WETENSCHAPSAGENDA 98/07 8-05-98

Agenda

Symposia/Congressen

Samenvattingen promoties

Stellingen

Archief

 

Deze wetenschapsagenda is een periodieke uitgave van de Universiteit Twente. Zij verschijnt 20 maal per jaar in een oplage van 500 stuks. Bel of mail ons voor nadere informatie of een gratis abonnement.

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 43 85, E-mail: a.m.dijkstra@veb.utwente.nl


Symposia/Congressen

3 juni Money Making Mercosur aan Universiteit Twente

Succesvol ondernemen in opkomend Zuid-Amerika

Op 3 juni aanstaande vindt het veertiende congres van studievereniging Stress over ondernemen in opkomend Zuid-Amerika plaats voor medewerkers van bedrijven en instellingen en studenten. Het congres, dat om 8.30 uur begint in het CollegezalenComplex op de campus van de Universiteit Twente, is georganiseerd door Technische Bedrijfskundestudenten.

De Zuidamerikaanse markt is interessanter dan ooit tevoren voor het Nederlandse bedrijfsleven. Herstructurering van economieŽn, onder andere door privatisering en deregulering, heeft tot opmerkelijke resultaten geleid. Sterke economische groei en een stabiele politieke situatie zorgen ervoor dat landen als BraziliŽ, ArgentiniŽ, Chili en Mexico interessante markten vormen.

Prof.dr. J. Bilderbeek, lid van de Raad van Toezicht Rabobank Nederland, leidt de dag. In de eerste twee ochtendsessies gaan dr. P. van Dijk, universitair hoofddocent van het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika, drs. G. Baal van Transfer Emerging Markets Consultancy en dr. P.F. Boone van Strategy Development Group Unilever, in op de ontwikkelingen van de Mercosur (de grootste douane-unie in Latijns-Amerika). Daarnaast behandelen in een parallelle sessie de heer G. Piecarchic LL.M, belastingadviseur van Paardekooper & Hoffman, mevrouw S.M.F. Carrondo, directrice AMARALl Gurgel Advogados Brussel en drs. C.L. van Houten van NCM thema's als de belasting en juridische aspecten van handelen in de Mercosur en het afdekken van kredietrisico's. Na de lunch begint het middagprogramma met een lezing van de heer F.W.J.A. Visser 't Hooft, senior vice-president International Business Support. Hij spreekt over het tijdelijk oplevende protectionisme in Zuid-Amerika. Daarna behandelen in een parallelle sessie ir. J. Grubben, vice-president Sales Scarsdale U.S.A en ir. M.N.A. Wink van Shell problemen die naar voren komen bij het opstarten van projecten in Zuid-Amerika. Vervolgens geven enkele vertegenwoordigers van Latijns-Amerikaanse landen een presentatie van hun land. Zo vertelt ir. B. Hartman meer over de ontwikkeling van zijn bedrijf in ArgentiniŽ. Als afsluiting van de dag vindt er een forum plaats waarin verscheidene dagsprekers vragen beantwoorden. Na afloop is er de gelegenheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje.

Datum 3 juni 1998, 8.30 uur ontvangst, 18.00 uur afsluiting
Plaats Collegezalen Complex, Universiteit Twente
Kosten Bedrijfsleven: É445,- Universitair medewerker: É100,- Studenten: É25,- (incl. lunch), É10,- (zonder lunch)
Informatie Studievereniging Stress, telefoon (053) 489 25 05
E-mail congres@stress.utwente.nl
Homepage www.stress.utwente.nl/congres

 


Lucas Reijnders over milieugerichte productscreening

Kan het nog schoner?

Melkfles of melkpak? In milieubelasting schijnen de twee elkaar weinig te ontlopen, als je tenminste de afvalverwerking voor het pak afzet tegen de schoonmaak en transport voor de fles. Bij andere producten brengt screening echter duidelijk aan het licht waar de milieuhoofdpijn zit. In elektriciteitskabel blijkt dat het verwerkte koper te zijn. In fotovoltaÔsche systemen is dat de accu. Over milieugerichte productscreening spreekt prof. dr. Lucas Reijnders op een symposium over Materialen en Maatschappij dat op 18 mei gehouden wordt aan de Universiteit Twente.

Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam en bekend van de Stichting Natuur en Milieu, zal ingaan op de zogenaamde LevensCyclus-Analyse (LCA) als instrument om de milieu-effecten van materialen door te berekenen. Behalve ĎMaterialen en Milieuí belicht het symposium nog drie maatschappelijke toepassingen van materiaalgebruik. Toepassingen in de medische wereld, en dan toegespitst op filtratiemethoden voor bloedtransfusie met bijvoorbeeld keramische membranen, worden uit de doeken gedaan in een voordracht door dr. C. Th. Smit Sibinga, directeur van de bloedbank Noord-Nederland.
Dat er bij de vervaardiging van een simpel frisdrankblikje nog heel wat komt kijken, zal blijken uit een bijdrage over ĎDe invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op verpakkingsstaalí door drs. R.B.P. Brouwer, directeur Marketing en Sales, Hoogovens Packaging Steel. Brouwer laat zien wat het voor de conservenindustrie betekent dat steeds meer vrouwen buitenshuis gaan werken.

En niet te vergeten: in het laatste decennium zijn oude materialen ingrijpend vernieuwd en nieuwe in omloop gebracht. Plastics zo hard als steen en zo doorzichtig als glas. Keramische scheermessen. Stoelen van polyurethaan-foam die zich soepeltjes en comfortabel naar onze rug voegen. Deze metamorfose in zelfs de meest alledaagse gebruiksvoorwerpen staat centraal in de slotlezing ĎMutant Materials in Contemporary Designí van mevr. Paola Antonelli, conservator van het Museum of Modern Art in New York.

Het symposium wordt door het Centrum voor Materialenonderzoek (CMO) van de UT georganiseerd in samenwerking met de Technisch-Natuurkundige Studievereniging ARAGO.

Voor meer informatie: Voorlichting Externe Betrekkingen, drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 4244, e-mail: w.r.vanderveen@veb.utwente.nl
Zie ook op Internet: http://www-cmo.tn.utwente.nl/cmo

Datum maandag 18 mei 1998
Tijd
9.30 -18.00 uur
Plaats
ĎDe Vrijhofí op de Campus van de Universiteit Twente


21 - 23 mei:

Congres over kenniseconomie

Van 21 tot en met 23 mei vindt een driedaags congres plaats over de rol van het Hoger Onderwijs in onze kennismaatschappij. Het congres is onderdeel van het kwaliteitsproject Quest for Competence - Towards a Knowledge Society dat van 21 tot en met 26 mei is georganiseerd door de Education Working Group van Europese studentenvereniging AEGEE in Enschede. Zoín 150 studenten uit verschillende Europese landen volgen het project op de campus van de Universiteit Twente. Het congres is ook toegankelijk voor deelnemers uit het bedrijfsleven.

In de toekomstige samenleving in Europa speelt kennis een steeds belangrijkere rol. Over de consequenties voor het Hoger Onderwijs en het bedrijfsleven in deze kennisintensieve maatschappij vindt een discussie plaats. Hierbij wordt gekeken naar de relatie tussen het Hoger Onderwijs en de maatschappij en die tussen het Hoger Onderwijs en het bedrijfsleven. Tijdens het congres vertelt onder meer dhr. R.S. Cortissos, Honorair Consul van de Tsjechische Republiek over de hulp van de Nederlandse regering aan Oosteuropese bedrijven en instellingen die geprivatiseerd zijn of die deze intentie hebben. De geboden hulp heeft bijvoorbeeld betrekking op het management, kan zich toespitsen op de verbetering van productiemethoden, kan het helpen zoeken naar exportmogelijkheden omvatten of gaat dieper in op milieuvraagstukken of toelatingsnormen tot de EU.

Dr. G. van Heijst, adviseur bij het kenniscentrum CIBIT geeft een lezing over de rol van IT in kennismanagement. IT wordt vaak gebruikt door software bedrijven om grote en dure informatienetwerken en databases voor hun gebruikers op te zetten. Vragen zijn: Wat is het nut van deze computernetwerken? Waarschijnlijk is de mogelijkheid van mensen om kennis te delen en ontwikkelen belangrijker. IT zou deze processen alleen moeten ondersteunen. Hoe kan dit worden bereikt?

Aansluitend op het congres is er op 24 mei een culturele dag. Op 25 en 26 mei werken de deelnemers in een interactieve tweedaagse training, aan sociale vaardigheden, management capaciteiten en mentale en psychologische vaardigheden.

Voor meer informatie: AEGEE-Enschede, J. Starkenburg, telefoon (053) 432 10 40, fax (053) 489 26 71.
Voor het congres zijn nog plaatsen beschikbaar. De training is volgeboekt. Voor studenten is deelname gratis. Kosten voor deelnemers uit het bedrijfsleven zijn É600,- voor de drie dagen, É350,- per dag.Samenvattingen promoties

selectieve bestraling door koppeling radioactief deeltje aan antilichaam
* 14 mei, 13.15 uur

promotie ir. M.H.B. (Marcel) Grote Gansey, faculteit Chemische Technologie: 'Toward the medical application of supramolecular building blocksí

Actinium-225 is een isotoop dat alfa-straling uitzendt met een halfwaardetijd die geschikt is voor medische toepassingen, zoals bij kankerbestrijding. Een belangrijke voorwaarde voor succesvol gebruik is dat het isotoop zeer goed 'vastgehouden' (gecomplexeerd) wordt door een 'binder' (een ligand). Het isotoop komt op deze manier niet in ongebonden vorm in het lichaam van de patient vrij en richt geen schade aan op plaatsen waar dat niet gewenst is. Het isotoop wordt, door het ligand te koppelen aan een tumorspecifiek antilichaam, selectief aan de te bestrijden tumor gebonden.

