Zelfinspectie gebouwen

Zelfinspectie Gebouwen, openbare ruimtes en installaties Universiteit Twente

1. Inleiding

Veiligheidsinspecties zijn noodzakelijk om o.a. de veiligheidsvoorzieningen en preventieve maatregelen op het gewenste niveau te houden. Het Facilitair Bedrijf (FB) is binnen de Universiteit Twente verantwoordelijk voor arbo- en milieuzorg m.b.t. openbare ruimtes en installaties in gebouwen. Hieronder vallen ook adequate voorzieningen voor calamiteiten (b.v. blusapparatuur, vluchtwegen, ontruimings- en brandmeldsystemen) inclusief onderhoud.

Voor de inspecties is een algemene zelfinspectielijst ontworpen (zie hoofdstuk 3) die als leidraad kan dienen. In de zelfinspectielijst wordt aandacht besteed aan zowel de staat van onderhoud van het gebouw als aan de veiligheidsvoorzieningen. De lijst is gebaseerd op de lijst uit de ‘Richtlijn (brand)veiligheid gebouwen en inhoud voor universiteiten in Nederland’ van ACE Insurance N.V. en de aan de Universiteit Twente per gebouw verleende gebruikersvergunningen.

2. Procedure

De zelfinspectielijst is opgedeeld in sublijsten, voor o.a. de verschillende uitvoerende en/of controlerende groepen. Binnen de Universiteit Twente voert het FB één maal per jaar aan de hand van de checklist zelfinspectie gebouwen (zie hoofdstuk 3) een inspectie uit in zijn gebouw(en). Het FB laat zich hierbij assisteren door de VGM coördinator (VGMc) in het gebouw.

De inspectieronde wordt gehouden aan de hand van een lijst met te controleren punten. Indien een punt als onvoldoende wordt beoordeeld, wordt dit als zodanig opgenomen met directe volgacties om geconstateerde gebreken te verhelpen.

In de checklist in hoofdstuk 3 is een totaal overzicht opgenomen van alle vereiste controles. Een groot aantal controles worden, binnen de UT, uitgevoerd door derden. Tijdens de zelfinspectie wordt, op basis van de beschikbare rapportages, gekeken of deze controles door derden ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. E.e.a. kan door middel van een steekproef op de plek zelf nader worden beoordeeld. Het FB zorgt ervoor dat een ingevuld totaal overzicht beschikbaar is van de zelfinspectielijst. De rapportage dient te worden gezonden aan:

-

Manager onderhoud FB (draagt zorg voor centrale opslag in het digitale milieuarchief)

-

De veiligheidskundige van HR

-

Decaan/Directeur Bedrijfsvoering/Dienst Directeur van het gebouw
(bij een verzamelgebouw is dit de hoofdhuurder http://www.utwente.nl/hr/vgm/organisatie_informatie/organisatie/verantwoordelijken-bhv/ )

-

VGMc betreffende gebouw
(http://www.utwente.nl/hr/vgm/organisatie_informatie/organisatie/vgm-coordinatoren/ )

-

Hoofd BHV betreffende gebouw

-

Decentrale medezeggenschapra(a)d(en) van de aanwezige eenheden/diensten in het betreffende gebouw


Voor de overzichtelijkheid kan worden overwogen om alle knelpunten in een aparte tabel
(zie bijlage 1) te zetten met per locatie het knelpunt, de te nemen of gesuggereerde correctiemaatregelen, wie de actie uitvoert en op welke termijn.
Bij de eerst volgende inspectie dient vervolgens beoordeeld te worden of de knelpunten daadwerkelijk zijn opgelost. Van knelpunten waar de controle termijn op een half jaar of meer staat dient binnen 3 maand gecontroleerd te worden of het knelpunt opgelost is.

3. Checklist zelfinspectie Gebouwen, openbare ruimtes en installaties Universiteit Twente

Gebouw:

Inspectie uitgevoerd door: Datum:

A. Onderdeel Bouwcontractant

Nr.

