Verzuimprotocol

Wanneer

Wat

Wie

Inhoud

Dag 1

Verzuimmelding bij leidinggevende of vervanger

Medewerker

Praktische afspraken over eventueel over te nemen taken etc.

 

 

Leidinggevende

Indien van toepassing: bespreekt met medewerker welke werkzaamheden wel mogelijk zijn (zie herstel en reintegratie).

Accordeert de ziekmelding

Maakt afspraak voor 1e vervolgcontact

Geeft ziekmelding door aan registratie-medewerker

Ziekte i.v.m. zwangerschap? Ja, melden bij RC

 

Registratie verzuimmelding

Registratiemedewerker

 

1e week

telefonisch gesprek

Leidinggevende + medewerker

Bespreken beperkingen en mogelijkheden t.a.v. re-integratie

Gezamenlijk contactmoment afspreken voor week 2

2e week

Gesprek op de werkplek

Leidinggevende/medewerker

Bespreken mogelijkheden vervangend of aangepast werk

 

 

Leidinggevende

Stelt vast dat er sprake is van

-

Verwacht kortdurend verzuim <6 weken

o

Maakt werkhervattingsplan

-

Verwacht langdurig verzuim > 6 weken

 

 

Leidinggevende/reintegratiecoördinator

Overleg welk traject (langdurend of kortdurend)

Bepalen samen wel of niet inzet bedrijfsarts

Bij herstel en reïntegratie

Bij herstel

Herstelmelding bij leidinggevende

Medewerker

Afspreken wie herstel meldt bij registratiemedewerker

 

Indien aan de orde: afspraak afzeggen Arbodienst

Medewerker

 

 

Registratie herstel

Registratiemedewerker

Bijpraten over ontwikkelingen in werksituatie. Nagaan of verzuim te voorkomen was; zo ja afspraken voor de toekomst maken

 

Terugkeergesprek

Leidinggevende/medewerker

Bij stapsgewijze re-integratie per stap registratiemedewerker informeren

Bij re-integratie/

Iedere mutatie moet gemeld worden bij de registratiemedewerker

Leidinggevende/medewerker