Woordenlijst- list of translated educational terms

Email all comments to onlinemedia@utwente.nl.

Use Ctrl F to navigate this document.

This list is also downloadable (PDF-document). The Nuffic also has a useful glossary for Dutch/English terms.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

NEDERLANDS

ENGLISH

A

aankomende studenten

prospective students

 

aanloopschaal

preliminary salary scale

 

aanmelding

application; application for admission

 

aanmeldingscijfers

admissions figures

 

aanmeldingsformulier

application form

 

aannemen van werknemers

1. appoint academic staff; 2. employ non-academic staff

 

aanschouwelijk onderwijs

resource-based teaching

 

aansluiting

1. (mate van afstemming) alignment; 2. (overgang) transition

 

aanspraak maken op

entitled to

 

aansprakelijkheidsverzekering

third party liability insurance

 

aanspreektitel

title

 

aanstelling

appointment

 

aanstellingsbrief

letter of appointment

 

aanstellingsomvang

official work hours per week

 

aanstellingstermijn

period of appointment

 

aantekening

note

 

aanvangsmodule

initial module

 

aanvangsniveau

initial achievement level

 

Aanvraag DOI

Application form DOI

 

Aanvraag SSL Certificaten (ACS)

Request for SSL Certificates (ACS)

 

Aanvraag thuis internet vergoeding (TIV)

internet connection allowance (TIV)

 

Aanvraag vrijwilligersbijdrage

Application form Contribution for Volunteers

 

Aanvraag Xtra-card (SUP)

Application form Xtra card (SUP)

 

aanvraag

1. request; 2. application for

 

aanvraagformulier

1. request slip; 2. application form

 

aanvragen

1. request; 2. apply for

 

aanvullende opleiding

additional course

 

aanvullende studiefinanciering

additional financial assistance

 

aanvullende studies

postgraduate additional course

 

aanvullende verzekering

additional insurance

 

aanwezig

available

 

aanwinst

accession

 

ABP Pensioenfonds

ABP pension fund

 

ABR, algemene bedrijfsreserve

general operating reserve

 

absentielijst

attendance register

 

academicus

1. (afgestudeerde) graduate; 2. (die werkzaam is aan universiteit) academic

 

Academie voor Beeldende Kunsten (AKI)

Enschede Academy of Visual Arts (ArtEZ)

 

academisch jaar

academic year

 

academisch onderwijs

university education

 

academische graad

university degree

 

academische raad

university council

 

academische vorming

academic competencies

 

Acasa, Studentenhuisvesting

Acasa, student accommodation

 

Accounting House

Accounting

 

accrediteren

accreditation

 

achternaam

family name

 

ACO, Adviescommissie Onderwijsaanbod

Higher Education Course Provision Advisory Committee

 

actieonderzoek

action research

 

activisme

student activism; extra-curricular activities

 

activiteitenprogramma

programme of activities

 

ad valvas

notice board

 

administrateur

administrator

 

administratiekosten

administration fees

 

adresboek

address book; directory

 

adreswijziging

change of address

 

advanced technology

advanced technology

 

advertentie

advertisement

 

Adviescommissie Onderwijsaanbod (ACO)

Higher Education Course Provision Advisory Committee

 

adviescommissie

advisory committee

 

adviesorgaan

advisory board

 

adviesorganisatie

consultancy organization

 

afdeling

department

 

afdelingshoofd

head of department

 

afgesloten weg

no thoroughfare

 

afgestudeerde

graduate

 

afhaken

drop out

 

afhaker

dropout

 

afkijken

cheat; copy

 

afleggen examen

sit an examination

 

afsluitend examen

final examination

 

afsluitend tentamen

final exam

 

afsluitende toets

final test

 

afsluiting

completion

 

afspreker

appointment planner

 

afstandsonderwijs

distance learning

 

afstudeerbegeleiding

supervision of thesis; supervision of final project

 

afstudeerdatum

date of graduation

 

afstudeeropdracht

thesis, final project, final thesis project

 

afstudeerprogramma

degree programme

 

afstudeerproject

thesis, final project, final thesis project

 

afstudeerrichting

specialization

 

afstudeerverzoek

graduation application

 

afstuderen

graduate

 

afwezigheid

absence

 

afwijkende arbeidstijd

irregular working hours

 

afwijzen

reject

 

aio, Assistent in Opleiding

research assistant, PhD candidate

 

AKI, Academie voor Beeldende Kunsten

ArtEZ, Enschede Academy of Visual Arts

 

akte

certificate

 

AKW, Algemene Kinderbijslagwet

General Child Benefit Act

 

algebra, discrete wiskunde, analyse en meetkunde

algebra, discrete mathematics, analysis and geometry

 

algemeen verplicht deel

compulsory core subjects

 

algemene bedrijfsreserve (ABR)

general operating reserve

 

allochtone studenten

international students

 

alumna

alumna (former female students)

 

alumni

alumni

 

Alumnibureau

Alumni Office

 

alumnikring

alumni chapter

 

alumnus

alumnus (former male students)

 

amanuensis

laboratory assistant

 

ambtelijk secretaris

executive secretary

 

Ambtenarenwet

Central and Local Government Personnel Act

 

ambtsjubileum

jubilee

 

amfitheater

amphitheatre

 

anderstalig

non-Dutch speaking

 

andragogiek

andragogy, adult educational theory

 

Anorganische Materiaalkunde (AMK)

Inorganic Materials Science (IMS)

 

antecendentenonderzoek

security check

 

antwoordblad

answer sheet

 

antwoordformulier

answer sheet

 

applicatiecursus

refresher course

 

arbeidsbureau

employment office

 

arbeidsmarkt

labour market

 

arbeidsomstandigheden

working conditions

 

arbeidsongeschiktheid

unable to work

 

arbeidsovereenkomst

employment contract

 

Arbeidspatroon medewerkers (APM)

Employment pattern employees (APM)

 

arbeidsplaats

job

 

arbeidstijdverkorting

reduction in working hours

 

arbeidsveld

profession

 

arbeidsverleden

employment history

 

arbeidsverzuim

absenteeism

 

arbeidsvoorwaarden

terms of employment

 

arbo en bedrijfsgezondheid

occupational health and safety

 

Arbo-dienst

Occupational Health Service

 

Arbo-wet, Arbeidsomstandighedenwet

Working Conditions Act

 

archief

archive

 

archiefdoos

box file

 

artikel

article

 

Assistent in Opleiding (aio)

research assistant, doctoral degree candidate

 

audiovisuele groepsruimte

audio visual room

 

audiovisuele middelen

audio visual aids

 

auteur

author

 

auteursrechtenvoorbehoud

copyright notice

 

Auteurswet

Copyright Act

 

autochtoon

indigenous citizen

 

autodidactisch leren

independent learning

 

av-hulpmiddelen

audio visual aids, audio visual resources

 

avondcursus

evening course

 

avondopleiding

evening course

B

baan

job, position

 

Bachelor

Bachelor of Science, Bachelor of Engineering, Bachelor of Arts (in exacte vakken)

 

Bachelor-/Master-opdracht

final bachelor’s/master’s assignment

 

bacheloropleiding

bachelor’s programme

 

bachelorstelsel

bachelor’s degree structure

 

balie

counter; reception

 

BAMA, bachelor-master stelsel

bachelor/master structure

 

banenmarkt

careers fair

 

baret (bij toga)

cap

 

basisberoepsopleiding

basic vocational training; initial vocational training

 

basisbeurs

basic grant

 

basiscursus

foundation course; initial course

 

basisfase

initial phase

 

basisonderwijs

primary education

 

basisschool

primary school

 

basistoelage

basic allowance

 

basisvak

foundation subject

 

beamer

projector

 

becijferen

mark, grade

 

bedenking

objection

 

bedrijfsgerichte kinderopvang

company childcare scheme

 

bedrijfshulpverlening , BHV

emergency assistance

 

bedrijfsinformatietechnologie

business and information technology, business and IT

 

bedrijfskunde

business administration

 

bedrijfsleven en overheden

local and industrial authorities

 

bedrijfsleven

corporate life

 

bedrijfsmaatschappelijk werker

social worker

 

bedrijfsplan

operational plan

 

bedrijfstak

industrial sector

 

bedrijfsvoering

operational management

 

bedrijfswetenschappen

business administration

 

beëindiging inschrijving

termination of enrolment

 

beeldende kunst en vormgeving

visual arts and design

 

beeldscherm

screen

 

begaafd

talented

 

begane grond

ground floor

 

begeleid zelfstandig leren

guided independent learning

 

begeleiden

1. (van leerlingen) guide; 2. (van stagiair) supervise; 3. (van school) advise

 

begeleider

supervisor; adviser

 

beginnerscursus

introductory course

 

beginniveau

entry level

 

Beginvoorwaarden

prerequisites

 

begrip

1. (het begrijpen) understanding; 2. (concept) concept

 

begripanalyse

concept analysis

 

begripsmatige kennis

conceptual knowledge

 

behandelen

(van leerstof) deal with, teach

 

beheerder

supervisor; manager

 

beheers- en bestuurstaken

administrative and managerial duties

 

beheerseenheid

administrative unit

 

beheersing

(van leerstof) mastery

 

beheersingleren

advanced learning; mastery learning

 

beheersingniveau

advanced level; mastery level

 

beheertechnicus

operations engineer

 

behoeften

needs

 

bekostigen

fund, finance

 

bekostiging

funding

 

bekostigingsmodel

funding formula

 

bekostigingsstelsel

funding system

 

bekostigingsvoorwaarde

funding condition

 

bekwaamheid

competence, ability, skill

 

bekwaamheiden

competences, abilities, skills

 

Belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen (HBO-raad)

Netherlands Association of Universities of Applied Sciences

 

belastingdienst

tax department

 

belastingvrije vergoeding

tax-free allowance

 

beleidsadviescommissie

policy advice committee

 

beleidsdirecteur

policy director

 

beleidsgericht onderzoek

policy research

 

beleidsmedewerker

policy officer

 

beleidsondersteuning

1. (de ondersteuning) policy support; 2. (het ondersteunen) assisting the school management

 

beleidsplan

policy plan

 

beleidsruimte

scope for policy planning

 

Beleidsstaf

Policy Department

 

beloning

remuneration; incentive

 

beloningssysteem

salary scheme, bonus payments system

 

Benelux, Economic Union of Belgium, Luxembourg and the Netherlands

Benelux, Economic Union of Belgium, Luxembourg and the Netherlands

 

benoeming

appointment

 

beoordelaar

assessor, marker, examiner

 

beoordelen

assess, mark

 

beoordeling

assessment, mark, grade

 

beoordelingsgesprek

assessment interview; performance appraisal

 

beoordelingsschaal

assessment scale

 

beoordelingsstelsel

assessment system

 

beperkt

limited

 

berekenen

calculate

 

beroep

1. occupation, profession; 2. appeal

 

beroepenvoorlichting

career information

 

beroepsgang

appeals procedure

 

beroepsgroep

professional group

 

beroepsmogelijkheid

1. right of appeal; 2. employment opportunities

 

beroepsonderwijs (hoger)

vocational education

 

beroepsonderwijs (lager)

junior secondary vocational education

 

beroepsonderwijs (middelbaar)

senior secondary vocational education

 

beroepspraktijkovereenkomst

practical training agreement

 

beroepsprocedure

appeals procedure

 

beroepsprofiel

job profile

 

beschikbaar

available

 

bestand (verzameling gegevens)

database

 

bestelnummer

order number

 

besturingssystemen en computertechniek

control systems and computer engineering

 

bestuur en beleid

administration and policy

 

bestuurlijke agenda

administrative agenda

 

bestuurlijke organisatie

management organization

 

bestuurskunde

public administration

 

Bestuurskunde-opleidingsvariant European Studies

Public Administration Science-track European Studies

 

bestuursorgaan

management body; executive council

 

Betaalwijze

Payment method

 

Betaling collegegeld (BCS)

payment tuition fees (BCS)

 

betaling in één keer

lump sum payment

 

betaling in termijnen

payment by instalments

 

beurs

1. (voor alle studenten) grant; 2. (individueel toegekend op grond van talent) scholarship; 3. (voor studiekiezers) education fair

 

beursgerechtigde

entitlement to a grant

 

bevallingsverlof

maternity leave

 

bevoegdheid

1. qualification; 2. authorization

 

bevoegdheidseisen

qualification requirements

 

bevoegdheidsgraad

qualification

 

bevordering

promotion

 

