Verschuiving verantwoordelijkheden ELAN/LOKET VO

Jan van der Veen is per 1 mei jl. benoemd tot opleidingsdirecteur van de lerarenopleidingen Science Education and Communication en Leraar VHO Maatschappijleer. Behalve over deze lerarenopleidingen, heeft hij ook de leiding gekregen over de nascholing van docenten en de aan de lerarenopleiding verbonden projecten.

Pieter Boerman is vanaf heden leidinggevende van het Pre-University College en van de medewerkers die op dat gebied werkzaam zijn.

Inmiddels wordt de werving van de hoogleraar-directeur/vakgroepvoorzitter ELAN hernomen. Deze functionaris wordt de toekomstig leidinggevende van de vakgroep ELAN en voert het algemene beheer over het Loket VO. Daarnaast zal hij/zij de verantwoordelijkheid dragen voor het onderzoeksprogramma en de promovendibegeleiding. De rol van vakgroepvoorzitter wordt tot invulling van de vacature tijdelijk vervuld door Jules Pieters. De aansturing van het Loket VO alsmede de verantwoordelijkheid voor de samenwerking in de Twente School of Education wordt tijdelijk overgenomen door de decaan Hubert Coonen.