WETENSCHAPSAGENDA 99/05 20-04-1999

Agenda

Samenvattingen promoties

Stellingen

Archief

Deze wetenschapsagenda is een periodieke uitgave van de Universiteit Twente. Zij verschijnt ± 20 maal per jaar in een oplage van 500 stuks. Bel of mail ons voor nadere informatie of een gratis abonnement.

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 4244, E-mail: b.meijering@veb.utwente.nl
Laatste nieuws op Internet: URL: http://www.utwente.nl/nieuws


Proefschriften ook on-line beschikbaar
Een groot aantal proefschriften zijn direct opvraagbaar via de website van de Universiteitsbibliotheek. De documenten zijn in het kader van het webdocproject per faculteit /instituut integraal opgeslagen in pdf formaat.

Samenvattingen promoties

Productiesysteemontwerp, van praktijk naar theorie

* 9 april 1999, 16.45 uur

promotie ir. F.A.J. Ruffini, Faculteit Technologie & Management: ‘Productiesysteemontwerp, van praktijk naar theorie’

 

Een productiesysteem is een belangrijke factor voor de prestatie van een bedrijf. Daarom is een optimaal ontwerp van het productiesysteem essentieel. Er zijn weinig adequate ontwerpmethoden die tot consistente productiesysteemontwerpen leiden. Daarom is in dit onderzoek een uitgebreid model van productiesystemen gebouwd. Dit model is vervolgens gebruikt om relaties tussen productiesysteemelementen en hun omgeving te beschrijven en te analyseren, om zo dominante elementen te identificeren.

Hiervoor zijn acht case studies verricht. Per bedrijf is een analyse gemaakt, waarbij is gekeken naar de consistentie tussen de prestatie van het bedrijf en de marktvraag en tussen de elementen van het productiesysteem onderling. Vervolgens zijn deze resultaten met elkaar vergeleken.

Uit het onderzoek is gebleken dat de performance van een productiesysteem afhankelijk is van een samenhangend netwerk van elementen. De elementen die daarin dominant zijn verschillen per systeem. Er zijn wel een paar elementen te onderscheiden die van grote invloed zijn op de performance en die bij meerdere organisaties voorkomen. Dit zijn onder andere voorraadniveaus, bedrijfsgrootte, productontwerp en -variëteit en prestatiemeting. Wanneer er in deze elementen iets wijzigt heeft dat gevolgen voor de performance van de organisatie.

Met het onderzoek is een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van adequate productiesysteem-ontwerpmethoden en theorieën in Operations Management. Het onderzoek biedt diverse nieuwe inzichten en aanknopingspunten die kunnen worden gebruikt in verder onderzoek.

 

promotor prof. dr. ir. J.J. Krabbendam

co-promotor dr. ir. H. Boer

informatie mw. W. de Koning, telefoon (053) 489 4363

e-mail w.dekoning@veb.utwente.nl

 

Prestaties van Research & Development op maat gemeten

* 16 april 1999, 15.00 uur

promotie mw. ir. I.C. Kerssens-van Drongelen, Faculteit Technologie & Management: ‘Systematic Design of R&D performance measurement systems'

In veel bedrijven bestaat tegenwoordig de behoefte om de R&D (Research & Development) -prestaties beter te kunnen beoordelen met behulp van een passend prestatiemeetsysteem. Hoewel er in de literatuur diverse suggesties voor het ontwerp van dergelijke systemen worden gedaan, is het voor een bedrijf vaak moeilijk om te beoordelen of een voorgestelde oplossing ook voor de eigen situatie geschikt is. In dit promotie-onderzoek is een nieuwe aanpak ontwikkeld om passende R&D-prestatiemeetsystemen te ontwerpen. Vernieuwend aan deze aanpak is dat het meetsysteem expliciet wordt afgestemd op de functies die het moet vervullen. Wanneer een organisatie bijvoorbeeld ondersteuning wil in de besluitvorming over het toekennen van bonussen, vergt dat een andere meetprocedure dan wanneer werknemers in zelfsturende teams ondersteuning willen in de besluitvorming over correctieve acties.

Daarnaast moet het meetsysteem worden afgestemd op de karakteristieken van de omgeving waarin de prestatiemetingen moeten plaatsvinden. Denk hierbij aan de organisatiegrootte of het type R&D.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een concrete aanpak om R&D-prestatiemeetsystemen te ontwikkelen. Het proefschrift bevat onder andere een stappenplan, keuze-ondersteunende schema’s met alternatieven (o.a. een uitgebreid, systematisch geordend overzicht van mogelijke R&D prestatie-indicatoren) en richtlijnen voor het maken van keuzen uit deze alternatieven afhankelijk van de gewenste functies en omgevingskarakteristieken.

Het gebruik van de aanpak zal leiden tot een snellere en efficiëntere implementatie van een R&D prestatiemeetsysteem, welke bovendien effectiever is.

 

 

promotor prof. J. Bilderbeek

co-promotors prof. J.M.L. van Engelen en prof. O.A.M. Fisscher

informatie mw. W. de Koning, telefoon (053) 489 4363

e-mail w.dekoning@veb.utwente.nl

 

 

Stellingen

Frans Ruffini, faculteit Technologie & Management, Universiteit Twente

Het herinvoeren van de middeleeuwse hofnar in bedrijven zou het inzicht van menig bestuurder vergroten en zo tot een prestatieverbetering van het bedrijf leiden.

Het is vreemd dat er in Nederland over moederbedrijven en dochterondernemingen wordt gesproken terwijl het vrouwelijk geslacht zwaar is ondervertegenwoordigd in het topmanagement.

A.A.M. Wognum, faculteit Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente

Door de opmars van tweeverdieners zullen steeds meer Tayloristische managementtechnieken worden toegepast om het gezin te laten functioneren.

Het lijkt tegenstrijdig dat werknemers beloond worden voor hun jaren van trouwe dienst in tijden waarin werkgevers de flexibiliserings- en ‘employability’-gedachte hoog in het vaandel dragen.

Inge Kerssens-van Drongelen, faculteit Technologie & Management, Universiteit Twente

De huidige explosieve groei van het aantal wetenschappelijke tijdschriften is gezien de publicatiedruk enerzijds en het conservatisme van veel gevestigde tijdschriften anderzijds begrijpelijk, maar is niettemin noch in het belang van de wetenschappers noch in het belang van de wetenschap.