Item

Frequentie

van controle

Controlerende/

uitvoerende organisatie

Resultaat controle zelfinspectie

Opmerkingen/Actie

Actie door

n.v.t.

goed

matig

slecht

 

Gebouw

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Algehele staat van onderhoud

1 jr.

Contractant

 

 

 

 

 

 

2

Conditie buitendeuren

1 jr.

Contractant

 

 

 

 

 

 

3

Conditie sloten

1 jr.

Contractant

 

 

 

 

 

 

4

Conditie ramen o.a. hang- en sluitwerk

1 jr.

Contractant

 

 

 

 

 

 

5

Gebouw vrij van graffiti

1 jr

FB

 

 

 

 

 

 

6

Dak + evt. dakopbouw(en) in goede staat

1 jr

Contractant

 

 

 

 

 

 

7

Hemelwaterafvoer in goede staat

½ jr.

Contractant

 

 

 

 

 

 

8

Dak waterspuwers open

½ jr.

Contractant

 

 

 

 

 

 

9

Brandkranen om gebouw goed bereikbaar

4 x jr.

Contractant

 

 

 

 

 

 

 

Blusmiddelen

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Conditie droge stijgleidingen

1 jr

Contractant

 

 

 

 

 

 

11

Conditie brandwerende scheidingen

1 jr

FB / Brandweer

 

 

 

 

 

 

12

Werking zelfsluitende brandwerende deuren

1 x mnd

FB

 

 

 

 

 

 

13

Kabel + leiding doorvoeren brandwerend afgedicht

1 x jr

Brandweer

 

 

 

 

 

 

14

Sluitsystemen in brandscheidingen

1 jr.

Contractant

 

 

 

 

 

 

Gebouw:

Inspectie uitgevoerd door: Datum:

B. Onderdeel W-onderhoudscontractant

Nr.

Item

Frequentie

van controle

Controlerende/

uitvoerende organisatie

Resultaat controle zelfinspectie

Opmerkingen/Actie

Actie door

n.v.t.

goed

matig

slecht

 

Gebouw

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Waterslot op installaties met wateraansluiting

1 jr

Contractant

 

 

 

 

 

 

16

Onderhoud en controle (brandweer)lift(en)

1 jr

Contractant

 

 

 

 

 

 

17

Controle op goede werking luchtbehandelingsinstallatie

1 jr

Contractant

 

 

 

 

 

 

18

Onderhoud en controle luchtbehandelingsinstallatie

1 jr

Contractant

 

 

 

 

 

 

Gebouw:

Inspectie uitgevoerd door: Datum:

C. Onderdeel E-onderhoudscontractant

Nr.

Item

Frequentie

van controle

Controlerende/

uitvoerende organisatie

Resultaat controle zelfinspectie

Opmerkingen/Actie

Actie door

n.v.t.

goed

matig

slecht

 

Gebouw

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Werking buitenverlichting

½ jr.

Contractant

 

 

 

 

 

 

20

Werking nachtverlichting binnen

½ jr.

Contractant

 

 

 

 

 

 

21

Hoofdgasafsluiter goed bereikbaar

1 jr.

Enexis

 

 

 

 

 

 

 

Elektrische installatie

 

 

 

 

 

 

 

 

22

HS/LS schakelruimten op slot

½ jr.

Contractant

 

 

 

 

 

 

 

Blusmiddelen

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Conditie en werking brandslanghaspels

1 jr

Contractant

 

 

 

 

 

 

24

Conditie draagbare blustoestellen

1 jr

Contractant

 

 

 

 

 

 

25

Brandblustoestellen vast opgesteld

1 jr

Contractant

 

 

 

 

 

 

26

Jaarlijkse controle onderhoudsbedrijf

1 jr

Contractant

 

 

 

 

 

 

 

Inbraak detectie systeem

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Visuele staat van onderhoud

1 mnd

Contractant

 

 

 

 

 

 

28

Jaarlijkse controle beveiligingsbedrijf

1 jr.

