2011-12 nieuwsbrief december 2011

Description: header2_940x99December 2011 - Nieuwsbrief ELAN masters SEC en LVHOM en de minor Leren Lesgeven

Harde knip: alle premastervakken af voor toegang tot de master

Per 1 september 2012 geldt als gevolg van wijzigingen in de Wet Hoger Onderwijs voor alle opleidingen de ‘harde knip’. Dat wil zeggen dat de bachelor­opleiding en dus ook de pre-master volledig moet zijn afgerond voor aan een masteropleiding kan worden begonnen.

Bovendien komen er waarschijnlijk voor de doorstroom naar de master vaste inschrijfmomenten. Hierover vindt binnen de UT echter nog discussie plaats.

Mastervakken die tijdens de bacheloropleiding zijn gehaald, mogen niet meer meetellen in de master, tenzij deze vakken voor 1 september 2012 zijn afgerond. Er geldt een uitzondering voor de vakken van de minor Leren Lesgeven: deze vakken kunnen wel vrijstellingen opleveren voor de masters SEC en LVHOM.

N.B. Voor de master SEC geldt bovendien dat in de homologatieruimte 10 EC aan bachelorvakken opgenomen mag zijn.

Advies 30 EC minor

Als je geïnteresseerd bent in het behalen van een onderbouw lesbevoegdheid via de uitbreiding van de 20 EC minor met 10 EC (Didactiek onderbouw en Onderbouwstage) in het tweede semester, dien je hierover een adviesgesprek aan te vragen met de vakdidacticus.

Ter voorbereiding op dit gesprek schrijf je een korte motivatie en vraag je het advies van de schoolpracticumbegeleider.

Alle minorstudenten ontvangen hierover een mail via hun UT-e-mailadres, met een formulier waarop de motivatie en het advies kunnen worden ingevuld. Geïnteresseerden dienen voor 20 december in een reply op deze mail te melden dat ze willen deelnemen aan de 30 EC minor (ook als dat eerder al is aangegeven). Het formulier moet worden ingevuld en opgestuurd naar de vakdidacticus. Vervolgens maak je een afspraak met de vakdidacticus voor het adviesgesprek. Deze procedure moet zo spoedig mogelijk worden doorlopen en uiterlijk 1 februari zijn afgerond.

Het formulier is ook te vinden op de website van ELAN: http://www.utwente.nl/elan/huidige_studenten/

N.B. De onderbouwbevoegdheid kan volgens een ministeriële regeling alleen worden verleend bij bepaalde combinaties van bachelor en schoolvak, voor een overzicht zie: http://www.utwente.nl/majorminor/geinstitutionaliseerde_minors/themaminors/themaminor_kbo.doc/

Minorafsluiting donderdag 19 januari (ook voor master studenten)

Op donderdag 19 januari wordt de (20 EC) minor Leren Lesgeven afgesloten. Gedurende de middag krijgt elke richting (schoolvak) 15 minuten de tijd om een les(deel) of een werkvorm te presenteren (het liefst interactief). Dit wordt begeleid door de vakdidactici.

Alle studenten die vakdidactiek I volgen (minor- en masterstudenten) nemen hieraan deel en dienen hiervoor het 6e t/m 9e uur op deze middag te reserveren. Aan het einde van de middag is er een borrel voor studenten en docenten.

Smartboard

Leren werken met een smartboard is geïntegreerd in de vakdidactiek vakken. Als je zelf wilt oefenen met een smartboard, dan kun je bijvoorbeeld bij de balie van Carré vragen of je in een van de zalen met het smartboard mag werken (bijvoorbeeld aan het eind van de middag, dan staan er wel zalen leeg).

Description: Description: Technasium

Aantekening O&O

Tijdens je studie al een aantekening O&O (onderzoek & ontwerpen) halen? Dat is interessant mocht je op een technasiumschool willen solliciteren of als je daar nu al werkt. Het 5EC-vak bestaat uit vier landelijke workshopdagen, een korte technasiumstage (combi met SP2 is mogelijk), vier bijeenkomsten op de UT en een aantal praktijkopdrachten. Er zijn nog enkele plekken open.

Vragen? Coördinator/docent: Marieke Rinket, m.rinket@utwente.nl.

Opgeven uiterlijk 20 december bij: Marion Meenink, m.meenink@utwente.nl

Zie ook: http://www.utwente.nl/elan/huidige_studenten/overig/Aantekening%20OO.doc/

Inschrijving voor derde - en volgende - tentamenpogingen

Als je het tentamen voor een vak al twee keer hebt gedaan, zal je merken dat je je niet voor een derde keer kunt inschrijven. Dit houdt verband met een regeling voor bachelor-studenten, die toestemming moeten aanvragen voor de derde tentamenpoging.

Pre-master en masterstudenten hoeven voor derde en volgende tentamenpogingen geen toestemming aan te vragen, maar de inschrijving in Osiris is automatisch geblokkeerd, dus je moet handmatig worden ingeschreven voor het tentamen.

Wat moet je hiervoor doen?

Stuur tijdens de intekenperiode voor het tentamen een mail aan de tentamenorganisatie: TentamenBureau@gw.utwente.nl

In deze mail dien je te vermelden:

- naam en studentnummer

- cursusnaam, cursuscode en datum tentamen

- of je een pre-master of masterstudent bent

- eventueel: of je gebruik wilt maken van bijzondere voorzieningen bij het tentamen (alleen als je je hiervoor eerder hebt aangemeld).

Je ontvangt vervolgens van de tentamenorganisatie een mail met de mededeling dat je bent ingeschreven voor het tentamen.

Volg je deze procedure niet, dan kun je niet deelnemen aan het tentamen. Als je het tentamen toch maakt, zonder inschrijving in Osiris, dan wordt dit tentamen niet nagekeken en/of het cijfer niet geregistreerd. Het is niet mogelijk om zonder inschrijving deel te nemen aan tentamens (ongeacht het aantal pogingen).

Zorg er dus altijd voor dat je je tijdig inschrijft voor tentamens, zodat je niet in de knel komt met de inschrijvingsdeadline!

Prijs voor Mark Timmer

Net afgestudeerd in de master SEC (traject voor promovendi) en meteen in de prijzen:

Mark Timmer heeft bij de Nationale Wiskunde Dagen de prijs voor beste workshopvoorstel gewonnen. De workshop zal gaan over “Analytische meetkunde door een synthetische bril”.

Proficiat.

Conferentie Twents meesterschap

Op 26 januari 2012 vindt op de UT weer de conferentie Twents Meesterschap plaats. Het thema is “Van onderzoek naar lesidee”. Bij deze conferentie kun je andere docenten (in opleiding) ontmoeten, workshops en lezingen bijwonen en nieuwe ervaringen opdoen binnen of buiten je eigen vakgebied. Ga bijv. eens samen met andere docenten proeven uitvoeren in het leerlingenlab, een workshop stemgebruik volgen, debatteren bij “Wetenschap is ook maar een mening”, het CreaTe lab van binnen meemaken, of op bezoek bij een van de onderzoeksgroepen die de deur openzetten.

Studenten van de masters SEC en LVHOM kunnen zich kosteloos inschrijven voor deze conferentie: www.twentsmeesterschap.nl

Als ELAN-medewerker of ELAN student ontvang je deze nieuwsbrief. Heb je vragen, opmerkingen of een onderwerp voor de volgende editie, neem dan contact op met de redactie.

Description: NEWgw-nws_footer

English Information: This newsletter is addressed to the staff/students of ELAN. At this time, this service in only offered in Dutch.