RSS-feeds

Het is mogelijk om meerdere RSS feeds aan te maken in uw website waaraan u de nieuwsberichten van uw website kunt toevoegen. Door de ingebouwde flexibiliteit kunt u uw nieuws onderverdelen in meerdere RSS feeds zodat de bezoekers van uw website makkelijk op de hoogte kunnen worden gehouden van het nieuws wat voor hun relevant is. Indien u RSS feeds aanmaakt zullen deze op iedere pagina van uw website worden aangeboden.

Standaard staan de RSS feed functionaliteiten voor uw website uit. Indien u deze functionaliteiten wilt gebruiken, kunnen deze aangemaakt worden door Bureau Communicatie.
Informatie over de RSS Feed is te vinden in de aangepaste handleiding op www.utwente.nl/projecten/webhare/ onder hoofdstuk 7.