WETENSCHAPSAGENDA 97/03 18/02/97

Agenda

Samenvattingen promoties

Persberichten

Stellingen

Deze wetenschapsagenda is een periodieke uitgave van de Universiteit Twente. Zij verschijnt ± 20 maal per jaar in een oplage van 500 stuks. Bel ons voor nadere informatie of een gratis abonnement.

Bij voldoende belangstelling kunnen wij de Wetenschapsagenda ook verspreiden via E-mail. Bel hiervoor 053-4894075 of mail: a.m.dijkstra@veb.utwente.nl

AGENDA

28 februari, 15.00 uur Promotie

Drs. H. Snijders

Wijsbegeerte en MaatschappijWetenschappen

'Eendimensionale Wetenschap'

28 februari, 16.45 uur Promotie

Ir. C.J. de Grauw

Technische Natuurkunde

'Raman Spectroscopy and Atomic Force Microscopy for Biological Applications: Chromosomes and Bone Implant Coatings'

*7 maart, 15.00 uur Promotie

Ing. E.A.M. Klumperink

Elektrotechniek

'Transconductance based CMOS circuits; circuit generation, classification and analysis'

*7 maart, 16.45 uur Promotie

Mw. ir. G.W. Busser

Chemische Technologie

'Preparation, characterization and catalytic properties of polymer stabilized highly dispersed rhodium'

*13 maart, 13.15 uur Promotie

Ir. W.P. van Hoorn

Chemische Technologie

'Conformational and Dynamical Properties of Calixarenes'

*14 maart, 15.00 uur Promotie

Ir. B.D. Carleer

Werktuigbouwkunde

'Finite Element Analysis of Deep Drawing'

*14 maart, 16.45 uur Promotie

Mw.drs. M.W.J.A. Braam-Voeten

Toegepaste Onderwijskunde

'Van taaltheorie naar taaltherapie'

* 20 maart, 16.00 uur Oratie

Prof. dr. C.A. Blitterswijk

BioMedisch Technologisch Instituut

*21 maart, 13.15 uur Promotie

Drs. B.G. Doornekamp

Toegepaste Onderwijskunde

'Probleemoplossen bij techniek. Een studie naar effectieve domeinspecifieke ontwerprichtlijnen'

*21 maart, 15.00 uur Promotie

Ir. E.E.B. Meuleman

Chemische Technologie

'Removal of trace organic contaminants from water by pervaporation'

*21 maart, 16.45 uur Promotie

Mw. drs. E.M. van der Wardt

Wijsbegeerte en MaatschappijWetenschappen

'Reuma in beeld'*27 maart, 13.15 uur Promotie

Ir. R. von Schomberg

Wijsbegeerte en MaatschappijWetenschappen

'Argumentatie in de context van een wetenschappelijke controverse'

*27 maart, 15.00 uur Promotie

Ir. W. Wolthers

Technische Natuurkunde

'Rheology of Depletion Flocculated Colloidal Dispersions'

*27 maart, 16.45 uur Promotie

A. Helme, Cand.Scient.

Informatica

'Achieving end-to-end security in electronic commerce'
3 april, 13.15 uur Promotie

ir. P.S.A. Middelhoek

Informatica

'Transformational Design: an architecture independent interactive design methodology for the syntesis of correct and efficient digital systems'

3 april, 16.00 uur Oratie

prof. mr. ir. A. Louët Feisser

Technologie & Management

4 april, 13.15 uur Promotie

Mw. ir. D. van de Belt

Werktuigbouwkunde

'Simulation of Walking Using Optimal Control'

4 april, 15.00 uur Promotie

Ir. J.E. Elshof

Chemische Technologie

'Dense Inorganic Membranes - Studies on Transport Properties, Defect Chemistry and Catalytic Behaviour'

11 april, 15.00 uur Promotie

ir. R.G.J. Arendsen

Elektrotechniek

'Defect Based Test Selection for Large Mixed-Signal Circuits'

11 april, 16.45 uur Promotie

ir. D.C.L. van Geest

Elektrotechniek

'Simulation and Optimisation of Circuit-level Reliability for Long-term Failure Mechanisms'

18 april, 13.15 uur Promotie

ir. F. Zanow

Technische Natuurkunde

'Realistically Shaped Models of the Head and their Application to EEG and MEG'

18 april, 16.45 uur Promotie

drs. H. van der Kolk

Bestuurskunde

'Electorale Controle'

24 april, 15.00 uur Promotie

ir. C. Damen

Technische Natuurkunde

'Reactive patterning techniques for high-Tc superconductors'

24 april, 16.45 uur Promotie

ir. L. van der Steen

Elektrotechniek

'Damping of stick-slip torsional drillstring oscillations'

25 april, 13.15 uur Promotie

ir. K.H. de Haas

Technische Natuurkunde

'Rheology and Deformation of Dispersed Lipid Bilayer Vesicles'

25 april, 15.00 uur Promotie

ir. J.L.G. Steenhuijsen

Elektrotechniek

'Stress and strain in atheroclerotic arteries during balloon angroplasty'

De met * gemerkte evenementen betreffen nieuw opgenomen activiteiten t.o.v. de vorige uitgave van de Wetenschapsagenda. Promoties en Oraties: Tenzij anders vermeld vinden alle promoties en oraties plaats in het BB-gebouw, zaal 2.