Bevrijdingsdag (5 mei)

Liberation Day (5 May)

 

bewaken

monitor

 

bewaren

save

 

bewijs van betaling

proof of payment

 

bewijs van inschrijving

proof of enrolment

 

bewijs van rechtmatig verblijf

residence permit

 

bewijs van toelating

proof of admission

 

bewijsstuk

certificate; proof

 

bezoekadres

campus location or delivery address (NOT visiting address)

 

bezwaar en beroep

objections and appeals

 

bezwaar

formal objection

 

bezwaarschrift

letter of objection

 

bezwarenregeling

objections procedure

 

BHV, bedrijfshulpverlening

emergency assistance

 

bijbaan

second job

 

bijlage

1. supplement; 2. (email) attachment

 

bijles

extra lesson

 

bijvak

subsidiary subject

 

bijvakstudent

subsidiary subject student

 

bijverdiensten

additional income

 

bijzitter

external examiner

 

bijzonder hoogleraar

professor occupying an endowed chair

 

bijzondere functie

special position

 

bijzondere leerstoel

endowed chair

 

bindend studieadvies

binding recommendation

 

bindingspremie

staff retention bonus

 

Biofysische Technieken (BFT)

Biophysical Engineering (BPE)

 

bio-informatica

bioinformatics

 

Biomagnetisch Centrum

Biomagnetic Centre

 

Biomagnetische Technologie (BMaT)

Biomagnetic Technology (BMaT)

 

BioMedisch Technologisch Instituut (BMTI)

Institute for Biomedical Technology (BMTI)

 

biomedische materiaalkunde

biomedical materials engineering

 

biomedische materiaaltechnologie

biomedical materials engineering

 

biomedische technologie

biomedical technology

 

biomedische werktuigbouwkunde

biomechanical engineering

 

bloemlezing

anthology

 

blok

1. period; 2. module

 

blokboek

course book

 

blokcoördinator

course coordinator

 

blokhutten

cabins

 

blokletters

block capitals

 

blokperiode

course period

 

bloktoets

course examination

 

blokuur

double period

 

BMIT, BioMedisch Technologisch Instituut

BMTI, Institute for Biomedical Technology

 

boekenlijst

reading list

 

boekenplank

bookshelf

 

Boekhandel Broekhuis

Broekhuis Bookshop

 

boekjaar

financial year

 

boeknummer

call number

 

boete

fine

 

borrel

drink

 

bouwaanvraag

building permit

 

bouwtechnologie en bouwproces

construction technology and processes

 

bouwtechnologie en management

construction technology and management

 

bovenbouwstudie

postgraduate course

 

bovengemiddeld functioneren

above-average performance

 

brevet

certificate

 

brugdag

compulsory holiday

 

bruto

gross

 

BSN nummer

tax and social security number

 

budgetnummer

code, reference number

 

buitengewoon hoogleraar

professor by special appointment

 

buitengewoon verlof

special leave

 

buitenlands diploma

non-Dutch qualification

 

buitenlands verblijf

period abroad

 

buitenlandse student

international student

 

buitenlandse vooropleiding

non-Dutch pre-university education

 

buitenlandse werknemer

foreign employee

 

buitenuniversiteit activiteiten

extracurricular activities

 

bul

degree certificate

 

bulletin

announcement

 

buluitreiking

graduation ceremony

 

Bureau Dienstverlening Universitair Bestuur

Executive Board Office

 

Bureau Inschrijvingen

Admissions Office

 

Bureau Strategie en Internationalisering

Strategic Planning and International Relations

 

Burgerlijk Wetboek

Civil Code

 

burgerlijke staat

marital status

 

burgerlijke stand van de gemeente

local government registry office

 

bursaal

scholarship student

 

bushalte

bus stop

 

business and information technology

business and information technology

 

BZ, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministry of Foreign Affairs

C

calamiteitenverlof

emergency leave

 

CAO, Collectieve ArbeidsOvereenkomst

Collective Labour Agreement

 

CAO-NU , Collectieve ArbeidsOvereenkomst Nederlandse Universiteiten

Collective Labour Agreement of Dutch Universities

 

carrièreperspectief

career prospects

 

CAT, CongresAssociatie Twente

Conference Association of Twente

 

catalogus

catalogue

 

CBE, College van Beroep voor de Examens

Board of Appeal for Examinations

 

CCR, Centrale Commissie Research

Central Research Commission

 

cd-rom

CD-ROM

 

CEF, Gemeenschappelijk Europees Referentiekader

CEF, Common European Framework

 

Celbiofysica (CB)

Cell Biophysics (CB)

 

centraal afvalstoffendepot

central refuse storage

 

Centraal Register Opleidingen in het Hoger Onderwijs (CROHO)

Central Register of Higher Education Study Programmes

 

Centrale Commissie Research (CCR)

Central Research Commission

 

centrale directie

central management team

 

centrale stimuleringsmiddelen

central incentive funds

 

Centrale Studenten Administratie (CSA)

Central Student Administration (CSA)

 

Centrum voor Integral Productievernieuwing (CIPV)

Centre for Integrated Manufacturing and Development (CIPV)

 

Centrum voor Materialen Onderzoek (CMO)

Materials Research Centre

 

Centrum voor Productie-, Logistiek en Operationeel Management (CPLOM)

Centre for Production, Logistics and Operational Management (CPLOM)

 

Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid

Centre for Clean Technology and Environmental Policy (CSTM)

 

Centrum voor Studies voor het Hoger Onderwijs Beleid

Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS)

 

Centrum voor Telematica en Informatietechnologie (CTIT)

Centre for Telematics and Information Technology (CTIT)

 

Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

Centre for Work and Income

 

certificaat

certificate

 

certificering

certification

 

cesuur

cut-off-point; cut-off-score

 

chemie/moleculaire technologie

chemical/molecular engineering

 

chemische analyse

chemical analysis

 

chemische fysica

chemical physics

 

chemische technologie en informatica

chemical engineering and computer science

 

chemische technologie

chemical engineering

 

cijfer

mark, grade

 

cijfergemiddelde

average mark, average grade

 

Civiele Techniek (CiT)

Civil Engineering (CiT)

 

civiele technologie in ontwikkelingslanden

civil engineering in developing countries

 

Civil Engineering and Management (CE&M)

Civil Engineering and Management (CE&M)

 

classificatiesysteem

classification system

 

cleanrooms

cleanrooms

 

CMO, Centrum voor Materialen Onderzoek

Materials Research Centre

 

cognitieve ergonomie

cognitive ergonomics

 

cohort

cohort (only used in technical/scientific texts)

 

collectief verplichte vrije dagen

compulsory collective holidays

 

Collectieve ArbeidsOvereenkomst (CAO)

Collective Labour Agreement

 

Collectieve ArbeidsOvereenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO-NU)

Collective Labour Agreement of Dutch Universities

 

collectieve ziektekostenverzekering

collective health insurance

 

collega

colleague

 

college- en examengelden

tuition and examination fees

 

College van Beroep Hoger Onderwijs

Board of Appeal for Higher Education

 

college van beroep voor de examens (CBE)

Board of Appeal for Examinations

 

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Higher Education Appeals Tribunal

 

college van beroep

appeals tribunal

 

College van Bestuur (CvB)

Executive Board

 

College van Decanen (CvD)

Board of Deans

 

College van Hoogleraren

Board of Professors

 

college

lecture

 

collegedictaat

lecture notes

 

collegegeld

tuition fees

 

collegegeldtarief (wettelijk)

statutory tution fee

 

collegejaar

academic year

 

collegekaart

student identity card, student ID

 

collegeldvergoeding

refund of tuition fees

 

collegevrij

no lectures

 

collegezaal

1. (small) lecture room; 2. (large) lecture theatre

 

collegiale intervisie

peer review

 

colloquium doctum beschikking

special entrance examination certificate

 

colloquium doctum

entrance examination

 

colofon

colophon

 

commerciële dienstverlening

commercial services

 

commissie van beroep

board of appeal

 

Commissie Verlening Afstudeersteun (CVA)

Graduation Support Committee

 

commissie voor geschillen

arbitration board

 

communicatie/public relations

public relations

 

communicatiemedewerker

communications officer

 

communicatiewetenschap

communication studies

 

compendium

compendium

 

competentie

competence

 

computationele natuurkunde

computational physics

 

computerruimte

computer room

 

Concerncontrol

Control Department

 

Concerndirectie Financiële en Economische Zaken (FEZ)

Directorate for Financial and Economic Affairs

 

Concerndirectie Personeel Arbeid & Organisatie (P&O)

Directorate for Human Resources Management

 

Concerndirectie Strategie en Communicatie (S&C)

Directorate for Strategy, Marketing and Communications

 

concerndirectie

Directorate (UT term)

 

conciërge

caretaker

 

Condensed Matter Physics and Devices (CMD)

Condensed Matter Physics and Devices (CMD)

 

conferentie

conference

 

Conferentiehotel Drienerburght

Conference Hotel Drienerburght

 

confessioneel

(onderwijs) denominational

 

conflictbemiddeling

mediation

 

congres

conference, international congress

 

CongresAssociatie Twente (CAT)

Conference Association of Twente

 

conservatorium

music conservatory

 

construction management and engineering

construction management and engineering

 

Construerende Technische Wetenschappen (CTW)

Engineering Technology, Faculty of

 

consultant

consultant

 

contacturen

contact hours

 

contractactiviteiten

contract activities

 

contractonderwijs

contract teaching

 

contractonderzoek

contract research

 

correctiesleutel

answer key

 

correctiewerk

marking

 

corrigeren

mark, grade

 

co-schappen lopen

medical internship

 

CROHO, Centraal Register Opleidingen in het Hoger Onderwijs

Central Register of Higher Education Study Programmes

 

CSA, Centrale Studenten Administratie

CSA, Central Student Administration

 

CTIT, Centrum voor Telematics en Informatietechnologie

CTIT, Centre for Telematics and Information Technology

 

CTW, Construerende Technische Wetenschappen

Faculty of Engineering Technology

 

Cultuurcentrum, Vrijhof

Culture Centre, Vrijhof

 

cultuurfilosofie van de techniek

cultural philosophy of technology

 

cum laude

with distinction

 

curriculum vitae (CV)

curriculum vitae

 

curriculum

curriculum

 

curriculumtechnologie

curriculum technology

 

cursist

course participant, student

 

cursorisch onderwijs

part-time educational programme

 

cursus beginners

beginners' course

 

cursus gevorderd

advanced course

 

cursus

course

 

cursusaanbod

available courses

 

cursusboek

coursebook

 

cursusduur

course duration, length of course

 

cursusgeld

course fee

 

cursusinhoud

course content

 

cursusjaar

academic year

 

cursusmateriaal

course material

 

cursusontwerp

course design

 

cursusontwikkeling

course development

 

cursusopbouw

course structure

 

cursusruimte

classroom

 

CV, curriculum vitae

CV, curriculum vitae

 

CVA, Commissie Verlening Afstudeersteun

Graduation Support Committee

 

CvB, College van Bestuur

Executive Board

 

CvD, College van Decanen

Board of Deans

 

CWI, Centrum voor Werk en Inkomen

Centre for Work and Income

D

dagelijks bestuur

executive committee

 

dagen waarop werkzaam

work days

 

dagopvang, hele of halve

childcare, for whole or half days

 

datum van publicatie

date of publication

 

decaan

1. (raadgever) counsellor; 2. (hoofd faculteit) dean

 

decentrale bestuurseenheden

decentralised operational units

 

declaratie

statement of expenses

 

declaratieformulier

expenses claim form

 

declaratiestelsel

reimbursement system

 

deelcertificaat

subject certificate

 

deelcursus

partial course

 

deelkwalificatie

partial qualification

 

deelrubrieken

subcategory

 

deeltijd collegegeld

part-time tuition fee

 

deeltijd opleiding

part-time programme

 

deeltijd

part-time

 

deeltijdarbeid

part-time position

 

deeltijdopleiding

part-time programme

 

deeltijdstudent

part-time student

 

deeltijdwerk

part-time work

 

deeltitel

volume

 

deelvaardigheid

component skill

 

deelvaardigheidstraining

training in component skills

 

deelvraag

subquestion

 

deficiënt diploma

inadequate qualification

 

depot

closed stacks

 

derde geldstroom

commercial funding

 

deregulering

deregulation

 

deskundigheidsbevordering

professional development

 

detachering

secondment

 

diagnostische toets

diagnostic test

 

diagnosticerend onderwijs

diagnostic teaching

 

dictaat

lecture notes

 

didactiek

teaching method, pedagogy

 

didactisch handelen

teaching strategy

 

didactische werkvorm

teaching method

 

diensten

service departments

 

dienstensector

service industry

 

dienstjaren

years of service

 

dienstopdracht

practical assignment

 

dienstraad

service council

 

dienstreis

business trip

 

dienstverband

Appointment; employment

 

digibeet

computer illiterate

 

digitale bibliotheek

digital library

 

diploma

1. (een diploma behalen) certificate; 2. (dit diploma geeft toegang tot) qualification

