Jeugdige daders van cybercrime in Nederland

Recent hebben PCRV/iCRiSP onderzoekers Sven Zebel, Peter de Vries, Margot Kuttschreuter en Ellen Giebels een onderzoeksproject afgerond naar de mate en aard waarin jongeren cybercrime plegen in Nederland. Het project werd uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (Ministerie van Veiligheid en Justitie), in samenwerking met de onderzoeksgroep van Wouter Stol (NHL Hogeschool / Politieacademie / Open Universiteit). Sinds dat het rapport openbaar werd bij het WODC, werd het opgepikt door NU.nl en security.nl.

Cybercrime mag zich verheugen in een warme belangstelling, vooral wanneer hierbij minderjarigen betrokken zijn. Recentelijk nog zijn er enkele veelbesproken gevallen geweest waarbij cyberpesten mede de oorzaak lijkt te zijn geweest van de zelfmoord van de jeugdige slachtoffers. Dat een deel van de bekende cybercriminaliteit, zowel in ruime zin (waarbij ICT als middel wordt gebruikt) als in enge zin (waarbij de ICT-structuur zelf het doel is) op het conto van minderjarige daders komt is uit eerder onderzoek bekend. Desondanks vallen er nog steeds grote vraagtekens te plaatsen bij de mate waarin dat het geval is. Dit onderzoek had dan ook tot doel hierin inzicht te verschaffen, door de aard, omvang en achtergronden van cybercriminaliteit in enge en ruime zin die gepleegd wordt in Nederland door minderjarigen in kaart te brengen.

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen werd een brede mix van kwantitatieve en kwalitatieve methoden ingezet op verschillende informatiebronnen: de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit van het WODC en het onderzoek “Jongeren en Cybersafety” van Kerstens en Stol (2012) – beiden zelfrapportagestudies-, de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) van het WODC, de uitspraken die te vinden zijn op Rechtspraak.nl, en een serie interviews met deskundigen en betrokkenen. De voornaamste bevinding van het onderzoek was dat er op basis van deze bronnen een geringe mate van betrokkenheid lijkt te zijn onder jongeren bij het plegen van cybercriminaliteit in Nederland in de afgelopen jaren.

Zie deze link voor het volledige rapport:

https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/verkenning-aard-en-omvang-cybercrime-en-computercrime-jeugd.aspx?cp=44&cs=6796