1 mnd

Contractant

 

 

 

 

 

 

29

Gebruiksvoorschrift en logboek aanwezig

1 jr

Brandweer

 

 

 

 

 

 

30

Installatie na werktijd ingeschakeld

1 jr

Beveiliging

 

 

 

 

 

 

31

Melders vrij van obstakels

1 jr.

Contractant

 

 

 

 

 

 

 

Ontruimings/brandmeldinstallatie

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Visuele staat van onderhoud

1 jr

Contractant

 

 

 

 

 

 

33

Jaarlijkse controle voor certificaat

1 jr

R2B/Veritas

 

 

 

 

 

 

34

Controle rookmelders/handbrandmelders

1 jr

Contractant

 

 

 

 

 

 

35

Gebruiksvoorschrift en logboek aanwezig

1 jr

FB / Brandweer

 

 

 

 

 

 

36

Maandelijks proefdraaien

1 mnd

Contractant

 

 

 

 

 

 

37

Sprinklers en leidingen vrij van obstakels

1 jr.

R2B/Veritas

 

 

 

 

 

 

38

Werking noodverlichting

1 jr

Contractant

 

 

 

 

 

 

 

Bliksemafleider en overspanningbeveiliging

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Visuele staat van onderhoud

1 jr

Contractant

 

 

 

 

 

 

40

Jaarlijkse controle bliksembeveiliging

1 jr

Contractant

 

 

 

 

 

 

Gebouw:

Inspectie uitgevoerd door: Datum:

D. Onderdeel FM

Nr.

Item

Frequentie

van controle

Controlerende/

uitvoerende organisatie

Resultaat controle zelfinspectie

Opmerkingen/Actie

Actie door

n.v.t.

goed

matig

slecht

 

Gebouw

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Gebruik vergunning brandgevaarlijke werkzaamheden

1 jr.

FB

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Brandveiligheidsinstructies aanwezig

1 jr.

FB

 

 

 

 

 

 

43

Dagelijkse opening- en sluitronde

1 per dag

Beveiliging

 

 

 

 

 

 

 

Huishouding

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Gangen/trappen vrij van opslag

1 jr.

FB / Gebruiker

 

 

 

 

 

 

45

Technische ruimten vrij van opslag

1 jr.

FB

 

 

 

 

 

 

46

Dagelijks afvoer van afval

1 jr.

FB

 

 

 

 

 

 

47

Afvalcontainers in aparte ruimte

1 jr.

FB

 

 

 

 

 

 

 

Roken

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Aanduiding rookverbod

½ jr.

FB

 

 

 

 

 

 

Gebouw:

Inspectie uitgevoerd door: Datum:

E. Onderdeel BHV / VGMc

Nr.

Item

Frequentie

van controle

Controlerende/

uitvoerende organisatie

Resultaat controle zelfinspectie

Opmerkingen/Actie

Actie door

n.v.t.

goed

matig

slecht

 

BHV

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Borden ontruimingsplan/instructie

1 jr.

FB / VGMc

 

 

 

 

 

 

50

Vluchtwegen vrij van obstakels

1 jr.

FB / VGMc

 

 

 

 

 

 

51

Vluchtwegaanduiding

1 jr.

FB / VGMc

 

 

 

 

 

 

 

Blusmiddelen

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Blusmiddelen vrij toegankelijk (b.v. geen opslag bij blusmiddelen)

1 jr

FB / VGMc

 

 

 

 

 

 

 

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Elektrische apparatuur vast aangesloten (geen losse snoeren)

1 jr.

VGMc

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1

Format rapportage


Gebouw:

Inspectie uitgevoerd door: Datum:

Locatie

Knelpunt

Actie

Verantwoordelijke

Datum gereed

Afgerond?