WETENSCHAPSAGENDA 98/17 4-12-98

Agenda

Symposia en Congressen

Samenvattingen promoties

Stellingen

Archief

 

Deze wetenschapsagenda is een periodieke uitgave van de Universiteit Twente. Zij verschijnt ± 20 maal per jaar in een oplage van 500 stuks. Bel of mail ons voor nadere informatie of een gratis abonnement.

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 43 85, E-mail: a.m.dijkstra@veb.utwente.nl
Laatste nieuws op Internet: URL: http://www.utwente.nl/nieuws


 

Proefschriften ook on-line beschikbaar
Een groot aantal proefschriften zijn direct opvraagbaar via de website van de Universiteitsbibliotheek. De documenten zijn in het kader van het webdocproject per faculteit /instituut integraal opgeslagen in pdf formaat.

 

Symposia en Congressen

8 december 1998

Seminar Multidimensional Signal Processing

De verwerking van complexe signalen, afkomstig van bijvoorbeeld medische appratuur of van een radar, vraagt om veel rekenkracht en een hoge snelheid. Moderne radarsystemen moeten snelle en langzaam bewegende objecten kunnen detecteren, zelfs als er veel storing optreedt in de omgeving. Maar radar kan steeds meer, bijvoorbeeld de vorming van twee- en driedimensionale beelden van een omgeving. De algoritmen voor meerdimensionale signaalprocessing en de daarvoor benodigde speciale hard- en software komen aan bod in een eendaags seminar georganiseerd door de Universiteit Twente, Hollandse Signaalapparaten BVen de IEEE.

Plaats: ICSC Drienerburght
Informatie: mw. Sonja Stralendorff, Signaal, telefoon (074) 248 23 41
Internet: http://utelnt.el.utwente.nl/seminars


11 december Afscheidssymposium prof. W.J. Witteman

Hoogvermogen lasers en hun toepassingen

De laser heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt, in de bijna dertig jaar dat prof.dr.ir. W.J. Witteman was verbonden aan de Universiteit Twente. Deze hoogleraar Quantum-elektronica, tevens wetenschappelijk directeur van het Nederlands Centrum voor Laser Research (NCLR BV), heeft hierin altijd een voortrekkersrol vervuld. Reden genoeg om bij zijn pensionering een aantal gezaghebbende collegas aan het woord te laten over hoogvermogen lasers, in het licht van hun industrie toepassingen in bijvoorbeeld de medische wereld en de lucht- en ruimtevaart. De voordrachten zijn voor een breed publiek toegankelijk.

Locatie: gebouw voor Bestuur en Beheer, zaal 2
Aanvang: 9.30 uur
Informatie/ aanmelding: mw. Mirella van der Beek, telefoon (053) 489 3965

Samenvattingen promoties

Simulatie van levensbedreigende noodsituatie

promotie drs. J. Gulmans, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente: 'De verwerving van codinate concepten in het verpleeg-kundig onderwijs. The learning of coordinate concepts in nursing education: a studie on the effectiveness of interactive video.'

Het snel stellen van een goed beredeneerde diagnose is nodig voor de behandeling van patiten met een levensbedreigende circulatiestoornis. Promovendus drs. Jan Gulmans van Toegepaste Onderwijskunde, vakgroep Instructietechnologie, bestudeerde of verpleegkundigen baat hebben bij het computerprogramma 'Shock'.
De cursisten worden geconfronteerd met levensechte beelden van shock-patiten. Daardoor krijgen ze zowel relevante als niet relevante uiterlijke kenmerken te zien. Deze video-opnamen zijn gekoppeld aan een uitgebreid instructieprogramma met: uitleg, een vraag/antwoord feedback en een database met noodzakelijke voorkennis omtrent menselijke circulatiestoornissen. De cursist ziet de beelden en kan het programma bevragen om - en wel zo snel mogelijk - tot de juiste diagnose te komen. Met zuiver redeneren kan de cursist z'n weg vinden in het oerwoud van verschillende soorten shock-toestanden die er zijn en die allemaal, al naar gelang de ernst, hun eigen specifieke symptomen kennen.
Uit het onderzoek van Gulmans blijkt dat cursisten die met videobeelden leren, zeer goed de patiten met shock kunnen onderscheiden van andere patiten. De promovendus concludeert dan ook dat het presenteren van een 'prototypische shock-patit' een mentaal beeld bewerkstelligt bij de cursist dat niet gemakkelijk vergeten wordt. Op dit punt was een duidelijk verschil te zien tussen cursisten die met video leerden en cursisten die alleen tekstinformatie als lesmateriaal kregen. Hoewel niet alle vooraf geponeerde hypothesen en tests bevestigd werden, is de interactieve video over circulatiestoornissen in het HBO - en mogelijk ook in medische opleidingen van universiteiten - een prima leerhulpmiddel.
De promotie vond plaats op 3 december jongstleden.

