WETENSCHAPSAGENDA 98/18 17-12-98

Agenda

Symposia en Congressen

Samenvattingen promoties

Stellingen

Archief

 

Deze wetenschapsagenda is een periodieke uitgave van de Universiteit Twente. Zij verschijnt ± 20 maal per jaar in een oplage van 500 stuks. Bel of mail ons voor nadere informatie of een gratis abonnement.

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 43 85, E-mail: a.m.dijkstra@veb.utwente.nl
Laatste nieuws op Internet: URL: http://www.utwente.nl/nieuws


 

Proefschriften ook on-line beschikbaar
Een groot aantal proefschriften zijn direct opvraagbaar via de website van de Universiteitsbibliotheek. De documenten zijn in het kader van het webdocproject per faculteit /instituut integraal opgeslagen in pdf formaat.

 

Symposia en Congressen

Interacties in Virtuele Werelden

Datum: 19-21 mei 1999

Plaats: Informaticagebouw op de Campus van de Universiteit Twente

Op 19 tot 21 mei 1999 vindt een workshop plaats over interacties in Virtual Reality (VR). De driedaagse workshop op de Campus van de Universiteit Twente wordt georganiseerd door de Parlevink Research Group van het Centrum voor Telematica en Informatie Technologie (CTIT) van de Universiteit Twente.

In de workshop ligt het accent op VR-omgevingen die voorzien in middelen voor interactie met objecten in de omgeving, met embedded informatiebronnen en -services (mogelijk voorgesteld als actoren) of met andere gebruikers en bezoekers van de omgeving.

Recent hebben de computerwetenschappen en de cognitieve ergonomie de mogelijkheden van Virtual Reality in gebruikersinterfaces ontdekt en zijn ze die ook verder gaan exploreren. Om beschikbare informatie te visualiseren en gebruikers tot deze informatie toegang te bieden, zijn er virtuele omgevingen gebouwd waarmee gebruikers informatie kunnen vinden en exploreren, waarmee ze met andere gebruikers kunnen communiceren, en die hen ook in staat stellen om met objecten en actoren in virtuele werelden te communiceren.

De workshop benadrukt de rol van VR in interfaces en omgevingen waarin mensen kennis en ervaring uitwisselen en waarin zich nieuwe vormen van interactiviteit zullen ontwikkelen. Met name zal worden ingegaan op de rol van taal in virtuele omgevingen. Hoe kunnen we in VR de taal benutten, hoe kunnen we multimodale toegang tot zulke omgevingen vorm geven, hoe kunnen we in de VR-omgeving met andere menselijke en met kunstmatige actoren communiceren? De workshop wordt georganiseerd in het kader van het U-Wish project van het Nederlandse Telematica Instituut.

Voor meer informatie:

Voorlichting en Externe Betrekkingen, Martin van Zaalen, (053) 489 4244,
e-mail: m.a.m.vanzaalen@veb.utwente.nl

of CTIT, Olaf Donk, tel. (053) 489 4647, e-mail: donk@cs.utwente.nl

 

Samenvattingen promoties

Met vloeistofmodellen meer kennis over de elektronische snelweg

promotie ir. W.R.W. (Werner) Scheinhardt, faculteit Toegepaste Wiskunde: 'Markov-modulated and feedback fluid queues'

Hoe vol is een reservoir waar op een onvoorspelbare manier vloeistof in en uit stroomt? Via wiskundige modellen is er een kansverdeling van het gedrag te maken. Zo weet je wat de kans is dat het reservoir bijvoorbeeld vol of half vol is, of hoe vol het reservoir gemiddeld is. Zo'n reservoir met vloeistof is te vergelijken met een geheugenbuffer op de elektronische snelweg. Pakketjes met bits vormen dan als het ware de vloeistof die in het reservoir, de geheugenbuffer, stroomt. Op deze manier zijn situaties in telecommunicatienetwerken te modelleren. Ir. W.R.W. (Werner) Scheinhardt onderzocht de wiskundige kant van het gedrag van de 'vloeistof' via zogeheten 'Markov-ketens'. Zo'n Markov-keten bepaalt de snelheid waarmee vloeistof in en uit het reservoir stroomt. Vandaar de benaming 'Markov-modulated fluid queues' (queue is het Engelse woord voor wachtrij).