 

diplomarendement

pass rate

 

diplomatermijn

degree period

 

diplomawaardering

evaluation of qualifications

 

directeur (mbt onderwijs)

principal; director

 

directeur bedrijfsvoering

director of operations

 

directeur bedrijfsvoering

Managing Director

 

directie

management team

 

directiestatuut

management regulations

 

dissertatie

doctoral thesis

 

doceerstijl

teaching style

 

docent

teacher, lecturer

 

docentonafhankelijk leren

independent learning

 

docentprofessionalisering

professional development for teaching staff

 

doceren

teach

 

docerend personeel

teaching staff

 

doctoraal

masterate, master’s degree; (in exacte vakken) Master of Science (MSc), Master of the Arts (MA)

 

doctoraalbul

masterate, master’s degree; (in exacte vakken) Master of Science, MSc

 

doctoraalexamen

master’s examination

 

doctoraalprogramma

master’s programme; (in exacte vakken) Master of Science programme

 

doctoraalscriptie

master’s thesis; (in exacte vakken)Master of Science thesis

 

doctoraat

doctorate, doctoral degree; (in exacte vakken) PhD, Doctor of Philosophy

 

doctorandus

master’s graduate; (in exacte vakken) Master of Science graduate

 

doctorsgraad

doctorate, doctoral degree, PhD

 

doelopdracht

practical assignment

 

doelstelling

objective

 

doeltreffendheid

effectiveness

 

doeluitkering

special-purpose grant

 

doorbetaling van salaris

continued payment of salary

 

doorleren

continuing education

 

doorstroming

transfer

 

doorstromingsproblemen

transitional problems

 

doorstroomeisen

transfer requirements

 

Doorstroomminor

transfer minor

 

doorstroommogelijkheden

transfer opportunities

 

doorstroomprofiel

education profile

 

doorstroomprogramma

transfer programme

 

doubleren

repeat a year

 

draagvlak

support

 

draaideur

revolving door

 

Drebbel Institute for Mechatronics

Drebbel Institute for Mechatronics

 

drs. Achternaam

Last name MSc; Last name MA

 

duaal collegegeld

tuition fee for conjoint degree course

 

dubbelklikken

double-click

 

Dutch Institute of Systems and Control (DICS)

Dutch Institute of Systems and Control (DICS)

 

duobaan

job sharing

 

Dynamica en Beheersing van Processen (DBP)

Dynamics and Control Processes (DCP)

 

dyslectisch

dyslexic

 

dyslexie

dyslexia

E

EC, Europese gemeenschappen

EC, European Communities

 

economisch-besliskundige wiskunde

mathematics of economics and decision making

 

ECOS, Erkenningscommissie Onderzoekscholen

Research Schools Accreditation Committee

 

ECTS punten

ECTS credits

 

ECTS, Europees puntenoverdrachtsysteem

ECTS, European Credit Transfer System

 

ECVET, Europees puntenoverdrachtsysteem voor beroepsonderwijs en training

ECVET, European Credit system for Vocational Education and Training

 

educatief bestel

education system

 

educatief verlof

study leave

 

educatief

educational

 

educatieve programmatuur

educational software

 

educational design

educational design

 

eenheid

unit

 

eenmalig

one-off

 

eentalig

monolingual

 

EER, Europese Economische Ruimte

EEA, European Economic Area

 

eerste fase

undergraduate level

 

eerste geldstroom

direct government funding

 

eerste inschrijving

first-year enrolment

 

Eerste Kerstdag

Christmas Day

 

Eerste Paasdag

Easter Sunday

 

Eerste Pinksterdag

Whit Sunday

 

eerste taal

first language

 

eerstegraads lerarenopleiding

postgraduate teacher training

 

eerstejaarsstudenten

first-year students

 

effectonderzoek

impact research

 

eigen inkomen

personal income

 

einddatum

termination date

 

eindcijfer

final mark/grade

 

eindejaarsuitkering

end-of-year bonus

 

eindexamencijferlijst

list of marks

 

eindfunctie

final position

 

eindschaal

final salary scale

 

eindtermen

attainment targets; programme aims

 

eindtoets

final test

 

eisen van bekwaamheid

competency standards for staff

 

ELAN instituut

ELAN institute

 

elektronisch tijdschrift

electronic journal

 

Elektronische verkiezingen

Electronic elections

 

elektronische naslagwerken

electronic reference material

 

elektrotechniek

electrical engineering

 

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)

Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS), Faculty of

 

e-mail

email

 

e-mailadres

email address

 

emancipatie

equal opportunities

 

en

and (NOT & in formal texts)

 

entreevoorwaarden

entry requirements

 

EQF, Europees Kwalificatie Referentiekader

EQF, European Qualification Framework

 

eredoctoraat

honorary doctorate, honorary doctoral degree

 

ergonomie

ergonomics

 

ergonomisch ontwerpen

ergonomics

 

erkend

recognized, accredited

 

erkende instelling

accredited institution

 

Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS)

Research Schools Accreditation Committee

 

erkenningsprocedure

accreditation procedure

 

ervaringsgericht leren

experiential learning

 

European studies

European studies

 

Europees Kwalificeren Raamwerk (EQF)

European Qualifications Framework (EQF)

 

Europees punten (ECTS punten)

European credits (ECTS credits)

 

Europees puntenoverdrachtsysteem (ECTS)

European Credit Transfer System (ECTS)

 

Europees puntenoverdrachtsysteem voor beroepsonderwijs en training (ECVET)

European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET)

 

Europese Bestuurskunde

European Public Administration and Policy

 

Europese Economische Ruimte (EER)

European Economic Area (EEA)

 

Europese gemeenschappen (EC)

European Communities (EC)

 

evaluatie van onderwijsgevenden

teacher appraisal

 

evaluatie

evaluation

 

evaluatieonderzoek

evaluation research

 

EWI, Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS)

 

ex libris

book label

 

examen afleggen, een

sit an examination

 

examen

examination

 

examencommissie

examination board

 

exameneisen

examination requirements

 

examengeld

examination fee

 

examinandus

examination candidate

 

examinator

examiner

 

Exchange and Study Abroad Office

Exchange and Study Abroad Office

 

exemplaar

copy

 

exploitatiekosten

running costs

 

exploitatie-uitkomsten

operational results

 

extraneus collegegeld

tuition fee for external students

 

extraneus

external student

 

ezelsbrug

mnemonic

F

Facilitair Bedrijf

Facility Department

 

faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW)

Faculty of Engineering Technology

 

faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)

Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS)

 

faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)

Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

 

faculteit Gedragswetenschappen (GW)

Faculty of Behavioural Sciences

 

faculteit Management en Bestuur (MB)

School of Management and Governance

 

faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW)

Faculty of Science and Technology

 

faculteit

faculty

 

Faculteitsbestuur

Faculty Board

 

Faculteitsbureau

Faculty Office

 

Faculteitsraad

Faculty Council

 

Faculty Club

Faculty Club

 

FB Catering bestellingen (FBCB)

FB Catering orders (FBCB)

 

Federatie Internationaal Onderwijsinstellingen in Nederland (FION)

Federation of International Education Institutions in the Netherlands

 

feestdagen

public holidays

 

Female Faculty Network Twente (FFNT)

Female Faculty Network Twente (FFNT)

 

fietspad

1. (urban) cycle lane; 2. (rural) cycle track

 

Fietsregeling

Bicycle Scheme

 

filosofie van wetenschap en techniek

philosophy of sciences and technology

 

Financieel Economisch Zaken

Financial and Economic Management

 

financiële ondersteuning

financial support

 

financiële steun

sponsorship

 

financiële vaste activa

financial fixed assets

 

financiële wiskunde

financial mathematics

 

financiën

finance

 

FION, Federatie Internationaal Onderwijsinstellingen in Nederland

Federation of International Education Institutions in the Netherlands

 

fiscaal belastbaar inkomen

taxable income

 

fiscale bijtelling

additional tax

 

flankerend onderwijs

supplementary education

 

flaptekst

review

 

Flexibel Pensioen en Uittreding (FPU)

Flexible Retirement Pension

 

flexibele werkduur

flexible work hours

 

forfaitair

fixed

 

formatiebeleid

staff establishment policy

 

formatiecommissie

staffing committee

 

formatieplaats

full-time position

 

formatieplanning

staffing establishment planning

 

formeel learning

formal learning

 

Formulier Jaargesprek (FJUT)

annual performance appraisal form (FJUT)

 

foutenanalyse

error analysis

 

FPU, Flexibel Pensioen en Uittreding

Flexible Retirement Pension

 

fte

full-time equivalent (FTE)

 

functie

position, job

 

functiebeperking (student met)

student with a disability

 

functiebeschrijving

job description

 

functie-eis

job requirement

 

functiefamilie

job family

 

functieniveau

job level

 

functieniveaumatrix

job level matrix

 

functieordenen

job classification

 

functieordeningsysteem

job classification system

 

functieprofiel

job profile

 

functieschaal

job scale

 

functietitel

job title

 

functietype

job type

 

functionaris

official

 

functioneringsgesprek

annual performance appraisal

 

functioneringstoelage

bonus

 

Fundamentele Aspecten van de Proceskunde (FAP)

Fundamentals of Chemical Reaction Engineering (FCRE)

 

fuseren

amalgamate

 

fusie

merger

 

fysische scheidingen

separation technology

 

fysisch-technische wiskunde

mathematics of physics and technology

G

gammawetenschappen

social sciences

 

gastcollege

guest lecture

 

gastdocent

guest lecturer

 

gasthoogleraar

guest lecturer

 

gastouderopvangbureau

childcare facility

 

gastuniversiteit

host university

 

GBA, uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie

a certificate of residence from the local government

 

gebied (wetenschap)

field

 

gebruiker

user

 

gediplomeerd

qualified

 

gedragscode

code of conduct

 

gedragsregels

code of conduct

 

Gedragswetenschappen (GW)

Faculty of Behavioural Sciences

 

geen doorgang

no entrance

 

geheimhoudingsplicht

confidentiality

 

gekwalificeerd

qualified

 

geldarrangementen

financial arrangements

 

geldig

valid

 

geldigheidsduur

period of validity

 

gelijke kansen

equal opportunities

 

gemeenschappelijk deel

common core of subjects

 

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (CEF)

Common European Framework (CEF)

 

gemeenschapsonderwijs

community education

 

gemeente (bestuurlijke eenheid)

local government

 

gemeente (grondgebied)

city, town, local area

 

geneeskunde en management

medicine and management

 

geslacht

gender

 

getuigschrift

certificate

 

gewaarmerkte kopie

certified copy

 

gezondheidswetenschappen

health sciences

 

gezondheidszorg

health care

 

glossarium

glossary

 

Goede Vrijdag

Good Friday

 

goederenontvangst

delivery

 

graad

degree

 

gratificatie

bonus

 

GW, Gedragswetenschappen

Behavioural Sciences, Faculty of

H

handboek

handbook

 

handelingen

1. (daad) act; 2. (verslag van een vergadering) report; 3. (beraadslaging) discussion

 

handelsadresboek

commercial directory

 

handelseditie

commercial edition

 

handicap, (persoon met)

disability, (person with a)

 

harde knip

BSc/MSc separation

 

hardheidsclausule

hardship clause

 

HBO, hoger beroepsonderwijs

higher professional education

 

HBO-raad, Belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen

Netherlands Association of Universities of Applied Sciences

 

Hemelvaartsdag

Ascension Day

 

herdruk

reprint

 

herexamen

resit

 

herinnering

1. reminder; 2. (bibliotheek) overdue notice

 

herinschrijfpakket

enrolment package

 

herinschrijving

renewal of enrolment

 

herkansing

resit

 

heroverweging

review

 

herplaatsingskandidaat

transfer candidate

 

herplaatsingsonderzoek

transfer investigation

 

herscholing

retraining

 

herstelmelding

reporting fit for work

 

herstructurering

reorganization

 