promotor prof. dr. S. Dijkstra
informatie M.A.M. van Zaalen, telefoon (053) 489 22 14
e-mail m.a.m.vanzaalen@veb.utwente.nl


Onderwijskunde

* 18 december, 16.45 uur
promotie A.J.M. Visser M.A., Toegepaste Onderwijskunde: 'The Development of Motivational Communication in Distance Education'

Kenmerkend voor afstandsonderwijs is dat het onderwijsproces en het leerproces niet op dezelfde plaats plaatsvinden. Contact tussen student en begeleider vindt plaats via post, telefoon of soms e-mail. Een belangrijk probleem in het afstandsonderwijs is de hoge uitval; studenten verliezen hun aanvankelijke motivatie en breken een cursus of een geplande studie dan af. Het blijkt dat in het afstandsonderwijs aan motivatieproblemen van studenten nauwelijks of geen aandacht wordt besteed.
Visser heeft voor het International Extension College, het instituut dat de Diploma- en Masterscursussen in Afstandsonderwijs van de University of London begeleidt, een systeem ontwikkeld dat de studenten kan helpen hun motivatie op een adequaat niveau te houden en/of te brengen. De doelgroep bestond uit 80 internationale studenten, veelal afkomstig uit de zogeheten ontwikkelingslanden. Het Motivational Messages Support System bestaat uit een serie boodschappen in de vorm van memos die de cursusbegeleider in de loop van de cursus op gezette tijden via de normale postkanalen aan de studenten stuurt. Deze memos, in de vorm van een wenskaart, hebben tekst aan de binnenkant en een toepasselijke tekening of cartoon aan de buitenkant en kunnen zowel algemeen als persoonlijk van aard zijn. De memos zijn gebaseerd op de behoefte aan motivatie bij de studenten zoals die volgens de begeleider aan het begin en tijdens de cursus naar voren komen.
Visser heeft het effect van deze motiverende memos onderzocht. Ze vond dat het percentage studenten dat een cursus succesvol afrondde binnen de geplande cursusduur verdubbelde en rond de 80% kwam te liggen. Het onderzoek toonde tevens aan dat het zelfvertrouwen van de studenten toenam en dat meer studenten voor vervolgcursussen inschreven. De kosten voor studentenbegeleiding stegen nauwelijks.
De conclusie van Visser luidt dan ook dat in het afstandsonderwijs met geringe kosten en met handhaving van de bestaande cursusmaterialen, het uitvalpercentage sterk kan worden teruggedrongen. Ze raadt echter verder onderzoek aan, met name naar de effecten van de memos als e-mail wordt gebruikt.

promotor prof.dr. Tj. Plomp
co-promotor prof.dr. J. Keller (FSU-Tallahassee, USA)
informatie M.A.M. van Zaalen, telefoon (053) 489 22 14
e-mail m.a.m.vanzaalen@veb.utwente.nl


Stellingen

Werner Scheinhardt, faculteit Toegepaste Wiskunde, Universiteit Twente:
Rekening houdend met strafmaat en pakkans, geldt voor veel misdrijven in Nederland dat de verwachte opbrengst - bezien vanuit het standpunt van de misdadiger - positief is.

Waar zekerheid heerst is de situatie kansloos.

D.W.F. Brilman, faculteit Chemische Technologie, Universiteit Twente:
Het voornaamste product van een promotieonderzoek is de onderzoeker zelf.

Het milleniumprobleem is een goed voorbeeld van de beperkingen van het kortetermijndenken.

Het koppelen van een schadevergoeding aan gedupeerden van wateroverlast na hevige regenval aan een lokale minimal neerslaghoeveelheid doet geen recht aan de situatie van gedupeerden stroomafwaarts.

Wies Akkermans, faculteit Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente:
In de huidige westerse samenleving belemmert de prestatiedruk mensen zozeer in elementaire uitingsvormen als zingen en dansen, dat zij niet meer durven te zingen en te dansen; en dat zij zelfs "Ik durf niet" niet meer zeggen durven en vervangen door "Ik kan niet".

In het kader van het terugdringen van het woon-werkverkeer, zowel per auto als per trein, verdient het aanbeveling de verhuisplicht voor ambtenaren serieuzer te nemen.

Volgens het promotiereglement van de Universiteit Twente op 2 november 1993, artikel 7 en bijlage 3, en het wijzigingsblad van november 1997, dienen promovendi een rokkostuum te dragen en paranimfen een jacquet. Hieruit valt te concluderen dat de Universiteit Twente groot vertrouwen heeft in zowel het gezonde verstand alsook de kledingkeuze van haar promovendae en paranimfes.