Overgangsregeling Pre-TOM Technische Informatica 2016-2017

Versie: 22 november 2016

De regels in deze bijlage zijn onderdeel van het opleidingsdeel van het studentenstatuut, inclusief de onderwijs- en examenregeling, van de bacheloropleiding Technische Informatica van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de Universiteit Twente.

1. Regeling met betrekking tot hoogste of laatst behaalde resultaat.

Aanleiding: wijziging ten opzichte van de bestaande situatie voor oudere generaties.

Geldigheidsduur: deze regeling is onbeperkt geldig

Inhoud van de regeling:

Bij het toepassen van de bepaling van artikel q worden alle tentamenpogingen voor een onderwijseenheid die zijn ondernomen vóór 1 september 2009 beschouwd als het een maal afleggen van een tentamen in die onderwijseenheid, met als resultaat het resultaat dat gold op 31 augustus 2009. Een student die voor 1 september 2009 al een resultaat voor een onderwijseenheid heeft behaald, kan na 1 september 2009 dat resultaat laten tellen als bij een volgende poging een lager resultaat behaald wordt. Hij kan echter niet met terugwerkende kracht een beroep doen op een eerder behaald hoger resultaat.

2. Regeling met betrekking tot geldigheidsduur van tentamens.

Aanleiding: wijziging (per 1 september 2009) ten opzichte van de bestaande situatie voor oudere generaties.

Geldigheidsduur: deze overgangsregeling geldt tot 1 september 2015

Inhoud van de regeling:

Bij het vaststellen van de termijn van 6 jaar uit artikel 4.8 lid 1, wordt 1 september 2009 gehanteerd als uniforme startdatum voor alle resultaten die voorafgaand aan die datum behaald zijn. Dus resultaten behaald voor 1 september 2009 zijn geldig tot 1 september 2015.

3. P-in-2 regeling

Aanleiding: wijziging ten opzichte van de bestaande situatie voor oudere generaties.

Geldigheidsduur: deze overgangsregeling geldt tot 1 september 2015.

Inhoud van de regeling:

Studenten die vóór 1 september 2013 waren ingeschreven voor de bachelor opleiding Technische Informatica die twee jaar na eerste inschrijving niet alle B1-vakken had afgerond, had geen toestemming vakken van het B2 en B3-programma af te ronden. Deze regeling komt te vervallen per 1 september 2015.

4. Studieplan

Aanleiding: wijziging ten opzichte van de bestaande situatie voor oudere generaties.

Geldigheidsduur: deze overgangsregeling geldt tot 1 september 2015.

Inhoud van de regeling:

Studenten die vóór 1 september 2013 waren ingeschreven voor de bachelor opleiding Technische Informatica dienden voor aanvang van het semester verplicht een studieplan in te dienen. Deze regeling komt te vervallen per 1 september 2015.

5. Derde kans

Aanleiding: wijziging ten opzichte van de bestaande situatie voor oudere generaties.

Geldigheidsduur: deze overgangsregeling geldt tot 1 september 2015.

Inhoud van de regeling:

Studenten die vóór 1 september 2013 waren ingeschreven voor de bachelor opleiding Technische Informatica die na twee tentamenpogingen voor een onderwijseenheid nog geen 6 of hoger hadden behaald en deze alsnog wilden behalen, dienden bij de examencommissie een verzoek in te dienen om alsnog een tentamen in de desbetreffende onderwijseenheid te mogen afleggen. Deze regeling komt te vervallen per 1 september 2015.

6. Technical Writing

Aanleiding: wijziging ten opzichte van de bestaande situatie voor oudere generaties.

Geldigheidsduur: deze regeling is onbeperkt geldig.

Inhoud van de regeling:

Voor studenten die vóór 1 september 2013 waren ingeschreven voor de bachelor opleiding Technische Informatica geldt Technical Writing als verplichte voorkennis. Een student die de Technical Writing activiteit niet succesvol afgerond heeft dient tijdens het schrijven van het Engelstalige paper ten minste twee maal een afspraak te maken voor een individuele tutoring sessie van het Talen Coördinatie Punt (TCP). Hiervan dient verslag te worden gemaakt, welke ingeleverd kan worden bij de opleidingscoördinator TI.

7. Regeling met betrekking tot invoering TOM.

Aanleiding: vervallen pre-TOM vakkenaanbod

Geldigheidsduur: deze overgangsregeling geldt tot 1 september 2017.

Inhoud van de regeling:

Studenten die vóór 1 september 2013 ingeschreven waren voor de bachelor opleiding Technische Informatica dienen een individuele studieplanning op te stellen in overleg met de opleidingscoördinator.

8. Minor

Aanleiding: wijziging ten opzichte van de bestaande situatie voor oudere generaties.

Geldigheidsduur: deze regeling is onbeperkt geldig.

Inhoud van de regeling:

-

De toegangseis van de minor is bijgesteld van 80EC naar 60EC

-

Studenten die vóór 1 september 2013 waren ingeschreven voor de bachelor opleiding Technische Informatica dienen een minor van 15 tot 30 EC af te ronden. Er zijn een viertal situaties waarin de student kan verkeren. Per situatie is een regeling vastgesteld:

·

De student is nog niet gestart met de minor: De student dient een HTHT/aanschuifmodule te kiezen en 1 extra keuzevak te volgen. Dit keuzevak mag vrij gekozen worden.

·

De student heeft 5EC van zijn minor afgerond: De student dient een HTHT/aanschuifmodule te kiezen. Het reeds gevolgde minorvak telt als aanvullend keuzevak om tot een minor van 20EC te komen;

·

De student heeft 10EC van zijn minor afgerond: De student dient een HTHT/aanschuifmodule te kiezen en krijgt vrijstelling van 1 van de twee keuzevakken (3 & 4)

·

De student heeft 15EC van zijn minor afgerond: de minor is goedgekeurd en de student dient nog een extra keuzevak te volgen. Dit keuzevak mag vrij gekozen worden.