WETENSCHAPSAGENDA 98/04 26-02-98

Agenda

Symposia/Congressen

Samenvattingen promoties


Stellingen


Persberichten


Deze wetenschapsagenda is een periodieke uitgave van de Universiteit Twente. Zij verschijnt 20 maal per jaar in een oplage van 500 stuks. Bel of mail ons voor nadere informatie of een gratis abonnement.

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 43 85, E-mail: a.m.dijkstra@veb.utwente.nl


Symposia/Congressen

8 april: Lustrum Congres NIVE-JMC Twente
'Risicomanagement Ė het opvangen van bedrijfsrisicoís in theorie en praktijk'

Op 8 april vindt het vijfde congres van NIVE-JMC Twente Congres over risicomanagement plaats voor medewerkers van bedrijven en instellingen en studenten. Het congres, in het Best Western Dish Hotel in Enschede, is georganiseerd door NIVE-studenten van de Universiteit Twente.
In toenemende mate wordt het bedrijfsleven geconfronteerd met risicoís en onzekerheden. Hieronder vallen onder andere financiŽle, personeels-, product- en juridische risicoís. De traditionele beheersing van risicoís (zoals alleen verzekeren) lijkt niet meer adequaat. Hoe kan het risicomanagement in de organisatie het best worden vormgegeven? Verschillende visies over de praktische implementatie komen daarbij aan bod, zodat meer inzicht wordt verkregen in de bedrijfsrisicoís die kunnen spelen en de beheersing ervan.

De heer drs. J.M. de Jong, lid van de raad van bestuur van ABN AMRO, leidt de dag. In de ochtendlezingen gaan de heer P.F. Claes, directeur Risk Management Partners; drs G. Haisma van Berenschot Osborne; ir. E.J. de Haas, projectleider risicobeheer ING Vastgoed en ir. S. ToxopeŁs van DAF Trucks N.V. dieper in op bedrijfsrisicoís en hoe een organisatie hiermee om kan gaan. Ook komt het opbouwen en implementeren van een risicobeheersingsbeleid aan de orde. Dr. J. Groeneweg sluit de ochtend af met een lezing over de psychologische kanten, gevolgd door een lunch. De middag is gevuld met parallelle sessies. In elke sessie komt een specifiek deelgebied van risicomanagement aan bod als fraude (verzorgd door mr.drs. E.J.Emde, KPMG), het financieren van grote projecten (door mr. J.R. Prins, ABN-AMRO) en juridische aspecten (door prof.mr.dr. H.C.J.G.Janssen, UT). Na afloop is er de gelegenheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje.

Datum 8 april 1998, 9.00 uur ontvangst, 17.00 uur afsluiting
Plaats Best Western Dish Hotel, Enschede
Informatie E. Rogge, telefoon (053) 489 40 20
E-mail e.rogge@student.utwente.nl

 

Kosten NIVE-leden niet-NIVE- leden
Bedrijfsleven É395,- É425,-
Meerdere É365,- É395,-
Stagiaires É125,- É150,-
Studenten É20,- É30,-


Samenvattingen promoties

afvangen van poederdeeltjes in reactoren

* 27 februari, 13.15 uur
promotie ir. J.H. (Jaap) Bouma, faculteit Werktuigbouwkunde: ĎParticle recovery and dipleg flow in fluidized catalytic crackingí

GefluÔdiseerde bed reactoren zijn wijdverbreid. Toch is nog weinig onderzoek verricht naar het afvangen van poederdeeltjes. Gasstromen uit de reactoren sleuren deze deeltjes mee. Pas sinds kort wordt de afvoer van de afgevangen poederdeeltjes via valpijpen als mogelijke bron van problemen onderkend.

Ir. J. Bouma onderzocht de stromingseigenschappen in verticale valpijpen. Hij bepaalde onder meer de hoeveelheid gas die door de poederstroom mee naar beneden wordt genomen. Verder maakte hij een ťťn-dimensionaal ontwerp dat de hooflijnen van de stromingen in de valpijp beschrijft. De wisselwerking tussen vaste stof fase en gasfase is in het model opgenomen. Zeker bij hoge druk toepassingen, zoals gebruikelijk in moderne reactoren, blijken axiale veranderingen verwaarloosbaar wat het model aanzienlijk eenvoudiger maakt.

Ook onderzocht Bouma de nieuwe Roterende Deeltjesscheider (RDS). De RDS is een tamelijk nieuw apparaat dat sub-micron deeltjes effectief afvangt. Sinds kort wordt de RDS voor een veelheid van toepassingen op de markt gebracht. Gezien het superieure afscheidende vermogen vormt dit apparaat een aantrekkelijk alternatief voor conventionele cyclonen voor fluÔd bed reactoren.

Bouma beschrijft de fysische principes van de deeltjesscheiding in het roterende filter en onderzocht een nieuwe toepassing van de RDS als laatste-trapafscheider. De RDS blijkt ook onder deze omstandigheden naar tevredenheid te presteren en het stromingsgedrag van de deeltjes in de valpijp niet nadelig te beÔnvloeden.

promotor prof. dr. ir. G.G. Hirs
informatie mw.drs. A.M. Dijkstra, telefoon (053) 489 43 85
email a.m.dijkstra@veb.utwente.nl

composietmembranen in ťťn stap

* 27 februari, 16.45 uur
promotie drs. W.F.C. Kools, faculteit Chemische Technologie: ĎMembrane formation by phase inversion in multicomponent polymer systems, Mechanisms and morphologiesí

Membranen moeten per toepassing (bijvoorbeeld bij gasscheiding en microfiltratie) voldoen aan verschillende eisen van poriegrootte, sterkte en inzetbaarheid in procescondities. Drs. W.F.C. Kools onderzocht verschillende fenomenen rond het bereiden van dit soort membranen zoals: het ontmengingsproces, het maken van composietmembranen en het verloop van droogprocessen bij polymere films.

Naast ontmenging, ook wel fasescheiding genoemd, bepalen onder meer gebruikte oplosmiddelen, diffusie-coŽfficiŽnten en mechanische eigenschappen sterk het ontstaan van de asymmetrische poreuze structuur. Deze bieden voor specifieke toepassingen grote voordelen. Met kleinere poriŽn in de toplaag en grotere onder, combineert het membraan een goed scheidend vermogen met een grote flux. De grote poriŽn maken het membraan voldoende sterk en dat vergroot de flux omdat de deeltjes die door het membraan gaan na de toplaag geen weerstand meer ondervinden.

Vervolgens beschreef Kools drie mechanismen die optreden bij vertraagde ontmenging wanneer een polymere film in contact komt met een niet-oplosmiddel. Eťn van deze mechanismen zorgt voor de vorming van een dichte toplaag, een ander leidt meestal tot een open toplaag en bij het derde mechanisme is dit afhankelijk van de omstandigheden.

Kools pastte daarnaast de resulaten van dit fundamentele onderzoek toe bij de bereiding van composietmembranen in een enkele stap. Een bijzondere prestatie omdat dit tot nu toe meestal in twee stappen plaatsvond. Het levert een rubberachtig materiaal op een poreuze onderlaag zonder dat de toplaag in de poriŽn dringt. Verschillende delen van het onderzoek krijgen een gesubsidieerd vervolg.

promotor prof.dr.ing. H. Strathmann
co-promotor dr. ir. A. van den Boomgaard
informatie mw.drs. A.M. Dijkstra, telefoon (053) 489 43 85
email a.m.dijkstra@veb.utwente.nl