SAMENVATTINGEN PROMOTIES


hersenactiviteit beter op te sporen met een realistisch model van het hoofd

*20 februari 1997, 13.15 uur

promotie ir. S.P. van den Broek: 'Volume conduction effects in EEG and MEG'

Hersenactiviteit betekent: een elektrisch signaal ergens in het hoofd. Maar waar precies? Chirurgen willen de exacte plaats van bijvoorbeeld epileptische activiteit weten, zodat ze zo weinig mogelijk hersenweefsel hoeven te verwijderen als medicijnen niet helpen. Ook bij het verwijderen van tumoren is het van belang om gebieden met belangrijke hersenactiviteit te ontzien. Met electro-encephalogrammen (EEG's) en magneto-encephalogrammen (MEG's) is de activiteit weliswaar goed te meten, maar voor het opsporen van de plaats en het verklaren van de meting worden vaak eenvoudige modellen van het hoofd gebruikt. Van den Broek heeft onderzocht of dit wel terecht is. Het hoofd wijkt af van de 'ideale' vorm door gaten in de schedel - bijvoorbeeld na operaties -, door ventrikels (met vocht gevulde holten) en door laesies zoals tumoren en verkalkingen. Om een meer realistisch model te kunnen opstellen, gebruikt Van den Broek de data van Magnetic Resonance Imaging. Hij deelt de complexe geometrie van het hoofd op in volume-elementjes en rekent voor ieder elementje de bijdrage van de elektrische stroom uit.

Uit het onderzoek van Van den Broek blijkt dat gaten in de schedel grote invloed hebben op het EEG: een plaatsbepaling met een eenvoudig hoofd-model kan een afwijking tot enkele centimeters vertonen. Op het MEG hebben gaten geen invloed. Laesies hebben alleen invloed op het EEG en MEG als de gemeten activiteit er dicht bij zit. Dat geldt ook voor ventrikels. De bestaande modellen van het hoofd voldoen dus vaak niet. Voor een praktisch toepasbaar alternatief is volgens Van den Broek meer gericht onderzoek nodig. Dat vindt ondermeer plaats in het Biomagnetisch Centrum Twente van de UT, waar met supergeleidende sensoren MEG's worden gemeten.

promotor prof.dr. H. Rogalla

co-promotor prof.dr. A. van Oosterom

(Katholieke Universiteit Nijmegen)

informatie ir. W.R. van der Veen, telefoon (053) 489 42 44

STELLINGEN


Dr. H. Snijders, Wijsbegeerte en MaatschappijWetenschappen Universiteit Twente:

Meten lijdt vaak tot het vergeten van hetgeen men voordien reeds wist.

Met Rembrandt gesigneerde schilderijen die na minitieus onderzoek aan een leerling worden toegeschreven, zouden niet in waarde moeten dalen aangezien die doeken bij uitstek het grootmeesterschap tot uiting brengen.

Meer kennis van chaostheorieën zal studenten helpen bij het ontwikkelen van een meerdimensionale intuïtie voor de omvoorspelbare werkelijkheid.

Dr. ir. J.P. van der Berg, Werktuigbouwkunde, Universiteit Twente:

De vijfde set van een volleybalwedstrijd wordt volgens het rally-point systeem gespeeld. In verband met het grote voordeel van de niet-serverende partij, dient de service in deze set zodanig te worden afgewisseld dat eerst een speler van team A éénmaal serveert, waarna spelers van team B en team A om de beurt twee maal serveren onafhankelijk van de uitkomst van de resterende rally.

Dr. R.G. Wichern, Elektrotechniek, Universiteit Twente:

Het feit, dat de meeste Nederlandse fietsen geen werkende verlichting hebben, maakt het onmogelijk te vermoeden, dat een van de meest belangrijke Nederlandse werkgevers oorspronkelijk als een gloeilampenfabriek is begonnen.

Voor volledig industriëel ontwikkelde landen duurt het een dag om van het ene uiteinde met een gebruikelijk voertuig het andere te bereiken. Voorbeelden zijn: Nederland, Duitsland, Zwitserland, de Verenigde Staten (Niet van toepassing voor b.v.: Monaco, Luxemburg, Rusland en China).

Dr. ir. C.J. de Grauw, Technische Natuurkunde, Universiteit Twente:

In de strijd om de kijker lijken zowel de makers van tv programma's, als de producenten van televisies, te streven naar een zo groot mogelijke platheid. De hiermee gepaard gaande afname van kijkerscijfers is een positief teken.

De grote hoeveelheid bewijs voor de positieve invloed van voeding op de gezondheid en het denkvermogen, en het feit dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking, onterecht, denkt gezond te eten, laat nog vele mogelijkheden open voor preventieve gezondheidszorg.

Het verbieden van leeftijd als criterium bij werving en selectie van personeel, heeft geen zin als niet tegelijkertijd het automatisch stijgen van de salarissen met de leeftijd wordt aangepakt.