Nieuwsbrief oktober 2014

Description: header2_940x99oktober 2014 - Nieuwsbrief ELAN masters SEC en LVHOM
en de minor Leren Lesgeven

http://www.geveke-pompen.nl/content_pompen_nl/images/Pompen/Producten/265_note_advies.jpg

Advies voortgang 30 EC minor

Studenten die door willen gaan met het Schoolpracticum Onderbouw in het tweede kwartiel, krijgen een geschiktheidsadvies. Het advies wordt gebaseerd op de eigen motivatie, het advies van de schoolpracticumbegeleider(s) op de stageschool, op de lesobservatie en een gesprek met de vakdidacticus. Alle minorstudenten ontvangen hierover een mail via hun UT-e-mailadres, met een formulier waarop de motivatie en het advies kunnen worden ingevuld.

http://www.webkwestie.nl/gladiatoren/_derived/afsluiting.htm_cmp_data%20becker%20blik110_bnr.gif

Afsluiting minor Leren Lesgeven op donderdag 15 januari

(voor minor en master studenten)

Op donderdag 15 januari wordt de minor Leren Lesgeven inhoudelijk en feestelijk afgesloten. Gedurende de middag krijgt elke richting (informatica, scheikunde, natuurkunde, wiskunde, economie-M&O) 15 minuten de tijd om een les(deel) of een werkvorm te presenteren (het liefst interactief). Dit wordt begeleid door de vakdidactici. Na het inhoudelijke gedeelte (15.00 uur tot 17.30 uur) is er een borrel voor studenten en docenten.

Deze bijeenkomst is verplicht voor alle studenten die vakdidactiek I volgen, dus minor- en masterstudenten. De zaal wordt later bekend gemaakt.

https://www.gav.nl/sites/default/files/Onderzoek%20in%20focus%20logo2b.jpg

Inleidende bijeenkomsten Onderzoek van Onderwijs

Voor master SEC en LVHOM studenten die in de tweede helft van het studiejaar gaan beginnen aan het Onderzoek van Onderwijs (197454200) worden er op 11 december 2014 en 8 januari en 5 februari 2015 (6e en 7e uur) bijeenkomsten georganiseeerd ter voorbereiding op het onderzoek. Daarin komen aan de orde:

-

Opzet van het vak, het belang van onderzoek, het onderzoeksprogramma van de opleiding en een aantal voorbeelden van onderzoek door leraren in opleiding.

-

Methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek.

-

De aard en mogelijkheden van ontwerpgericht onderzoek; inventarisatie van mogelijkheden aan te sluiten bij (vak)didactiek en onderwijskunde.

Voor deze bijeenkomsten kan worden ingeschreven via Osiris.

P:\MC\Projects\Twents-Meesterschap\2015\Facebook\TM1220352.jpg

Conferentie Twents meesterschap

Op 28 januari 2015 vindt op de UT weer de conferentie Twents Meesterschap plaats. Het thema voor dit jaar is: “Door het oog van de meester: een professionele blik op creatief onderwijs”.

Bij deze conferentie kun je andere docenten (in opleiding) ontmoeten, workshops en lezingen bijwonen en nieuwe ervaringen opdoen binnen of buiten je eigen vakgebied. Studenten van de masters SEC en LVHOM kunnen zich kosteloos inschrijven voor deze conferentie: www.utwente.nl/lerarenconferentie.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS80bndUf2P0LlJe8rrWDGfRK_lGo0v-yuzkHjVW370QTUzQ_sv

Masterstudenten gezocht voor mastervoorlichting en meeloopdagen

Voor de Master Open Day op 19 november en voor meeloopdagen of gesprekken met geïnteresseerden, zoeken we masterstudenten die mee willen helpen.

Voor aanmelding en voor meer informatie over de aard van de activiteiten en de vergoeding kan je contact opnemen met Rose Rorije r.m.a.rorije@student.utwente.nl

Opleidingscommissie ELAN zoekt nieuwe studentleden

De opleidingscommissie (OLC) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de opleiding over bijvoorbeeld de opbouw van het curriculum, het onderwijs- en examenreglement, de kwaliteit van het onderwijs en de studiebegeleiding. De OLC bestaat uit drie docenten en drie studenten. Als je bepaalde kwesties met betrekking tot het onderwijs in de masteropleidingen of de minor aan de orde wilt stellen, kan je hiervoor terecht bij de studentleden van de OLC. De OLC-studentleden organiseren ook panelgesprekken.

Op dit moment maken Miriam Jonkheer, Florian Bruijnes en Bob Steenhuis als student deel uit van de OLC. Wegens naderend afstuderen worden nieuwe studentleden gezocht. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de OLC-leden of een ELAN medewerker.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQYgO8p1Ig7KHvrVCiJb11wKJALFhreI6F6wj-dtMowi5mjGAIc

Inschrijving voor cursussen en tentamens

Belangrijke informatie over de inschrijving in Osiris voor cursussen en tentamens vind je hier:

www.utwente.nl/ces/studentservices/osiris/In-uitschrijven-voor-niet-TOM-onderwijs/

Inschrijven voor een cursus kan in Osiris tot een dag voor de aanvang van het kwartiel. Je bent dan gelijk ingeschreven in Blackboard en voor het tentamen.

N.B. Voor tentamens kan je apart inschrijven in Osiris, van 40 dagen tot 14 dagen voor de tentamendatum (zie bovenstaande link). Voor ieder tentamen moet je je inschrijven om deel te mogen nemen. Als je het tentamen toch maakt, zonder inschrijving in Osiris, dan wordt dit tentamen niet nagekeken en/of het cijfer niet geregistreerd.

Zorg er dus altijd voor dat je je tijdig inschrijft voor tentamens!

http://www.ggzutrecht.nl/bestanden/foto/schrijf%20je%20nu%20in.gif

Inschrijven voor premaster/schakelvakken en capita selecta

Voor enkele premaster/schakelvakken wiskunde en capita selecta natuurkunde was het niet mogelijk om op tijd in te schrijven. Studenten die alsnog ingeschreven willen worden in Osiris voor een of meer van deze vakken, kunnen een mail sturen aan BOZ-ELAN (BOZ-ELAN-CES@utwente.nl), met daarin hun studentnummer, de naam van de cursus(sen) en de cursuscode(s). Je kunt pas worden ingeschreven voor een vak als de cursuscode bekend is gemaakt.

Als ELAN-medewerker of ELAN student ontvang je deze nieuwsbrief. Heb je vragen, opmerkingen of een onderwerp voor de volgende editie, neem dan contact op met de redactie.

Description: NEWgw-nws_footer

English Information: This newsletter is addressed to the staff/students of ELAN. This service in only offered in Dutch.