Hoge Energiefysica (HEF)

High-energy Physics (HEP)

 

hogedruklab

high pressure laboratory

 

hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO)

senior general secondary education

 

hoger beroepsonderwijs (HBO)

higher professional education

 

Hoger Onderwijs Beleid

Higher Education Policy

 

hoger onderwijs

higher education

 

hogeropgeleid

highly educated

 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

HAN University of Applied Sciences

 

hogeschool

university of applied sciences (translation preferred by the Dutch Ministry of Education)

 

HO-instelling, hoger onderwijs instelling

tertiary institute

 

hoofd opleidingen

programme director

 

hoofdingang

main entrance

 

hoofdvak

main subject

 

hoogleraar

professor

 

hoorcollege

lecture

 

Hotel Logica

Hotel Logica

 

Housing Office

Housing Office

 

huisarts

general practitioner (GP)

 

Huisartsenpraktijk UT Campus

UT Campus General Practitioners

 

huismeester

caretaker

 

huisnummer

house number

 

huisregels

internal regulations

 

huisvesting

accommodation

 

huisvestingsbeleid

accommodation policy

 

huisvestingskosten

accommodation costs

 

huiswerk

homework

 

hulpverlening

assistance

 

Human Resources Development

Human Resources Development

I

IBG, Informatie Beheer Groep

Information Management Group

 

IBL, Interbibliothecair leenverkeer

ILL, Interlibrary Loan

 

IBR, Institute for Behavioral Research

IBR, Institute for Behavioral Research

 

IC-technologie en elektronica

IC Technology and Electronics

 

ICT-Profiel (mail-alias)

ICT-Profile (mail alias)

 

identiteitsbewijs

identification

 

IGS, Institute for Governance Studies

IGS, Institute for Governance Studies

 

IMPACT, Institute of Mechanics, Processes and Control Twente

IMPACT, Institute of Mechanics, Processes and Control Twente

 

inaugurele rede

inaugural lecture

 

inburgering

integration of new immigrants

 

indelingscriteria

classification criteria

 

indelingsinstrument

classification tool

 

indelingsregels

classification rules

 

indiensttreding

commencement of employment

 

individueel

individual, one-to-one

 

individuele trajectbegeleiding

individual supervision

 

Industrieel Ontwerpen (IO)

Industrial Design Engineering

 

industriële processen en producten

industrial processes and products

 

Industriële Toepassingen van Supergeleiders (ITS)

Industrial Application of SuperConductors (ITS)

 

industriële vormgeving

industrial design

 

informatica

computer science, information technology

 

Informatie Beheer Groep (IBG)

Information Management Group

 

informatie- en communicatietechnologie (ITC)

information and communication technology

 

informatiebalie

information desk

 

informatiekunde

information science

 

informatiemaatschappij

information society

 

informatiespecialist

information specialist

 

informatiesystemen

information systems

 

informatietechnologie en bedrijfskunde

information technology and management

 

informatietechnologie en gezondheidszorg

information technology and health care

 

informeel learning

informal learning

 

infrastructuur

infrastructure

 

ing, ingenieur

graduate of Bachelor of Engineering (BE); graduate of Bachelor of Science (BSc)

 

ing. Achternaam

Last name, BSc or BE

 

ingang

entrance

 

ingangsdatum

starting date

 

ingenieur (ing)

graduate of Bachelor of Engineering (BE); graduate of Bachelor of Science (BSc)

 

ingenieur (ir)

graduate of Master of Engineering (ME); graduate of Master of Science (MSc)

 

inhoud van het onderwijs

content of education

 

inhoudelijke kennis

subject knowledge

 

inhoudsvaliditeit

content validity

 

initialen

initials

 

inkomensafhankelijke beurs

means-tested student grant

 

inkomsten en uitgaven

income and expenditure

 

inleidende cursus

introductory course

 

inleveren

return

 

inlichtingen

information

 

inloopspreekuur

open office hours, no appointment needed

 

inloopuur

open office hours, no appointment needed

 

inrichting van opleiding

programme design

 

inschaling

salary grade

 

inschrijven

enrol for a study programme; register for a course

 

inschrijving

enrolment; registration

 

inschrijvingsbesluit

certificate of enrolment

 

inschrijvingsformulier

enrolment form (for a programme); registration form (for a course)

 

inschrijvingsgeld

enrolment fee (for a programme); registration fee (for a course)

 

inschrijvingsregeling

enrolment regulation

 

inspraak

participation

 

instelling

institute

 

instellingsbestuur

institutional administration

 

instellingstarief

institutional tution fee

 

instemmingsrecht

right of approval

 

Institute for Behavioral Research (IBR)

Institute for Behavioral Research (IBR)

 

Institute for Governance Studies (IGS)

Institute for Governance Studies (IGS)

 

Institute of Mechanics, Processes and Control Twente (IMPACT)

Institute of Mechanics, Processes and Control Twente (IMPACT)

 

instroom in de postpropedeutische fase

intake of second- and third-year students

 

instroom van eerstejaars studenten

intake of first-year students

 

instroom

intake

 

instructiemethode

instructional method

 

instructiestrategie

teaching strategy

 

instructietaal

language of instruction

 

instructietechnologie

instructional technology

 

instrumentatietechnologie

instrumentational technology

 

intake toets

entrance examination

 

integrale kwaliteitszorg

complete quality control

 

Integrated BioMedical Engineering for the restoration of human function (iBME) (onderzoekschool)

Integrated BioMedical Engineering for the restoration of human function (iBME) (research school)

 

intekenen voor een examen)

register for an examination

 

Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

Interlibrary Loan (ILL)

 

interdisciplinair

interdisciplinary

 

interfacultair

interfaculty

 

Internationaal

Internationalization

 

International Office (IO)

International Office (IO)

 

internationalisering

internationalization

 

internationaliseringsfondsen

internationalization funds

 

interne kwaliteitszorg

internal quality assurance

 

Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek (IOC) (onderzoekschool)

Interuniversity Centre for Educational Research (ICO) (research school)

 

Interuniversitaire Onderzoekschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur (WTMC)

Netherlands Graduate Research School of Science, Technology and Modern Culture (WTMC)

 

introductiedagen

introduction days

 

invaller

relief teacher

 

inventaris en apparatuur

inventory and equipment

 

invoeren

enter data

 

invullen van een formulier

fill in a form, complete a form

 

inwerkingtreden

take effect

 

inwerkingtreding

commencement

 

IO, International Office

IO, International Office

 

IOWO, Instituut voor Onderwijskundige Dienstverlening

Institute for Educational Consultancy and Research

 

ir, ingenieur

Master of Engineering (ME), Master of Science (MSc)

 

ITC, informatie- en communicatietechnologie

information and communication technology

 

ITC-Servicecentrum (ITCS)

ITC Service Centre

J

jaargesprek

annual performance appraisal

 

jaaropgave afgenomen kinderopvang

annual statement of childcare used

 

jaarplan

annual plan

 

jaarrooster

academic calendar

 

jaarverslag

annual report

 

journalistiek en voorlichting

journalism and public relations

 

jubileum

jubilee

K

kader

framework

 

kaderwet

framework act

 

kalenderjaar

calendar year

 

kalibreren

1. (technology) calibrate; 2. (educational assessment) moderation

 

kandidaat

candidate

 

kansarm

disadvantaged

 

kar voor boeken

book trolley

 

kast

bookcase

 

Katalytische Processen en Materialen (KPM)

Catalytic Processes and Materials (CPM)

 

katalytische processen en materialen

catalytic processes and materials

 

kennis van de taal

command of the language

 

kennisgebied

discipline, subject area, field

 

kennismaatschappij

knowledge society

 

kennismakingsprogramma

introductory programme

 

kennismigrant

knowledge migrant

 

Kennisnet

Knowledge Network

 

Kennispark Twente

Kennispark Twente

 

kennisvak

subject, discipline

 

kernactiviteit

core activity

 

kerncurriculum

core curriculum

 

kerndeel

core component

 

kerninhoud

core content

 

Kerstdagen, Eerste en Tweede

Christmas Day and Boxing Day

 

kerstvakantie

Christmas holiday

 

keuzecursus

optional course

 

keuzedeel

optional subjects

 

Keuzemodel arbeidsvoorwaarden (KAT)

Optional model for employment conditions (KAT)

 

keuzemodel arbeidsvoorwaarden

employment conditions options model

 

keuzemogelijkheden

course options

 

keuzepakket

optional subjects

 

keuzevak

optional subject, elective

 

kinderbijslag

child benefit

 

kinderdagverblijf ‘De Vlinder’

Children's day care centre ‘De Vlinder’

 

kinderdagverblijf

childcare centre

 

kinderopvang

childcare

 

klachtencommissie

complaints committee

 

klachtenregeling

complaints procedure

 

klachtrecht

right of complaint

 

klas

classroom

 

klaslokaal

classroom

 

Klinische Toepassingen van Biomedische Optica (CABO)

Clinical Applications of Biomedical Optics (CABO)

 

kluisje

locker

 

KNAW, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

 

koepelorganisatie

umbrella organization

 

Koninginnedag (30 april)

Queen's Day (30 April)

 

Koningsdag (27 april)

King’s Day (27 April)

 

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences

 

koop- en behoudtoelage

staff recruitment and retainment bonus

 

kostenplaats

budget code

 

KPMG-gebouw

KPMG building

 

krachtige leeromgeving

powerful learning environment

 

krat voor boeken

book crate

 

kritische zin

critical sense

 

kwalificatie

qualification

 

kwalificatie-eisen

qualification requirements

 

kwalificatiestructuur

qualification system

 

kwaliteitsbeoordeling

quality assessment

 

kwaliteitsbewaking

quality control

 

kwaliteitsstelsel

quality assurance system

 

kwaliteitszorg

quality assurance

 

kwaliteitszorg

quality control

 

kwaliteitszorg-instrumenten

quality management tools

 

kwartiel

quarter

L

laatste jaar

final year

 

laboratoriumwerk

laboratory work

 

Lage Temperaturen (LT)

Low Temperature Physics (LT)

 

land

country

 

landelijke commissie

national committee

 

langantwoordvraag

essay question

 

langstudeerdersmaatregel

study duration reduction

 

Laser Applicatie Centrum (LAC)

Laser Applicatie Centrum (LAC)

 

Laser Fysica en non-lineaire optica (LF)

Laser Physics and Nonlinear Optics (LPNO)

 

laseronderzoek

laser research

 

leeninformatie

loan status

 

leenrecht

loan entitlement

 

leerbedrijf

firm providing workplace training

 

leerbehoeften

learning needs

 

leerboek

textbook

 

leerdoel

1. (algemeen) learning goal 2. (specifiek) learning objective

 

leerdoelstellingen

learning objectives

 

leergang

1. course, programme; 2. teaching method

 

leerinhoud

subject matter

 

leerjaar

academic year

 

leerlijn

course of learning

 

leerlingbegeleiding

educational guidance

 

leermiddelen

teaching materials

 

leeropdracht

teaching and research remit

 

leerplan

curriculum

 

leerplancommissie

curriculum committee

 

leerplicht

compulsory education

 

leerproblemen

learning difficulties

 

leerstijl

learning style

 

leerstoel bekleden

hold a chair

 

leerstoel

chair

 

leerstof

subject matter

 

leerstoornis

learning disability

 

leerstrategieën

learning strategies

 

leertechnologie

learning technology

 

leeruitkomsten

learning outcomes

 

leervak

academic subject

 

leeshoek

reading corner

 

leeszaal

reading room

 

leiding capaciteitsgroep

head of department

 

leidinggevende functie

management position

 

lenen aan

lend to

 

lenen van

borrow from

 

lening

loan

 

leraar

teacher

 

leraarskamer

staffroom

 

lesinhoud

lesson content

 

leslokaal

classroom

 

lesmateriaal

teaching aids; learning resources

 

lesrooster

timetable

 

lestijdenpakket

teaching period

 

lesuitval

cancellation of lessons

 

lesuur

teaching period

 

levenlang leren

lifelong learning

 

levensloopregeling

life course savings scheme

 

levensvisie

view of life

 

lezenaar

lectern

 

lezing

lecture

 

