Kwaliteitszorg

De kwaliteit van het onderwijs krijgt binnen de faculteit EWI, waaronder de opleiding Technische Informatica valt, veel aandacht. Voor goed onderwijs is een grote betrokkenheid van docenten en studenten nodig en een goede onderlinge communicatie. De kern van het interne kwaliteitszorgsysteem wordt gevormd door de vakevaluaties, die jaarlijks worden uitgevoerd. Hieronder worden een aantal componenten uit de kwaliteitszorg besproken.

Vakevaluaties

Als student vul je na ieder kwartiel voor veel vakken (meestal direct na het tentamen) een vragenlijst in. De resultaten worden doorgegeven aan de docent, die er gebruik van kan maken bij het aanpassen c.q. verbeteren van zijn of haar vak. De resultaten worden ook op een website geplaatst. Een samenvatting van de resultaten wordt besproken in de opleidingscommissie (zie de paragraaf hieronder). In deze commissie worden ook afspraken gemaakt over acties naar aanleiding van tegenvallende resultaten.

Onderwijs Evaluatie Commissie (OEC)

Een schriftelijke enquête kan alleen signalen afgeven die mogelijk wijzen op problemen of ongewenste situaties. Vaak is nader onderzoek nodig. Daarom is het van belang dat er naast schriftelijke enquêtes ook mondeling geëvalueerd wordt. De onderwijsevaluatiecommissie speelt hierbij een belangrijke rol. Deze commissie (kortweg de OEC) is een commissie die uitsluitend uit studenten bestaat. De OEC organiseert ieder kwartiel voor een paar vakken een panelbijeenkomst. In een dergelijk bijeenkomst gaan deelnemers aan het vak met de docent in gesprek over de sterke en zwakke kanten van het vak. Zij doen dit onder leiding van een lid van de OEC. Aan het eind van een dergelijk gesprek worden er met de docent afspraken gemaakt over eventueel aan te brengen verbeteringen.

Meer informatie over de OEC is te vinden op de OEC website.

Studievoortgangsrapporten

Na ieder semester wordt per bacheloropleiding een rapport opgesteld met studievoortganggegevens van de eerste- en tweedejaars (respectievelijk B1 en B2). In deze rapporten zijn overzichten opgenomen van de gemiddelde aantallen behaalde studiepunten in en tot en met het betreffende semester en deelname- en slagingspercentages per vak. Ook deze rapporten worden gepubliceerd op de website.

EWI Coördinator kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling

drs. Hans Romkema

Email

j.h.romkema@ewi.utwente.nl

Kamer

ZI 1020

Telefoon

+31 53 489 2774