Overgangsregelingen TBK 2013-2014

Overgangsregeling TBK 2013-2014

6a: Propedeuse diploma

Studenten van de cohorten 2012 en eerder die uiterlijk op 31 augustus 2014 voldoen aan de eisen van het propedeutische examen, ontvangen een propedeuse diploma. Na die datum bestaat er geen propedeuse diploma meer. Zie voor meer informatie de overgangsregeling propedeutisch examen in de bijlage bij het gemeenschappelijk deel van de OER (onderdeel B van dit statuut).

6b Bachelor Thesis

Het laatste TBK vak is de Bachelor Thesis. De thesis heeft een omvang van 15EC en daarmee een doorlooptijd van 10 weken. Voor begeleiding van de Bachelor Thesis zijn examinatoren aangewezen, zie Blackboard site 191800720-JAAR: Bacheloropdracht TBK (JAAR).

Per 2013 dient de bachelor opdracht afgerond te zijn (groen licht voor colloquium) binnen de gestelde nominale studietijd (10 weken). Redenen voor niet tijdige afronding kunnen zijn:

1.

Onvoldoende niveau van of voortgang door de student

2.

Onvoldoende begeleiding(skwaliteit) van de begeleider(s)

3.

Bijzondere omstandigheden

Verlenging van de doorlooptijd kan alleen met goedkeuring de opleidingsdirecteur met een maximum van 50% (5 weken). De opleidingsdirecteur kan zich laten adviseren door de begeleiders en/of studieadviseur over toekenning van de verlenging.

Indien de uitvoering van de opdracht niet binnen de gestelde tijd op voldoende niveau afgerond kan worden, kan dit leiden tot een onvoldoende cijfer voor de opdracht. De student zal dan een nieuwe opdracht moeten uitvoeren om tot afronding van het vak te komen. De student kan tegen de beslissing van de opleidingsdirecteur bezwaar aantekenen bij de examencommissie. Voor exacte uitvoering van deze regelgeving verwijzen wij naar de blackboardsite 191800720-JAAR: Bacheloropdracht TBK (JAAR).

6c) Wijziging BSc vakken

194120010 Interne organisatie:

Het vak ondergaat per september 2013 enige veranderingen.

Studenten die voor 1 augustus 2013 aan deze cursus hebben deelgenomen maar niet met goed gevolg hebben afgesloten, moeten voor 1 september 2013 contact opnemen met de voormalige docent.

6d Vervallen vakken en herkansingen

Met het oog op de invoering van het nieuwe UT-onderwijsmodel, zijn in het centrale Opleidings- en Examenreglement (OER) maatregelen getroffen om mogelijk nadelige consequenties van de overgangsregelingen voor studenten zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen zijn reeds vanaf 2011 aangekondigd en toegelicht.

De invoering van het nieuwe onderwijsmodel per 2013-2014 betekent concreet dat de oude BSc B1-vakken niet meer worden aangeboden. In 2013-2014 worden voor deze B1 vakken enkel nog twee tentamenmogelijkheden aangeboden, m.u.v. het project 1, 194121040. De tentamen mogelijkheden bestaan uit schriftelijke tentamens, die een afspiegeling zijn van de eerder aangeboden kennisdelen en vakinhoud. Voor de B2 en B3 vakken geldt een zelfde constructie, met één resp. twee jaar vertraging.

Nog openstaande B1 vakken moeten als eerste worden afgerond om niet in moeilijke overgangsregelingen te komen. Nu kennen we nog (tentamens voor) 5EC vakken. In het nieuwe onderwijsmodel kennen we enkel integrale 15 EC modules. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat een oud 5EC vak dat nog niet is afgerond in een overgangsregeling moet worden vervangen met een 15 EC module omdat het oude vak niet meer bestaat. Uiteraard blijven uitzonderingsmaatregelen gehandhaafd.