Library en Archive

Library and Archive

 

lichamelijk gehandicapt

people with physical disabilities

 

lidmaatschap

membership

 

lift

lift

 

literatuurmap

literature folder

 

locatie

location

 

logistiek en management

logistics and management

 

lokaal

classroom

 

loonbelasting

wage tax

 

loonheffing

wage levy

 

loonkosten

wage costs

 

loopbaan

career

 

loopbaanadviseur

career counsellor

 

lopende jaargang

current year

 

losbladigen

loose-leaf publications

 

loting

draw

 

lyceum

secondary school

M

maandsalaris

monthly salary

 

maatwerkcursus

tailor-made course

 

Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV)

authorization for temporary stay

 

machtiging

authorization

 

magazijn

closed stacks

 

magazijnaanvraag

closed stacks request

 

magneetstrip

security strip

 

Major Minor (MAST)

Minor enrolment (MAST)

 

Major-minor

Major-minor

 

management and media

management and media

 

Management en Bestuur (MB)

Management and Governance, School of

 

management team

management team

 

management van civieltechnische processen

management of civil engineering processes

 

Marketing & Communicatie

Marketing and Communication

 

marketingcommunicatie en reclame

marketing communication and advertising

 

master

master’s degree; Master of Science, MSc

 

masteropleiding

master's programme

 

masterstelsel

master’s degree structure

 

Materiaalkunde en Technologie van Polymeren

Materials Science and Technology of Polymers (MTP)

 

materiaalkunde

materials science

 

materiaaltechnologie

materials engineering

 

materiële vaste activa

tangible fixed assets

 

MB, Management en Bestuur

School of Management and Governance

 

MBO, middelbaar beroepsonderwijs

senior secondary vocational education

 

mechatronica

mechatronics

 

medebeslissingsrecht

right of consultation

 

mededelingen/verslagen

proceedings, transactions, reports

 

medestudent

fellow student

 

medewerkers

staff

 

medewerkerswoningen

staff accommodation

 

medezeggenschap

participation

 

medische verklaring

medical certificate

 

meeloopdag

individual orientation day

 

meerjarenplan

long-term plan

 

meertalig

multilingual

 

meet- en regeltechniek

process engineering

 

Membraantechnologie (MTO)

Membrane Science and Technology (MST)

 

membraantechnologie

membrane technology

 

MENSA+ Institute for Nanotechnology

MENSA+ Institute for Nanotechnology

 

menswetenschappen

social sciences

 

mentor

1. (van aio) supervisor; 2. (van eerstejaars studenten) adviser

 

met lof

summa cum laude; with distinction; with honours

 

methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek

social science research methods

 

micro-elektronica, sensoren en actuatoren

micro-electronics, sensors and actuators

 

microsystemen

microsystems

 

middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

senior secondary vocational education

 

middelbaar onderwijs

secondary education

 

middelbaar school

secondary school

 

milieugevaarlijke stoffen

environmentally hazardous substances

 

milieutechnologie

environmental engineering

 

milieuzorg

environmental care

 

Ministerie van Onderwijs

Ministry of Education

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Ministry of Education, Culture and Science

 

mobiliteit (doorstroming )

mobility

 

modelleren

modelling

 

modellering van integrale civiel-technische systemen

integrated modelling

 

Modernisering Universitair Bestuur (MUB)

Modernisation of Universities’ Governance Act

 

Moleculaire Nanofabricage

Molecular Nanofabrication (MnF)

 

mondeling examen

oral examination

 

mondeling tentamen

oral examination

 

mondelinge mededeling

verbal announcement

 

mondhygiënist

dental hygienist

 

motivatiebrief

covering letter, letter of application (NOT motivation letter)

 

MUB, Modernisering Universitair Bestuur

Modernisation of Universities’ Governance Act

 

multidisciplinair

multidisciplinary

 

multimediaruimte

multimedia room

 

MVV, Machtiging Voorlopig Verblijf

authorization for temporary stay

N

nabestaandenpensioen

surviving dependants pension

 

nanotechnology

nanotechnology

 

nascholingsplan

professional development plan

 

naschoolse opvang

after-school care

 

naslagwerk

reference material

 

nationaliteit

nationality

 

Natuurkunde van Complexe Vloeistoffen (NCV)

Physics of Complex Fluids (PCF)

 

natuurkunde

physics

 

NCC, Nederlandse Centrale Catalogus

Netherlands Central Catalogue

 

Nederland

the Netherlands (not Holland)

 

Nederlands als tweede taal

Dutch as a second language

 

Nederlandse Centrale Catalogus (NCC)

Netherlands Central Catalogue

 

Nederlandse Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI)

Netherlands Institute for Scientific Information Services

 

Nederlandse Onderzoekschool voor Bestuurskunde (NOB)

Netherlands Institute of Government (NIG)

 

Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek (TNO)

Netherlands Organization for Applied Scientific Research

 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Netherlands Organization for Scientific Research

 

Nederlandse Taalunie

Dutch Language Union

 

neveninkomsten

additional income

 

niet aanwezig

not available

 

niet toegestaan

not allowed

 

niet uitleenbaar

reference only

 

niet-uitleenbaar

not for loan

 

nieuwbouw locatie

new development

 

Nieuwjaardag

New Year’s Day

 

niveau

level

 

niveauomschrijving

description of level

 

NIWI, Nederlandse Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten

Netherlands Institute for Scientific Information Services

 

NOB, Nederlandse Onderzoekschool voor Bestuurskunde

Netherlands Institute of Government (NIG)

 

nominale cursusduur

official length of a course

 

noodfonds

emergency fund

 

noodzakelijke voorkennis

required prescience

 

normatieve evaluatie

norm-referenced evaluation

 

normbetrekking

full-time appointment

 

normblad

standard specification

 

nota

memorandum

 

notulen

minutes

 

numerus fixus

admission quota, intake restriction

 

nummer (van een tijdschrift)

issue

 

nummer, oud (van een tijdschrift)

back issue

 

NVAO, Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie

NVAO, Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders

 

NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Netherlands Organization for Scientific Research

 

NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

NWO, The Netherlands Organization for Scientific Research

O

OBP, ondersteunend en beheerspersoneel

administrative and support staff

 

OCTO, Onderzoekcentrum Toegepaste Onderwijskunde

Educational Science and Technology Research Centre

 

octrooischrift

patent specification

 

OCW, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministry of Education, Culture and Science

 

oefenen

practise

 

oefening

exercise

 

OER, Onderwijs- en examenregeling

Education and Examination Regulations

 

OLC, opleidingscommissie

programme committee

 

omslag

cover

 

omvang van de aanstelling

work hours per week (formal)

 

omzettingstabel

conversion table

 

onbetaald verlof

unpaid leave

 

ondergetekende

undersigned

 

onderhoud

maintenance

 

ondernemende universiteit

entrepreneurial university

 

ondernemende

entrepreneurial

 

ondersteunend en beheerspersoneel (OBP)

administrative and support staff

 

ondersteunend personeel

support staff

 

ondersteuning

support

 

onderwerpscode

subject code

 

onderwerpsregister

subject index

 

onderwerpsrubrieken

subject categories

 

onderwijs (heel algemeen)

formal education

 

Onderwijs en Examen regeling

Education and Examination Regulations

 

Onderwijs en Examenregeling (OER)

Tuition and Examination Regulations

 

onderwijs en onderzoek

education and research

 

onderwijs en onderzoeksondersteuning

education and research support

 

onderwijs

education

 

onderwijsassistent

teaching assistant

 

onderwijsblok

course, module

 

onderwijs-CAO

collective agreement for the education sector

 

onderwijscommissie

education committee

 

onderwijscoördinator

education coordinator

 

onderwijseenheid

study unit

 

onderwijsgroep

tutorial group

 

onderwijskunde

educational science

 

onderwijskundig ontwerpen

educational design

 

Onderwijskundige Dienst

Educational Services

 

onderwijskundige medewerker

educational consultant

 

onderwijskundige meetmethoden en data-analyse

educational measurement and data analysis

 

onderwijskundige

educationalist

 

onderwijsmodel

educational model; teaching model

 

onderwijsondersteuning

educational support

 

onderwijsorganisatie en -management

educational organization and management

 

onderwijspeil

education level

 

onderwijsrendement

pass rate

 

onderwijssector

education sector

 

onderwijsstelsel

education system

 

onderwijsstijl

teaching style

 

onderwijstaken

teaching duties

 

onderwijsvernieuwing

educational innovation

 

onderwijsontwikkeling

educational development

 

onderwijsverslag

education report

 

onderwijsvoertaal

language of instruction

 

onderwijsvorm

teaching method

 

onderwijsvraag

demand for education

 

onderzoek programma

research programme

 

onderzoek

1. (ontelbaar zelfst nw.) research; 2. (niet-wetenschappelijk onderzoek) investigation, inquiry

 

Onderzoekcentrum Toegepaste Onderwijskunde (OCTO)

Educational Science and Technology Research Centre

 

onderzoeker

researcher; research scientist

 

onderzoeksassistent

research assistant

 

Onderzoekschool Integrale Productievernieuwing (IPV)

IPV Research School

 

OnderzoekSchool ProcesTechnologie (OSPT)

Research School in Process Technology (OSPT)

 

onderzoeksinstelling

research institute

 

onderzoeksmethode

research method

 

onderzoeksplan

research plan

 

Onderzoeksschool Engineering Mechanics

Graduate School Engineering Mechanics

 

onderzoeksschool

research school

 

onderzoeksverlof

sabbatical leave

 

onderzoeksvraag

research question

 

ongehuwd

single

 

ongewenst gedrag

unacceptable behaviour

 

ontheffing

exemption

 

ontslaan

1. (formal) dismiss, terminate employment; 2. (informal) fire

 

ontslag

dismissal, termination of employment (formal); fired (informal)

 

ontslaguitkeringen

redundancy payments

 

ontsluiting van de collectie

subject indexing

 

Ontwerp, Productie en Management (OPM)

Design, Production and Management (OPM)

 

ontwerpen en analyseren van mechanische structuren

design and analysis of mechanical systems

 

ontwerpen

design

 

ontwikkeling

development

 

onvoldoende

fail; unsatisfactory

 

op maat

tailor-made

 

opdracht

assignment

 

open opstelling

open stacks

 

openingstijden

opening hours

 

OpenUniversiteitNederland (OU)

Open Universiteit Nederland (OU)

 

opfriscursus

refresher course

 

opfrisverlof

sabbatical leave

 

opgaaf tegemoetkoming kinderopvang (formulier)

childcare allowance specification form

 

opleider

instructor

 

opleiding (school)

institute; school

 

opleiding van drie jaar

a three-year course

 

opleiding

educational programme

 

opleidingcoördinator

programme coordinator

 

opleidingsbestuur

programme board

 

opleidingscommissie (OLC)

programme committee

 

opleidingsdirecteur

programme director; director of education

 

opleidingsgegevens

educational qualifications

 

opleidingsspecifiek

programme-specific

 

opleidingsvarianten

educational specializations

 

opnieuw bekijken

review

 

opnieuw bestuderen

revise

 

opstelvraag

essay question

 

Optische Technieken (OT)

Optical Sciences (OT)

 

optische technieken

optical sciences

 

OPUT, Overlegorgaan Personeelsaken aan de UT

labour union at the UT

 

opzeggen

terminate; resign; give notice

 

opzegtermijn

period of notice

 

opzoeken

look up

 

oratie

inaugural lecture

 

ordemaatregelen

disciplinary measures

 

ordernummer

order number

 

OU, wetenschappelijke opleiding

degree programme

 

ouderdomspensioen

pension

 

oudere jaargang

back volumes

 

ouderschapsverlof

parental leave

 

overgangscursus

bridging course

 

overgangsproblematiek

transitional problems

 

overgangsregeling

transitional arrangement

 

overheidsbesluiten

government decrees

 

overheidspublicatie

government publication

 

overige bijdragen

other contributions

 

overige lasten

other expenditure

 

overlegcommissie

consultative committee

 

Overlegkamer voor Wetenschappelijk Onderwijs (WO-kamer)

University Education Consultative Committee

 

overlegorgaan

consultative body

 

overlegvergadering

discussion-meeting

 

overplaatsing

transfer

 

overschotvak

surplus subject

 

overstappen

transfer

 

Overwerk registratie

Overtime registration

 

overwerk

overtime

 

overwerktoelage

overtime allowance

 

overzicht

digest

 

overzichtsartikel

review article

P

P&O-adviseur

human resources advisor

 

PA&O, Personeel, Arbeid en Organisatie

Personnel Department

 

