‘Key players’ in de communicatie over voeding

Key players’ in de communicatie over voeding

Vraagstelling en achtergronden: Tot voor kort was er bij risicocommunicatie meestal sprake van eenzijdige communicatie, namelijk die van een bepaalde organisatie naar de consument. De opkomst van sociale media heeft hier grote verandering in gebracht. Consumenten kunnen nu publiekelijk op berichten en ‘posts’ reageren, waardoor er interactie tussen de organisatie en de consument mogelijk geworden is. Het communicatielandschap is hierdoor drastisch veranderd.

Deze veranderingen hebben de vraag opgeroepen hoe het communicatielandschap met betrek­king tot de risico’s van voedingsmiddelen gekarakteriseerd kan worden. Om goed te commu­ni­ceren hebben organisaties namelijk kennis nodig over andere ‘key players’ die een belang­rijke rol zouden kunnen spelen bij het informeren van consumenten. Het gaat hierbij om de identificatie van deze “key players”, hun interactie met consumenten, en de wijze waarop consumenten tegen ze aankijken.

Opdracht: De opdracht is te inventariseren welke personen en organisaties zich bezighouden met de communicatie over de risico’s en voordelen van voedingsmiddelen, via welke commu­ni­catie­kanalen zij dat doen, hoe zij op elkaar reageren en hoe hun berichtgeving te karakteri­seren valt wat betreft inhoud en tone-of-voice.

Het specifieke onderwerp wordt in overleg vastgesteld. Gedacht kan worden aan een bepaalde productiemethode (nanotech­nologie, biologische producten, genetische modificatie, gebruik van pesticiden etc.) of aan bepaalde specifieke producten (verrijkte voedingsmiddelen, energiedranken etc.)

Deze opdracht sluit aan bij een onderzoeksproject binnen de vakgroep Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid dat zich richt op de communicatie van voedingsrisico’s.

Theoretisch kader: Het Social Amplification of Risk Framework (SARF) en de Two-step-flow of information is een goed uitgangspunt voor het onderzoek.

Onderzoeksmethode: Gedacht wordt aan een onderzoek naar de inhoud van berichten die consumenten op sociale media geplaatst hebben. Met behulp van de onderzoekstool Coosto zullen posts gedownload worden. Op basis van deze posts zullen vervolgens de “key players” geïdentificeerd worden. Vervolgens zal worden nagegaan van welke communicatiemedia zij gebruik maken, hoe hun bericht­ge­ving gekarakte­riseerd kan worden, hoeveel en welke vol­gers zij hebben op sociale media, hoe die volgers op hun berichtgeving reageren etc. Dit onderzoek kan aangevuld worden met inter­views met de betreffende personen of organisaties en/of met een klein survey.

Data-analyse: Het onderzoek heeft een inventariserend en exploratief karakter. De analyse zal primair descriptief zijn. Het gebruik van statistische technieken zal beperkt zijn tot frequentie­verdelingen, histogrammen en het bereken van een gemiddelde score.

Informatie

Heb je interesse in dit these-onderwerp? Neem dan contact op met de thema-coördinator Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl)