Intentie verklaring

Begeleidingsformulier dictaten

WERKTUIGBOUWKUNDE

Vakgroep
Naam
Studentnummer
   
Het betreft een       interne   externe opdracht en wel niet gecombineerd  
met de stage en, indien bekend, met als (voorlopige) titel
Startdatum opdracht (dd-mm-jj)
bij
   
Het aantal studiepunten voor de opdracht is vastgesteld op EC,
hetgeen overeenkomt met ca. werkweken van 40 uur.
   
Om de afstudeerfase zowel voor de betrokken student als voor de vakgroep zo doelmatig 
mogelijk te laten verlopen wordt een intentieverklaring tussen beide partijen afgesloten.

-Het goedgekeurde studieplan van de student, dient als basis voor deze verklaring en is als bijlage toegevoegd.
- De planning van de afstudeerfase dient binnen redelijke grenzen te worden aangehouden.
- De student zal als regel pas met de doctoraalopdracht kunnen beginnen als alle D1- en/of D2-vakken zijn afgerond conform het Studentenstatuut. Afhankelijk van de omstandigheden kan, na overleg met de begeleider of afstudeerdocent, van deze regel worden afgeweken.
- De afstudeerdocent en/of begeleider maakt een tweewekelijkse bespreking van de voortgang met de student mogelijk.
- De vakgroep garandeert een adequate begeleiding van de doctoraalopdracht.
In uw geval zal
als begeleider optreden. Bij aanvang van de doctoraalopdracht zal nog een plaatsvervangend begeleider worden aangewezen.
- Toestemming voor continuering van de opdracht op basis van het tussencolloquium en op voorwaarde van afronding van alle vakken conform bijgevoegde planning.
- Adviezen voor continuiteit binnen het afstudeerwerk:
  - na 6 weken evaluatie van de opdracht
  - na 17 weken houden van tussencolloquium en vaststellen voorlopige datum doctoraalcolloquium.

  
   
Voor akkoord:
Student:
  
Begeleider:
  
Afstudeerdocent:
           
           
             
d.d. d.d. d.d.