Paasdag, Eerst en Tweede

Easter Sunday and Easter Monday

 

paginanummer

page number

 

paginaverwijzing

page reference

 

paperback

paperback

 

papieren abonnement

hardcopy subscription

 

papierstoring

paper jam

 

parkeerplaats

car park

 

particuliere ziektekostenverzekering

private health insurance

 

pauze

break

 

pc/pc's

PC/PCs

 

pedagogiek

pedagogy, educational theory

 

peildatum

reference date

 

peilingonderzoek

survey

 

pensioenpremies

pension contributions

 

periodiek

incremental salary increase

 

periodieke salarisverhoging

incremental progression

 

Personeel en Organisatie (P&O)

Human Resources Management

 

personeel en organisatie

human resources

 

personeel

personnel

 

personeelsafdeling

human resources department

 

personeelsbeleid

human resources management

 

personeelsbeoordeling

assessment interview

 

personeelsconsulent

human resources advisor/officer

 

personeelsraad

staff council

 

personeelsvergadering

staff meeting

 

personeelswerving

staff recruitment

 

personeelszorg afdeling

human resources department

 

Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)

Personal Development Plan

 

persoonlijke gegevens

personal details

 

persoonsgegevens

personal details

 

persoonsgegevens

personal information

 

perspectiefgarantie (in context over salaris)

guaranteed salary development perspective

 

PGO, Probleem Gestuurd Onderwijs

Problem-Based Learning

 

pinetum

pinery

 

plaats van uitgave

place of publication

 

plaatsing

admission

 

plaatsingscontract

placement contract

 

plaatsvervangend voorzitter

deputy chairperson

 

plagiaat

plagiarism

 

plank

shelf

 

Planning en Control

Planning and Control

 

plattegrond

1. (building interior) plan; 2. (campus, streets, land) map

 

Polymeerchemie en Biomaterialen (PBM)

Polymer Chemistry and Biomaterials (PBM)

 

POP, Persoonlijk OntwikkelingsPlan

Personal Development Plan

 

portiersloge

reception desk

 

post-academisch onderwijs

postgraduate education

 

postadres

postal address

 

postcode

postcode (UK); zipcode (USA)

 

postdoctoraal onderwijs

postgraduate education

 

postkamer

mailroom

 

postvak

mail box

 

practicum

practical

 

praktijkexamen

practical examination

 

praktijkonderwijs (PRO)

practical training

 

premies volksverzekeringen

national insurance contributions

 

presentiebibliotheek

reference library

 

presentielijst

attendance roll

 

prestatiebeurs

performance-related grant

 

prestatieniveau

achievement level

 

prestatienorm

performance standard

 

primair onderwijs (PO)

primary education

 

Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO)

problem-based learning

 

procescoördinator

process coordinator

 

proceskunde

process science

 

procestechnologie en management

process engineering and management

 

procestechnologie

process engineering

 

productie- en ontwerptechniek

production and design engineering

 

productie- en operationeel management

production and operations management

 

proefcollege

trial lecture

 

proefperiode

trial period

 

proefproject

pilot project

 

proefschrift

doctoral thesis, PhD thesis

 

proeftijd

probation period

 

prof. dr. Achternaam

Prof Last Name, PhD

 

prof. dr. ir. Achternaam

Prof Last Name, PhD MSc (or ME, as appropriate)

 

professionalisering medewerkers

staff professional development

 

professionalisering

professional development

 

profiel

profile

 

programma

programme (3 year bachelor’s programme, 2 year master’s programme)

 

Project- en Bedrijfsbureau

Project and Corporate Office

 

Project- en urenregistratie (TAS)

Project and time registration (TAS)

 

projectleider

project leader

 

projectmanager

project manager

 

projectmatige aanpak

project-based

 

projectonderwijs (PLE)

project-led education (PLE)

 

promotie

doctoral degree defence and ceremony, PhD defence

 

promotie-eis

prerequisite for a doctoral degree

 

promotor

thesis supervisor

 

promovendi

doctoral candidates

 

promovendicommissie

doctoral degree committee

 

promovendus

doctoral degree candidate, doctorate candidate, PhD candidate

 

promoveren

obtain a doctoral degree

 

propedeuse

‘propedeuse’, first year certificate of a bachelor degree programme, foundation year

 

propedeuse

foundation course

 

propedeutisch HBO getuigschrift

first-year certificate of higher professional education

 

propedeutisch MBO getuigschrift

first-year certificate of senior secondary vocational education

 

propedeutisch WO getuigschrift

first-year certificate of academic higher education; first-year certificate of university education

 

psychologie

psychology

 

psychologisch testassistent

psychological testing assistant

 

publicatiebord

noticeboard

 

punt

mark, grade

Q

quantumelektronica

quantum electronics

R

raad van advies

board of trustees

 

raad van toezicht

supervisory board

 

raad van toezicht

supervisory council

 

Raadplegen adressen medewerkers (RAM)

seek staff address

 

Raadplegen adressen studenten (RATS)

seek student address

 

raadplegen

read a file; consult a book

 

Radboud Universiteit Nijmegen (RU)

Radboud University Nijmegen (RU)

 

reader

course material

 

recht van beklag

right of complaint

 

rechtspositie

legal status

 

rector magnificus

rector magnificus, vice-chancellor

 

redacteur

editor

 

regel

line

 

regeling derde tentamenpoging

third examination rule

 

Regeling Ziekte- en Arbeidsongeschiktheid Nederlandse Universiteiten

Sickness and Disability Regulations of the Dutch Universities

 

Regeltechniek

Control Engineering

 

register

index

 

Registratie buitenland en reisverzekeringen

International registration and travel insurance

 

Registratie UT-netwerkaansluitingen (RUN)

Registration UT-network connections (RUN)

 

registreren

register

 

reguliere student

bachelor's or master's student (not an exchange student)

 

Reisdeclaraties binnenland (RRVD)

Travel expenses within the Netherlands (RRVD)

 

Reisverklaring OV

Travel declaration OV

 

relatiebeheer

external relations

 

remediërend onderwijs

remedial teaching

 

reologie

rheology

 

Repetitive Strain Injury (RSI)

Repetitive Strain Injury (RSI)

 

reserveren

reserve

 

Reserveringsbureau UT

Reservations Office

 

restitutie collegegeld

refund of tuition fees

 

restitutie

refund

 

restitutie

reimbursement

 

richtlijnen

guidelines

 

rijbewijs

driver's licence

 

Rijksuniversiteit Groningen (RuG)

University of Groningen (RuG)

 

roepnaam

preferred name

 

Roessingh, het

Roessingh, the (rehabilitation centre)

 

rondleiding

guided tour

 

rooster

timetable

 

rouwtijd verlof

bereavement leave

 

RSI, Repetitive Strain Injury

RSI, Repetitive Strain Injury

S

sabbatsverlof

sabbatical leave

 

salaris

salary

 

salarisgarantie

salary guarantee

 

salarisindicatie

salary scale

 

salarisinschaling

salary scaling

 

salarisoverzicht

payslip

 

salarisschaal

salary scale

 

salaristabellen

salary tables

 

salaristechnische dienstverlening

salary department

 

salaristrede

salary step

 

salarisverhoging

salary increase; increment

 

samenvatting

abstract

 

samenwonend

living together

 

Santar

Santar

 

schaal

scale

 

schaaltrede

step on the salary scale

 

schaalvergroting

increase in scale; expansion

 

schadevergoeding

compensation

 

Schakelprogramma

transfer programme

 

scheefgegroeid

skewed

 

schema

1.(voorstelling) diagram; 2. plan; 3. schedule

 

Scholarship Office

Scholarship Office

 

schoonmaakmedewerker

cleaner

 

schriftelijk examen

written examination

 

schuifbalk

scroll bar

 

scriptie

thesis; master's thesis

 

scriptiedossier

academic paper dossier

 

secretaresse

secretary

 

secretariaat

secretary's office

 

seksuele intimidatie

sexual harassment

 

selectiecommissie

selection committee

 

semester

semester

 

Servicecentrum Bibliotheek & Archief

Library and Archive Service Centre

 

Servicecentrum Facilitair Bedrijf (FB)

Facilities Service Centre

 

Servicecentrum Wetenschappelijke Informatie

Service Centre for Scientific Information

 

servicecentrum

service centre

 

signatuur

call number

 

Sinterklaas (5 December)

Saint Nicholas’s Day (5 December)

 

slagboom

barrier

 

slagingspercentage

pass rate

 

slotbepaling

final clause

 

sociale verzekeringen

social insurance

 

sociale ziektekostenverzekeraar

social health insurance company

 

SoFi-nummer

tax and social security number

 

software engineering en theoretische informatica

software engineering and theoretical computer science

 

sollicitant

applicant

 

sollicitatie

application

 

sollicitatiebrief

letter of application

 

sollicitatiegesprek

job interview

 

solliciteren

apply for a job

 

spaarloonregeling

salary savings scheme

 

spaarverlof

accumulated leave

 

spatiebalk

space bar

 

SPe studentplein

SPe Student Chaplaincy

 

specialisatie

specialization

 

speerpunt

spearhead

 

Speerpuntinstituten

Spearhead Institutes

 

Sportcentrum

Sports Centre

 

sportdocent

sports instructor

 

spreekuren

open office hours, no appointment needed

 

stage lopen

do an internship

 

stage

internship

 

stagecoördinator

internship coordinator

 

stageperiode

internship period

 

stageplaats

work placement

 

stagevergoeding

internship compensation

 

stagiaire

student on an internship; intern

 

standplaats

work location

 

standplaatsgebied

work location area

 

Stichting Faculty Club

Faculty Club

 

Stichting Pensioenfond ABP

ABP Pension Fund

 

Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs (USZO)

Benefits Agency for the Public Service and Education Sector

 

stichting

foundation

 

stille studieruimte

silent study area

 

stiltelokaal

quiet room

 

stimuleren

encourage, promote,

 

stimuleringsfonds

promotion fund

 

Stimuleringsprogramma voor Internationalisering van het Nederlandse Hoger Onderwijs (STIR)

Internationalization of Dutch Higher Education Promotion Programme

 

STIR, Stimuleringsprogramma voor Internationalisering van het Nederlandse Hoger Onderwijs

Internationalization of Dutch Higher Education Promotion Programme

 

stochastiek en operationele research

stochastic and operation research

 

Stochastische Systeem- en Signaaltheorie (SST)

Stochastic System and Signal Theory (SST)

 

stoomcursus

crash course

 

storing

malfunction

 

strategische communicatie in en tussen organisaties

strategic communication for government, trade and industry

 

structuurplan

restructuring plan

 

structuurrapport

structure report

 

studeerbaarheid

feasibility of education programme

 

Student & Onderwijs Servicecentrum

Student and Education Service Centre

 

Student Activiteiten- en Campus

Student Activities and Campus

 

Student en Onderwijs Begeleiding (S&OB)

Student and Education Counselling

 

Student en Onderwijs Servicecentrum (S&O)

Student and Education Service Centre

 

Student en Onderwijsadministratie (S&OA)

Student and Education Administration

 

Student- en Onderwijszaken

Student and Education Guidance

 

student-assistent

student assistant; research assistant

 

Studentbegeleiding

Student Counseling

 

Studenten en onderwijsadministratie (S&OA)

Student and Education Administration

 

Studenten Inschrijfsysteem (ISIS)

Student admissionsystem (ISIS)

 

Studenten Mobiliteit Systeem (SMS)

Student Mobility System (SMS)

 

Studentenactiviten- en campus (SA&C)

Student Activities and Campus

 

studentenbegeleiding

student counselling

 

studentendecaan

student counsellor

 

studentenflat

hall of residence

 

studentenfractie

student party

 

studentenhuisvesting

student accommodation

 

studentenpopulatie

student body

 

studentenpsycholoog

student psychologists

 

studentenraad

student council

 

studentenstatuut

students’ charter

 

studentenstop

admission quota, intake restriction

 

studentenuitwisseling

student exchange

 

studentenuitwisselingsprogramma

student exchange programme

 

studentenvakbond

student union

 

studentenvereniging

student association

 

studentenvertegenwoordiging

student representation

 

studentenvoorzieningen

student facilities

 

studentenwerkplek

student workplace

 

studentenwoningen

student residences

 

studentgerichte ondersteuning

student support

 

studie na een bachelor degree

postgraduate

 

studie voor een bachelor degree

undergraduate

 

studieadres

address while studying

 

studie-advies

study advice

 

studieadviseur

study adviser

 

studiebegeleider

1 (algemeen) student counsellor, 2 (inhoudelijk) tutor

 

studiebegeleiding op maat

Custom-made tutoring

 

studiebegeleiding

1 (algemeen) student guidance, 2 (inhoudelijk) tutoring

 

studiebelastingpunt

course credit

 

studiebeurs

1 (voor alle student) grant, 2 individual toegekend op grond van talent) scholarship

