Servicedesk ICT gesloten op dinsdag 13 december om 17.00 uur

SERVICEDESK ICT GESLOTEN OP

DINSDAG 13 DECEMBER OM 17.00 UUR

SERVICE DESK ICT CLOSED ON

TUESDAY DECEMBER 13TH, AT 17.00 HRS.