Procedure verzuimmelding

Wanneer je als gevolg van ziekte of een ongeval verzuimt van je werk, heb je recht op (gedeeltelijke) loondoorbetaling. Daarvoor wordt echter wel van je verwacht dat je aan een aantal verplichtingen voldoet. Deze zijn uitgewerkt in de volgende regels. Wij verzoeken jou om van deze aanwijzingen goed kennis te nemen en we wijzen jou op je verantwoordelijkheid om je aan deze regels in voorkomende gevallen te houden. Wanneer je dit niet doet kunnen er sancties opgelegd worden.

Verzuimmelding

Het is van belang, dat verzuim als gevolg van ziekte of ongeval spoedig bij de UT bekend is. Je dient je daarom aan de volgende regels te houden:

1.

Je meld je zodra bekend is dat je niet kunt werken maar in ieder geval vóór 9.00 uur ziek bij je leidinggevende (of diens plaatsvervanger). Voor medewerkers die op onregelmatige tijden werken geldt ziekmelding tenminste 2 uur voor aanvang.

Je leidinggevende kan de volgende zaken met je bespreken;

-

hoe lang je vermoedelijk afwezig bent

-

of er aanpassingen nodig zijn om (weer) aan het werk te kunnen

-

of er werkzaamheden zijn die je nog wel kunt doen

-

of er lopende zaken/ werkzaamheden zijn die overgedragen moeten worden

-

hoe je te bereiken bent

2.

Als de leidinggevende het noodzakelijk acht neemt hij contact op met de re-integratiecoördinator. Indien er meer inhoudelijk advies nodig is word je opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

3.

Verder kun je van je leidinggevende verwachten dat deze binnen 1 week na verzuimmelding contact met je opneemt en afspraken met je maakt over vervolgcontacten. Deze vervolgcontacten vinden steeds binnen 1 week plaats na het laatste contact plaats.

Van jou wordt verwacht dat jij je aan die afspraken houdt en dat je de leidinggevende op eigen initiatief op de hoogte stelt over veranderingen in jouw situatie.

4.

In het kader van de inspanningsverplichting bij verzuimbegeleiding en re-integratie is de werkgever (leidinggevende) wettelijk verplicht een re-integratiedossier van je bij te houden vanaf de eerste dag van de ziekmelding. Uiteraard wordt hiermee op een dusdanige wijze omgegaan dat jouw privacy niet in het geding komt.