P-in-2 regeling (ook B1 in 2)

De P-in-2 regeling

·

Een student die vóór 1 september 2013 aan de studie is begonnen en die twee jaar na eerste inschrijving niet alle B1-vakken heeft afgerond, heeft geen toestemming vakken van het B2- en B3-programma af te ronden.

·

De examencommissie kan besluiten een student dispensatie van de P-in 2-regel te verlenen door een student toestemming te geven om een beperkt aantal vakken uit het B2- en B3-programma af te ronden. De student dient uiterlijk 2 weken vóór de start van zijn 3e studiejaar hiertoe een aanvraag in bij de examencommissie..

Let op: als men na twee jaar studie wel tweede- of derdejaarstoetsen maakt (geldt ook voor de minorvakken uit het tweede en derde jaar), zonder dat men de propedeuse heeft behaald, dan zal dit resultaat niet meetellen (en moeten deze toetsen later opnieuw worden gedaan). Bovendien komt er een fraudeaantekening in het studentendossier. De regel zegt expliciet dat een student “geen toegang heeft tot de tentamens” van tweede- en derdejaarsvakken.

Ook voor studenten die starten per/na 1 september 2013 bestaat een volgorde eis m.b.t. de modules van het tweede (en derde) jaar. Voor alle modules uit B2 en B3 geldt: Toegang tot het tentamen van deze onderwijseenheid vervalt twee jaar na eerste inschrijving, tenzij op dat moment het eerste jaar B1 is afgerond.

Achtergrond

Deze regel is om twee redenen ingevoerd:

-

Studenten die geschikt zijn voor de opleiding enigszins tot spoed manen om de basisvakken af te ronden. We zien regelmatig dat studenten, die niet onder deze regel vallen, in grote planningsproblemen komen als ze al bijna aan het afstuderen zijn en nog een voor zich uit geschoven basisvak moeten afronden.

-

Studenten die niet geschikt zijn voor de opleiding te dwingen goed na te denken over hun situatie. Na twee jaar zijn er nog goede overstapmogelijkheden.

Uiteraard worden er uitzonderingen gemaakt. Bijvoorbeeld wanneer een student ziek is geweest, een handicap heeft, of een bestuursfunctie heeft vervuld kan de examencommissie hem of haar extra tijd geven. De student moet hiervoor een verzoek indienen bij de examen­commissie. Het is aan te raden de studiebegeleider in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte te stellen van omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging.