het etsen gemaakt. Hiermee is een goed inzicht verkregen in het proces en kan een aantal effecten worden verklaard.

promotor prof. dr. ir. P.J. Zandbergen
co-promotor
dr. J.G.M. Kuerten
informatie
mw. W. de Koning, telefoon (053) 489 43 63
e-mail
w.dekoning@veb.utwente.nl

De weg van de minste weerstand

24 september, 15.00 uur

promotie ir. R. van Buuren, Faculteit Toegepaste Wiskunde: ‘Time integration methods for compressible flow'

In zowel natuurlijke als technologische toepassingen speelt luchtstroming een belangrijke rol. Belangrijke eigenschappen van een vliegtuig, zoals de weerstand en het draagvermogen worden bepaald door de specifieke eigenschappen van de luchtstroming eromheen. Een tweede voorbeeld is de menging van lucht en brandstof in een motor of turbine. Een juiste menging zorgt niet alleen voor een hogere efficiency maar vermindert ook de uitstoot van schadelijke gassen. In beide voorbeelden speelt turbulentie een belangrijke rol, waarbij in het eerste geval turbulentie vermeden moet worden terwijl turbulentie in het tweede geval juist een gunstig effect heeft.

In het algemeen is de luchtstroming, en eventueel optredende turbulentie, te beschrijven met een aantal wiskundige vergelijkingen. Door de enorme complexiteit van de vergelijkingen wordt de luchtstroming vaak berekend met behulp van een computer. Deze berekeningen kunnen echter met de huidige computers enkele tientallen jaren duren. Om dit probleem aan te pakken is een nieuwe methode ontwikkeld die de benodigde rekentijd sterk kan verminderen. Als toepassingsgebied van deze nieuwe methode kan men denken aan het ontwerpproces in de vliegtuigbouw. Doordat de berekeningen minder lang duren kan op een efficiëntere manier de invloed van wijzigingen in het ontwerp op de weerstand en draagvermogen bepaald worden. Zodoende kunnen de totale ontwikkelingskosten sterk verminderd worden.

promotor prof. dr. ir. P.J. Zandbergen
co-promotor
dr. J.G.M. Kuerten
informatie
mw. W. de Koning, telefoon (053) 489 43 63
e-mail
w.dekoning@veb.utwente.nl

Stellingen

Rosalinde Klein Woolthuis, faculteit Technologie & Management, Universiteit Twente:

Plagiaat is goed voor de verspreiding en adoptie van kennis.

De gekkekoeienziekte, varkenspest en dioxinekippen zijn in eerste instantie het gevolg, en niet de oorzaak, van een zieke mens.

De Lewinski-affaire toont aan dat sinds Adam en Eva de man niet sterker en de vrouw niet minder machtig geworden is.