HomeNieuwsNieuw: geschillenregeling Universiteit Twente

Nieuw: geschillenregeling Universiteit Twente

Als Universiteit Twente vinden we het belangrijk dat we samen werken aan én in een veilige woon-, studeer- en werkomgeving. Hiervoor ondernemen we verschillende acties. Één daarvan is dat we, conform cao, de sectorale geschillenregeling Nederlandse Universiteiten nader uitgewerkt hebben in een geschillenregeling UT. Deze regeling geldt vanaf 1 november 2020. Als medewerker van de UT betekent dit dat je een eventueel geschil in de arbeidsrechtelijke sfeer (daterend vanaf 1 januari 2020) kunt indienen bij de geschillencommissie.

Mocht je als medewerker een geschil in de arbeidsrechtelijke sfeer krijgen, dan word je geacht dit in eerste instantie met je leidinggevende te bespreken. Als het geschil zich blijft voordoen kun je de geschillencommissie inschakelen. Een geschil kan betrekking hebben op onderwerpen zoals je beoordeling, studiefaciliteiten, weigering van toestemming tot het verrichten van nevenwerkzaamheden en de naleving van salarisafspraken of verlofaanspraken. In de geschillenregeling vind je alle onderwerpen die je volgens de cao Nederlandse Universiteiten kunt voorleggen.

Onafhankelijke geschillencommissie
In het kader van de geschillenregeling is de geschillencommissie samengesteld, die bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en leden. Deze personen zijn deskundig, niet aan de universiteit verbonden en hebben als taak geschillen te onderzoeken en te behandelen. De geschillencommissie adviseert het College van Bestuur over het geschil.

Geschil voorleggen?
Per 1 november kun je jouw eventuele geschil voorleggen. Dit moet binnen 6 weken gebeuren, nadat de beslissing waar jouw geschil met je leidinggevende betrekking op heeft, aan jou is verzonden. Geschillen uit de periode 1 januari 2020 tot 1 november 2020 kunnen met terugwerkende kracht worden ingediend binnen 6 weken na 1 november 2020. Een geschil dient elektronisch te worden ingediend via geschillen-hr@utwente.nl. Aan het indienen van een geschil zijn geen kosten verbonden. De kosten die je eventueel maakt voor juridische bijstand zijn voor eigen rekening.

 Meer informatie
In de geschillenregeling Universiteit Twente vind je meer informatie en de procedure. Mocht je nog aanvullende vragen hebben, neem dan contact op met Veronika Trifunovic, secretaris van de geschillencommissie via v.trifunovic@utwente.nl of telefoon 7488.

 Kijk voor alle acties binnen House of Integrity op utwente.nl/integriteit.