 

studiebeurzenstelsel

student financial aid system

 

studiebijeenkomst

workshop, seminar

 

studieboek

textbook

 

studiecel

study room

 

studiecentrum

study centre

 

studiedag

one-day seminar

 

studieduur

course duration

 

studiefaciliteiten

study facilities

 

studiefinanciering

Dutch student grant; Dutch student loan

 

studiefinanciering

financial assistance for students

 

studiegids

programme guide, prospectus (not study guide)

 

studiehouding

attitude towards studying

 

Studie-informatiecentrum

Study Information Centre

 

studiejaar

academic year

 

studiekeuze

study choice

 

studiekiezers

prospective students

 

studiekosten

study costs

 

studielast

study workload

 

studielening

student loan

 

studiemethode

method of study

 

studieonderdeel

unit of study

 

studieoverzicht

study report

 

studieplek

study area

 

studieprofiel

student record

 

studiepunt

1. course credit; 2. ECTS credit

 

studiepuntsysteem

course credit system

 

studiereis

study tour

 

studieresultaten

course results

 

studierichting

1. (opleiding) discipline, subject; 2. (afdeling van onderwijsinstelling) department

 

studierichtingscommissie

subject committee; education committee

 

studierichtingsleider

head of department

 

studieruimte

study area

 

studiestaker

drop-out

 

studietempo

pace of study

 

studievaardigheden

study skills

 

studieverlof

1. (days or weeks) study leave; 2. (months or years) sabbatical

 

studievertraging

study delay

 

studievoorlichting

study information

 

studievoortgang

study progress

 

studievoortgangscontrole

monitoring students’ progress

 

studievoortgangsnorm

study progress standard

 

studievoortgangsregistratie

registration of students’ progress

 

subsidies

1. (onderwijs) grants

 

supergeleiders

super conductors

 

Supramoleculaire Chemie en Technologie (SMCT)

Supramolecular Chemistry and Technology (SMCT)

 

supramoleculaire chemie en technologie

supramoleclar chemistry and engineering

 

surveillant

examination supervisor

 

sustainable energy technology

sustainable energy technology

 

syllabus

1. (verdeling van de leerstof) curriculum; 2. (materiaal bij een cursus) course material

 

systeem- en besturingstheorie

systems and control theory

 

Systeem-, Signaal- en Besturingstheorie (SSB)

Systems, Signals and Control Group

 

systeembeheer

systems management

 

systeemprogrammatuur en -architectuur

systems programming and architecture

 

systematische catalogus

classified catalogue

 

systematische code

classification code

 

systematische wijsbegeerte

philosophy

T

taakgericht

task-based (methode)

 

taal van het onderwijs

language of tuition

 

taalbeheersing

language proficiency

 

TaalCoördinatiePunt (TCP)

Language Centre

 

taaleis

language requirement

 

taalondersteuning

language support

 

taalvaardigheden

language skills

 

taalvaardigheid

language proficiency

 

taalvaardigheidsdoel

target language skills

 

taalvaardigheidsniveau

language proficiency level

 

te laat

overdue

 

teamleider

team leader

 

Techniek Ontwerp & Maatschappij (TOM)

Engineering, Design and Society (TOM)

 

techniek

engineering and technology

 

technisch bedrijfskunde

industrial engineering and management

 

technisch personeel

technicians

 

technische bestuurskunde

public administration and technology

 

technische geneeskunde

technical medicine

 

technische informatica

computer science

 

Technische Mechanica (TM)

Applied Mechanics

 

technische mechanica en tribologie

applied mechanics and tribology

 

technische natuurkunde

applied physics

 

Technische Natuurwetenschappen (TNW)

Science and Technology, Faculty of

 

technische optica

applied optics

 

Technische Stromingsleer (TS)

Engineering Fluid Dynamics

 

technische universiteit

technical university

 

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Delft University of Technology (TU Delft)

 

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Eindhoven University of Technology (TU/e)

 

technische wetenschappen

engineering sciences

 

technische wiskunde

applied mathematics

 

technologie en management

technology and management

 

technologisch ontwerper

design engineer

 

Technologische Topinstitiuten

top technical institutes

 

tegemoetkoming in studiekosten

study costs allowance

 

tegemoetkoming

allowance

 

Tel, telefoonnummer

Tel, telephone number

 

tele-educatie

distance education

 

telefonisch spreekuur

available by telephone

 

telefonist

operator

 

telefoonnummer (Tel)

telephone number (Tel)

 

tele-informatica en open systemen

teleinformatics and open systems

 

telematica

telematics

 

tempobeurs

progress-related grant

 

Tennispark

Tennis Park

 

tentamen

exam

 

tentamenbriefje

result notification

 

Tentamencijfers (TOST)

Exam marks (TOST)

 

tentamenperiode

exam period

 

Tentamenrooster en inschrijvingen (TAST)

Exam timetables and registration (TAST)

 

ter inzage

reference only

 

termijn (mbt betaling)

instalment

 

terrein (wetenschappelijk)

field

 

tertiair onderwijs

tertiary education

 

terugbrengen

return

 

terugkoppeling

feedback

 

test

test

 

tewerkstellingsvergunning (TWV)

work permit

 

Textieltechnologie

Textile Technology (TXT)

 

theorie van de vastestoffysica

theoretical physics

 

theorie van de vloeistoffysica

theoretical physics of fluid systems

 

theoriecomponent

theoretical component

 

theoriemodule

theoretical module

 

Thermische Werktuigbouwkunde (THW)

Thermal Engineering

 

Thermo-chemische conversie van Biomassa

Thermo-Chemical Conversion of Biomass (TCCB)

 

thuisadres

home address

 

thuisstudie

distance learning

 

tijdelijke aanstelling

temporary appointment

 

tijdelijke aanstelling

temporary position

 

tijdelijke benoeming

temporary position

 

Tijdelijke Ondernemers Plaats, TOP

temporary contracted position

 

Tijdelijke registratie accounts (TRA)

Temporary registration internet access (TRA)

 

tijdschrift

1. journal; 2. periodical; 3. magazine

 

tijdschrijven

time keeping

 

Tissue Regeneration (TR)

Tissue Regeneration (TR)

 

titel

1. title; 2. degree held

 

titelpagina

title page

 

titels

degrees held

 

titulatuur

titles

 

TNO, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek

Netherlands Organization for Applied Scientific Research

 

TNW, Technische Natuurwetenschappen

Faculty of Science and Technology

 

toegepast onderzoek der materie/materiaalkunde

materials research

 

toegepast onderzoek

applied research

 

toegepaste analyse

applied analysis

 

toegepaste communicatiewetenschap

applied communication science

 

toegepaste taalkunde

applied linguistics

 

toegepaste wiskunde

applied mathematics

 

toegestaan

allowed

 

toehoorder

auditor

 

toehoorder

non-examination student

 

toelage

1. (studiebeurs) grant; 2. (toeslag) bonus

 

toelating

admission

 

toelatingprocedure

admission procedure

 

toelatingsbeleid

admission policy

 

toelatingscommissie

admission board

 

toelatingseis

admission requirement

 

toelatingsexamen

entrance examination

 

toelatingsselectie

selective admission

 

toelatingsvoorwaarden

admission requirements

 

toeleiding tot

preparation for

 

toelichting

explanatory notes

 

toepassingvraag

application question

 

toestaan

allow; permit

 

toestel(nummer)

extension

 

toets (tentamen/examen) afnemen

hold an examination

 

toets (tentamen/examen) maken (door studenten)

sit an examination, take an examination

 

toets (tentamen/examen) opstellen

1. (ontwerpen) write an examination; 2. (een plaats geven) set an examination

 

toets resultaat

test results

 

toets

1. test 2. keyboard key

 

toetsing

assessment

 

toetsingvorm

test format

 

toetsinstrument

test instrument

 

toetsprestaties

test scores

 

toezicht

supervision

 

toezichthouder

supervisor

 

toezwaaier

transfer student

 

toga

gown

 

tolk

interpreter

 

tonen

show; display

 

TOP, Tijdelijke Ondernemers Plaats

temporary contracted position

 

toponderzoekschool

top research institute

 

topsporters

top sports people

 

tourniquet

turn style

 

trainingaanbod

courses available

 

trainingopbouw

course structure

 

traject

specialization track

 

trajectbegeleiding

guidance

 

transductietechniek en materiaalkunde

transduction technology and materials science

 

Treasury

Treasury

 

trefwoord

keyword

 

trefwoordencatalogus

subject catalogue, keyword catalogue

 

trefwoordenregister

subject index

 

tropenrooster

work hours in hot weather conditions

 

TSM Business School

TSM Business School

 

tussendoelen

intermediate targets

 

tussentijds examen

interim exam

 

tussenuur

free period

 

tweede fase

postgraduate

 

tweede geldstroom

indirect government funding

 

Tweede Kerstdag

Boxing Day

 

Tweede Passdag

Easter Monday

 

Tweede Pinksterdag

Whit Monday

 

tweede taal

second language

 

tweedetaalverwerving

second language acquisition

 

tweedetalig

bilingual

 

Twente Institute of Mechanics

Twente Institute of Mechanics (TIM)

 

Twente Student Review

Twente Student Review

 

TWV, tewerkstellingsvergunning

work permit

U

UB Acquisitions

UB Acquisitions

 

UB Trefwoorden

UB Trefwoorden

 

UFO, Universitair Functie Ordenen

University Job Classification

 

uitgang

exit

 

uitgeleend

on loan

 

uitgever

publisher

 

uitkering

benefit

 

uitleenbaar

lendable

 

uitleenbalie

lending desk

 

uitleenbeleid

lending policy

 

uitleensysteem

lending system

 

uitleentermijn

loan period

 

uitleenvoorwaarden

lending conditions

 

uitleggen

explain

 

uitlenen

borrow

 

uitreiken

award

 

uitschrijven; zich uitschrijven

terminate registration, deregister

 

uitstromer

1. school-leaver; 2. graduate

 

uitstroom

number of graduates

 

uittesten

pilot, trial

 

uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

a certificate of residence from the local government

 

uitvallen

drop out

 

uitvaller

dropout

 

uitvoering binnen werktijd

complete during working hours

 

uitvoering buiten werktijd

complete outside working hours

 

uitwisselingsprogramma

exchange programme

 

uitwisselingsstudent

exchange student

 

uitzonderlijke prestatie

exceptional performance

 

Unionbar

Union Bar

 

Unionshop

Union Shop

 

universitair docent

lecturer (UK); assistant professor (USA)

 

Universitair Functie Ordenen (UFO)

Universitair Functie Ordenen (UFO)

 

Universitair Functie Ordenen (UFO)

University Job Classification

 

universitair hoofddocent

senior lecturer (UK); associate professor (USA)

 

universitair onderwijs

university education

 

universitair systeem van functieordenen

university system for job classification

 

universitaire lerarenopleiding

1. postgraduate teacher training courses; 2. postgraduate teacher training department

 

Universiteit Leiden

Leiden University

 

Universiteit Maastricht (UM)

Maastricht University (UM)

 

Universiteit Twente (UT)

University of Twente (UT)

 

Universiteit Utrecht (UU)

Utrecht University (UU)

 

Universiteit van Amsterdam (UvA)

University of Amsterdam (UvA)

 

Universiteit van Tilburg (UvT)

Tilburg University (UvT)

 

universiteit

university

 

universiteitsbestuur

university authorities

 

universiteitsblad

university newspaper

 

Universiteitsraad (URaad)

University Council

 

URaad, Universiteitsraad

University Council

 

USZO, Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs

Benefits Agency for the Public Service and Education Sector

 

UT Telefoongids

UT Phone Book

 

UT, Universiteit Twente

UT, University of Twente

 