Door deze koppeling is plaatselijke radioactieve bestraling mogelijk, waardoor gezonde cellen zoveel mogelijk worden ontzien. Experimenten om deze complexeringen met actinium uit te voeren zijn uitbesteed aan het Institut fŁr Transurane in Duitsland, het Pacific Northwest National Laboratory en Oak Ridge National Laboratory in Amerika. Omdat de liganden uitwisselbaar (compatibel) moeten zijn met bloed, zijn wateroplosbare calix[4]arenen ontwikkeld, die in staat zijn zowel actinium te complexeren als te koppelen met antilichamen. Onder supervisie van dr. E. Bos van Organon NV uit Oss zijn calix[4]arenen gekoppeld aan monoclonale antilichamen en serum albumines.

Al met al lijken actinium-calix[4]areencomplexen kansrijk als middel in de strijd tegen tumoren. Er is een hoge kinetische stabiliteit en de koppeling aan antilichamen verloopt succesvol. De koppeling van het calix[4]areen aan het antilichaam geeft naar verwachting geen problemen wat betreft de herkenning van de tumorcel waaraan het zich moet binden. Dierproeven hebben aangetoond dat ook een afweerreactie van de patiŽnt niet te verwachten is wanneer een gehumaniseerd antilichaam wordt gebruikt of, indien dat niet mogelijk is, wanneer een lage dosering intraveneus wordt toegediend.

promotor prof. dr. ir. D.N. Reinhoudt
co-promotor dr. W. Verboom
informatie mw.drs. A.M. Dijkstra, telefoon (053) 489 43 85
email
a.m.dijkstra@veb.utwente.nl

beslismodellen voor retourlogistiek van afgedankte consumenten producten
* 22 mei 1998, 15.00 uur

promotie; ir. H.R. (Harold) Krikke, faculteit Technologie & Management: ĎRecovery strategies and reverse logistic network designí

In de huidige samenleving hebben we te maken met een toenemende stroom afgedankte producten en verpakkingen. Om de hieruit voortvloeiende problemen het hoofd te bieden, worden de producenten verantwoordelijk gesteld voor de terugname, herwinning en het hergebruik van hun eigen producten die in het afvalstadium terecht zijn gekomen. Aan de traditionele logistieke keten moet dus een retourlogistieke keten worden toegevoegd.

Krikke heeft zich in dit proefschrift gericht op het opzetten van een efficiŽnte retourlogistieke keten. Het opzetten van een retourketen verloopt grofweg in drie stappen. Ten eerste is dat het voorspellen van de te verwachten retourstromen alsmede het in kaart brengen van de hergebruikmarkten. Ten tweede is dat het ontwikkelen van recovery strategieŽn. En ten derde moet er een logistiek netwerk worden ontworpen. De laatste twee stappen komen in dit proefschrift aan de orde.

Krikke heeft in zijn onderzoek wiskundige beslismodellen ontwikkeld, die in software zijn geÔmplementeerd. Deze modellen moeten beslissingsondersteuning bieden bij het opzetten van een efficiŽnte retour- en recyclinglogistiek voor fabrikanten van duurzame consumenten produkten. Volgens Krikke kan door middel van efficiŽnte inrichting van retourlogistieke systemen de duurzame economie en het integraal ketenbeheer worden bevorderd.

promotor prof. A. van Harten
co-promotor dr. P.C. Schuur
informatie mw.drs. H.A. Bakker, telefoon (053) 489 43 63
e-mail h.a.bakker@veb.utwente.nl


Stellingen

N.S.Groenendijk, faculteit Bestuurskunde, Universiteit Twente:
Het lied "Geen woorden maar daden" van de supporters van Feyenoord vormt een terechte stellingname contra het organisatiekundige concept van 'management by speech'.

Bedachtzaamheid is een universele wetenschappelijke deugd, en een hedendaagse universitaire handicap.

Job van der Palen, faculteit Bestuurskunde, Universiteit Twente:
Gedragsveranderingen bij astmapatiŽnten bewerkstelligen is moeilijk, maar bij artsen is het nog moeilijker.

Jacob J. Klein, faculteit Bestuurskunde, Universiteit Twente:
Schiphol bewijst dat problemen met de luchtwegen zich niet beperken tot levende wezens (Jaap Liemburg).

Geraldien Holsbrink-Engels, faculteit Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente:
De waardering voor de combinatie van werk en zorg mag vaker worden uitgesproken.

Harold Krikke, faculteit Technologie & Management, Universiteit Twente:
Er is niets praktischer dan een goede theorie.

Een paars kabinet en een groen milieu is geen passende kleurencombinatie gebleken.

Paul A.S. de Wit, faculteit Werktuigbouwkunde, Universiteit Twente:
Velen zeggen te streven naar optimaal resultaat, maar slecht weinigen optimaliseren daadwerkelijk.

Nederland moet de kandidatuur van Wim Duisenberg voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank intrekken en de kandidatuur van Jean-Claude Trichet steunen in ruil voor de definitieve teruggave van de door Frankrijk geroofde mosasaurus hoffmanni aan Maastricht.

Het vieren van de eigen verjaardag is een symptoom van het individualistische karakter van onze samenleving.

Velen verdelen producten onder in producten en diensten. Dit doet het ergste vrezen voor de toekomst van de Nederlandse economie.

Het dragen van een helm aan boord van zeiljachten vergroot de veiligheid aanzienlijk.