Scheinhardt onderzocht verschillende modellen. Daarbij keek hij met name naar ketens met een oneindig aantal mogelijke toestanden. Een voorbeeld hiervan is een reservoir dat zijn invoer krijgt uit een ander reservoir. Bovendien onderzocht hij ook de situatie waarin het gedrag van de Markov-keten afhankelijk is van de hoeveelheid vloeistof in het reservoir. Vanwege deze terugkoppeling noemt hij deze systemen 'feedback fluid queues'. Scheinhardt geeft voor enkele modellen een mogelijke toepassing aangevuld met numerieke resultaten. Bijvoorbeeld de verkeersregulering in ATM-netwerken. Data, verzonden via een communicatienetwerk, moet zo gelijkmatig mogelijk worden aangeboden om een goede service -een snelle bezorging en weinig kans op verlies - te garanderen. Een mechanisme, een zogenaamd 'two-level traffic shaper', kan het aanbod van die data gelijkmatiger maken. Scheinhardt modelleerde en analyseerde dit mechanisme. Maar vooral leverde hij in dit proefschrift een bijdrage aan de theorievorming en het begrip op het gebied van vloeistofmodellen. De promotie vond plaats op 4 december jongstleden.

promotor prof. dr. ir. J.H.A. de Smit

co-promotor dr.ir. E.A. van Doorn

informatie mw.drs. A.M. Dijkstra, telefoon (053) 489 43 85
email a.m.dijkstra@veb.utwente.nl

 

Dynamica van kogellagers

* 17 december, 16.45 uur

promotie ir. J.A. (Jeroen) Wensing, faculteit Werktuigbouwkunde: ‘Dynamic behaviour of ball bearings'

Apparaten als airconditioners en wasmachines maken geluid. Dat geluid wordt veroorzaakt door trillingen in het apparaat. Eén van de bronnen van deze trillingen zijn de kogellagers, die meestal in de elektromotor zitten. De kogeltjes in zo'n kogellager zijn nooit perfect rond en ook de binnen- en buitenringen hebben vormafwijkingen. Jeroen Wensing (Werktuigbouwkunde) heeft de relatie tussen die oneffenheden en het trillingsgedrag van het apparaat onderzocht.

De onderzoeker heeft hiervoor een geavanceerd computermodel ontwikkeld. "Er bestonden computerprogramma's met simpele lagermodellen, maar het is nieuw dat een lager en een apparaat worden onderzocht in één systeem", aldus Wensing. Veel van de bestaande pakketten hadden bovendien geen goede beschrijving van de lagers, omdat de fabrikanten deze gegevens geheim houden. Jeroen Wensing beschikte wèl over die gegevens. Zijn onderzoek werd gesponsord door kogellagerfabrikant SKF ERC B.V. uit Nieuwegein.

Met behulp van zijn computersimulatie heeft Wensing geconcludeerd, dat de belangrijkste trillingen worden veroorzaakt doordat de kogels niet perfect rond zijn: "Een kogellager bestaat uit verschillende componenten. Alles moet goed zijn, maar het heeft dus het meeste effect om de kwaliteit van de kogels goed in de gaten te houden". Deze conclusie is in voorgaand onderzoek nog nooit zo duidelijk naar voren gekomen.

Ir. Wensing heeft tevens een rekenmethode bedacht om problemen met bewegende contactbelastingen op flexibele lichamen te voorspellen: "Een kogeltje in een kogellager loopt langs een ring. Dat kun je vergelijken met bijvoorbeeld een treinwiel dat over rails loopt. We kunnen nu nauwkeurig beschrijven wat er bij dergelijke belastingen gebeurt. Tot nu toe werden kogellagers altijd berekend met onvervormbare ringen, maar in werkelijkheid kunnen die ringen vervormen. Dat aspect heb ik meegenomen en dat is nieuw".

promotor prof. dr. ir. H. Tijdeman

co-promotor dr. ir. P.J.M. van der Hoogt

informatie mw.drs. A.M. Dijkstra, telefoon (053) 489 43 85
email a.m.dijkstra@veb.utwente.nl


Stellingen

Jeroen A. Wensing, faculteit Werktuigbouwkunde, Universiteit Twente:

Om het grote aantal openstaande vacatures voor aio’s te verminderen, zal niet alleen de salariëring, maar ook het imago van aio’s moeten worden verbeterd.

Wanneer men promoveren als topsport beschouwt, verdient het aanbeveling om ook in deze tak van sport het dopinggebruik te onderzoeken.

De voorspellingen van neerslaghoeveelheden en overstromingsrisico’s berusten op natte-vingerwerk.

De meeste back-ups gaan verloren tijdens het maken van een back-up.

Het houden van huisdieren werkt stressverlagend.