UT-onderzoekscholen

UT research institutes

 

uurrooster

timetable

 

uurtarief

hourly rate

 

vaardigheden

skills

V

vacature

vacancy

 

vak

1. (beroep) occupation; 2. (schoolvak) subject

 

vakantie verlof

annual leave, holiday leave

 

vakantiebijslag

holiday bonus

 

vakbond

trade union

 

vakbondsafvaardiging

union delegation

 

vakcentrale

federation of trade unions

 

vakdidactiek

teaching method

 

vakgebied

1. (wetenschap) discipline, field of study; 2. (schoolvak) subject area

 

vakgebonden

subject-related

 

vakgroep

department

 

vakgroepcoördinator

department coordinator

 

vakgroepwerking

department collaboration

 

Vakinformatie (VIST)

Course information (VIST)

 

vakinhoud

subject matter, curriculum

 

vakkenaanbod

programmes available; courses available

 

vakkenintegratie

subject integration

 

vakkennis

expertise

 

vakkenpakketeisen

subject combination requirements

 

vakkeuze

choice of course options

 

vakliteratuur

literature

 

vakopleiding

vocational training

 

valorisatie

commercial knowledge transfer

 

variabele werktijden

flexible working hours

 

vaste aanstelling

permanent appointment

 

vaste benoeming

permanent appointment

 

Vastestoffysica (VSF)

Solid State Physics (SSP)

 

vastgoed

land and buildings

 

Vastgoedgroep Drienerlo (VGD)

Real Estate Department (VGD)

 

VBO, voorbereidend beroepsonderwijs

pre-vocational education

 

VBO, voorbereidend hoger onderwijs

pre-higher education

 

veelomvattend

comprehensive

 

veeltaligheid

multilingual

 

veiligheidsbeleid

safety policy

 

veiligheidsplan

safety plan

 

veiligheidsstudies

study of public safety

 

verantwoordelijkheden

responsibilities

 

verantwoording

accountability

 

verblijfadres

residential address

 

verblijfsdocument

residence permit

 

verblijfsduur

duration of study

 

verblijfsvergunning

residence permit

 

verborgen curriculum

hidden curriculum

 

verdediging van een proefschrift

thesis defence

 

verdieping

floor

 

Verenigde Sectorwerkgevers Overheid (VSO)

Association of Public Sector Employers

 

Vereniging van Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra (VSLPC)

Association of National Educational Advisory Centres

 

Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU)

Association of Universities of the Netherlands

 

Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR)

Association for Educational Research

 

vereniging

association

 

vergelijkende pedagogiek

comparative education

 

vergoedingsregelingen

reimbursement regulations

 

verhuiskosten

relocation expenses

 

verhuiskostenvergoeding

compensation for relocation expenses

 

verhuisplicht

compulsory relocation

 

Verkeer, Vervoer en Ruimte (VVR)

Centre for Transport Studies

 

verklaring tweede werkgever

written statement from second employer

 

verkorte leerroute

fast-track programme

 

verkorte procedure

fast-track procedure

 

verlengde brugperiode

extended transition period

 

verlengen

renew (books); extend (contracts, deadlines)

 

Verlening account derden (VAD)

extend UT account (VAD)

 

verlof wegens familieomstandigheden

compassionate leave

 

verlof

leave

 

verlofregeling

leave regulations

 

Verlofregistratie

leave registration

 

verlofuren

hours of leave

 

verplicht blok

compulsory module

 

verplicht onderwijsblok

compulsory education module

 

verplicht vak

compulsory subject

 

verplichte literatuur

compulsory reading

 

Verplichte voorkennis

compulsory prescience

 

verplichte ziekenfondsverzekering

compulsory health insurance

 

versnelde opleiding

fast-track programme

 

vertakt programma

branched programme

 

vertaler

translator

 

vertraging

delay

 

vertrouwenspersoon

confidential advisor

 

vervanger

substitute teacher

 

vervangingskosten

replacement costs

 

vervolgcursus

follow-up course

 

vervolgonderwijs

1. further education; 2. postgraduate education

 

vervolgopleiding

1. further education course; 2. postgraduate course

 

vervroegd pensioen

early retirement

 

verwijderen

expel, permanently exclude

 

verwijzing

reference

 

verzorgingsverlof

parental leave

 

verzuim

absence

 

Vestingbar

Vesting Bar

 

VGD, Vastgoedgroep Drienerlo

VGD, Real Estate Group Drienerlo

 

VHBO, voorbereidend hoger beroepsonderwijs

pre-higher professional education

 

vice-voorzitter

vice-president

 

virtuele balie

virtual desk

 

virtuele uitzendbureau (UT-Flex)

virtual temp agency (UT-Flex)

 

Visa Office

Visa Office

 

visitatie

1. review; 2. external review

 

visitatiecommissie

review committee

 

visum

visa

 

Vloeistoffysica (VLF)

Physics of Fluids (POF)

 

VMBO, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

pre-vocational secondary education

 

VO, voortgezet onderwijs

secondary education

 

voetnoot

footnote

 

voetpad

1. (urban) pavement; 2. (rural) footpath

 

voldoende

1. pass; 2. sufficient

 

volksuniversiteit

adult education institute

 

voltijd opleiding

full-time study programme

 

voltijd student

full-time student

 

voltijds

full-time

 

vooraanmelding

preliminary enrolment

 

vooraanmeldingscijfers

preliminary enrolment figures

 

voorbereidend beroepsonderwijs (VBO)

pre-vocational education

 

voorbereidend hoger beroepsonderwijs (VHBO)

pre-vocational secondary education

 

voorbereidend hoger onderwijs (VHO)

pre-higher education

 

voorbereidend jaar

preparatory year

 

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VBMO)

pre-vocational secondary education

 

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO)

pre-university education

 

voorgenomen besluit

proposed decision

 

voorgeschreven vak

compulsory subject

 

voorgezette opleiding

1. advanced course; 2. postgraduate course

 

voorjaarvakantie

spring holiday

 

voorletters

initials

 

voorlichting

information

 

voorlichtingsdag

information day

 

voornaam

first name

 

vooropleiding

previous education

 

vooropleidingseisen

prerequisites

 

voortgang

progress

 

voortgangstoets

progress test

 

voortgezet onderwijs (VO)

secondary education

 

Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)

pre-university education

 

voortijdig ontslag

premature dismissal

 

voortoets

pre-test

 

vooruitstrevend

progressive

 

voorvoegsel

prefix

 

voorwaardelijke basisbeurs

provisional basic grant

 

voorwaardelijke financiering

conditional finance

 

voorwaardelijke lening

provisional loan

 

voorwaardelijke toelating

conditional admission

 

voorzitter capaciteitsgroep

chair of the capacity group

 

voorzitter van de Universiteitsraad

Chair of the University Council; President of the University Council

 

voorzitter van het College van Bestuur

Chair of Executive Board; President of Executive Board

 

voorzitter

president

 

VOR, Vereniging voor Onderwijsresearch

Association for Educational Research

 

vormingsaanbod

available courses

 

VO-school

secondary school

 

vraag naar onderwijs

demand for education

 

vragen stellen

questioning

 

vrij deel

optional courses

 

vrijaf

free time

 

vrije dag

day off

 

vrije tijd

leisure time

 

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

VU University Amsterdam

 

vrijekeuzevak

optional subject; elective

 

Vrijhof Cultuurcentrum

Vrijhof Culture Centre

 

vrijstelling

exemption

 

vrijstellingenbesluit

exemption decision

 

vrijwillige verzekering

voluntary insurance

 

VSLPC, Vereniging van Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra

Association of National Educational Advisory Centres

 

VSNU, Vereniging van Samenwerkende Universiteiten

Association of Universities of the Netherlands

 

VSO, Verenigde Sectorwerkgevers Overheid

Association of Public Sector Employers

 

VUT-regeling

early retirement scheme

W

waarderen van diploma's

evaluation of qualifications

 

waardering en beloning

compensation and remuneration

 

wachtgeld

redundancy pay

 

wachtwoord

password

 

Wageningen Universiteit (WU)

Wageningen University (WU)

 

WAO, Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Disability Act

 

WAO-uitkering

disability benefit

 

warmte- en stromingsleer

fluid dynamics and heat transfer

 

Waterbeheer (WEM)

Water Engineering and Management

 

waterhuishouding and milieu

management of water and the environment

 

Webformulieren servicedesk (WHO)

Webforms servicedesk (WHO)

 

werkbaas

supervisor

 

werkcollege

tutorial

 

werkdruk

workload

 

werkervaring

professional experience

 

werkgever

employer

 

werkgeversbijdrage

employer's contribution

 

Werkloosheidswet (WW)

Unemployment Act (WW)

 

werknemer

employee

 

werkplek

workplace

 

werkstuk

assignment

 

werktijd

work hours

 

Werktuigbouwkunde (WB)

Mechanical Engineering (WB)

 

Werktuigbouwkundige Automatisering en Mechatronica (WA)

Mechanical Automation and Mechatronics

 

werktuigbouwkundige automatisering

mechanical automation

 

werkvorm

teaching method

 

werving

recruitment

 

wervingsbeleid

recruitment policy

 

Wet Arbeid en Zorg

Work and Care Act

 

Wet bescherming persoonsgegevens

Personal Data Protection Act

 

Wet Kinderopvang

Childcare Act

 

Wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie

University Government (Modernization) Act

 

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Disability Act

 

Wet op de Studiefinanciering

Student Finance Act

 

Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek (WHOO)

Higher Education and Research Act

 

Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW)

Higher Education and Research Act

 

Wet op het wetenschappelijk Onderwijs

University Education Act

 

Wet Tegemoetkoming Studiekosten

Study Cost Allowances Act

 

Wet Tweefasestructuur

University Education (Two-tier System) Act

 

wetenschap en technologie in de samenleving

science, technology and society

 

wetenschappelijk directeur

scientific director

 

wetenschappelijk medewerker

academic staff (member)

 

wetenschappelijk onderwijs (WO)

university education

 

wetenschappelijk onderzoek

1. scientific research; 2. academic research

 

wetenschappelijk ontwerper

design engineer

 

wetenschappelijk personeel

academic staff

 

wetenschappelijk tijdschrift

academic journal

 

wetenschappelijke opleiding (OU)

degree programme

 

wetenschappelijke staf

academic staff

 

wetenschapper

1. scientist; 2. academic; 3. researcher

 

wetenschaps- en techniekgeschiedenis

history of science and technology

 

wetenschapscommissie

academic committee

 

Wetenschapswinkel (WeWi)

Science Shop (WeWi)

 

wettelijk collegegeld hoog

statutory tuition fee, high rate

 

wettelijk collegegeld laag

statutory tuition fee, low rate

 

WeWi, Wetenschapswinkel

WeWi, Science Shop

 

WHOO, Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek

Higher Education and Research Act

 

WHW, Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Higher Education and Scientific Research Act

 

WHW, Wet op Hoger onderwijs and Wetenschappelijk onderzoek

Higher Education and Research Act

 

wijsbegeerte en maatschappijwetenschappen

philosophy and social sciences

 

wijsbegeerte en moraalwetenschappen

philosophy and ethics

 

wijsbegeerte van wetenschap, techniek en samenleving

philosophy of science, technology and society

 

wijsbegeerte

philosophy

 

windpark

wind park

 

winkelcentrum

shopping centre

 

wiskunde

mathematics

 

Wiskundige Systeem- en Besturingstheorie (WSB)

Mathematical System and Control Theory (MSCT)

 

wisselen

change

 

wisselwerking

interaction

 

WO getuigschrift

university degree (certificate )

 

WO, wetenschappelijk onderwijs

university education

 

WO-kamer, Overlegkamer voor Wetenschappelijk Onderwijs

University Education Consultative Committee

 

woon- en werkverkeer

commute

 

woonplaats

city, town, place of residence

 

woordblind

dyslexic

Z

zakpercentage

failure rate

 

zelfanalyse

self-evaluation, internal evaluation

 

zelfevaluatie

self-evaluation, internal evaluation

 

zelfontdekkend

discovery learning

 

zelfstandig leren

independent learning

 

zelfstudie

independent study

 

zelfstudiemateriaal

independent learning material

 

ziekmelden

phone in sick

 

ziektekosten

medical expenses

 

ziektekostenverzekering

health insurance

 

ziekteverlof

sick leave

 

ziekteverzuim

unexplained absence

 

zittenblijven

repeat a year

 

zoekactie

search operation

 

zoekset

result set

 

zoeksleutel

search key

 

zoekterm

search word

 

zomercursus

summer course

 

zorgtoeslag

healthcare allowance

 

zorgverlof

personal leave

 

Zorgverzekeringswet

Health Insurance Act

 

zuiver wetenschappelijk onderzoek

pure research

 

zwangerschapsverlof

maternity leave

 

zwembad

swimming pool