Jubilea

Regeling Jubilea 2010

Onderaan dit document staat een toelichting.

I Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder:

a.

Ambtsjubileum: een jubileum vanwege een 25 of 40 jarig dienstverband met het Rijk of een van zijn diensten of instellingen, waaronder universiteiten, dan wel bij andere publiekrechtelijke overheidslichamen.

b.

Beheerder: degene die volgens het Bestuurs- en beheersreglement met het beheer van een eenheid is belast.

c.

College: het College van Bestuur van de universiteit.

d.

Personeelslid: degene die een dienstverband heeft met de universiteit.

e.

Universiteit: de Universiteit Twente.

f.

UT jubileum: een jubileum vanwege een 12,5 of 25 jarig dienstverband met de universiteit.

II Ambtsjubileum

Artikel 2

1.

Het college stelt de beheerder in kennis van de datum van het ambtsjubileum van een personeelslid, onder vermelding van de hoogte van de toe te kennen gratificatie.

2.

Voor de berekening van de diensttijd geldt de ministeriële "Regeling gratificatie bij ambtsjubileum" uit 1989 inclusief de latere wijzigingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

3.

Het personeelslid heeft bij zijn ambtsjubileum van 25 jaren recht op een gratificatie. De gratificatie bedraagt 70% van het salaris in de maand van het jubileum, inclusief de vakantie-uitkering.

4.

Het personeelslid heeft bij zijn ambtsjubileum van 40 jaren recht op een gratificatie. De gratificatie bedraagt 100% van het salaris in de maand van het jubileum, inclusief de vakantie-uitkering.

5.

De gratificatie wordt uitbetaald in de kalendermaand waarin het jubileum plaatsvindt.

Artikel 3

1.

Als het college het personeelslid ontslag verleent in verband met opheffing betrekking, overtolligheid of FPU, dan heeft het personeelslid recht op een proportionele ambtsjubileumgratificatie, mits aan het in lid 2 genoemde is voldaan.

2.

De proportionele ambtsjubileumgratificatie wordt alleen verleend, als het personeelslid direct voorafgaande aan de ontslagdatum tenminste gedurende tien jaren onafgebroken in dienst van de universiteit is geweest en binnen een termijn van vijf jaren na zijn ontslag maar voordat het personeelslid 65 jaar wordt aanspraak zou hebben op een ambtsjubileumgratificatie.

3.

De proportionele gratificatie bedraagt een, in verhouding tot de diensttijd, evenredig gedeelte van de gratificatie waarop het personeelslid aanspraak zou hebben bij zijn ambtsjubileum.

III UT jubileum

Artikel 4

1.

Het college stelt de beheerder in kennis van de datum van het UT jubileum van een personeelslid.

2.

Voor toepassing van dit artikel wordt onder diensttijd verstaan de totale duur van het (de) dienstverband(en) van het personeelslid met de universiteit waarvan uitgezonderd de periodes van verlof voor zover zij langer dan één jaar duren. Buitengewoon verlof in het algemeen belang van langer dan een jaar telt wel mee bij de berekening van de diensttijd. Dienstverband(en) als student-assistent worden buiten beschouwing gelaten.

3.

Het personeelslid heeft ter gelegenheid van zijn UT jubileum van 12,5 jaren recht op een gratificatie van € 230,- netto. Deze gratificatie wordt uitbetaald in de kalendermaand waarin het jubileum plaatsvindt.

4.

Het personeelslid ontvangt ter gelegenheid van zijn 25-jarig UT jubileum als blijk van waardering een zilveren reversspeld en een daarbij behorende oorkonde.

5.

Als het personeelslid dit op prijs stelt, reikt de voorzitter van het college de in lid 6 bedoelde reversspeld uit.

6.

Als het personeelslid dit op prijs stelt, wordt aan zijn 25-jarig UT jubileum publiciteit gegeven.

IV Receptie

Artikel 5

1.

De beheerder biedt het personeelslid bij het 25-jarig ambtsjubileum of UT jubileum en een 40-jarig ambtsjubileum een receptie aan.

2.

De beheerder biedt voor het 25-jarig ambtsjubileum en het 25- jarig UT jubileum in totaal één receptie aan. In overleg met het personeelslid wordt bepaald bij welke gelegenheid de receptie plaatsvindt.

3.

Als het personeelslid ervoor kiest om zijn jubileum op een andere wijze dan met een receptie binnen universiteitsverband te vieren, dan kan de beheerder hier een vergoeding voor verstrekken.

4.

De beheerder kan besluiten om, voor het personeelslid in positieve zin, af te wijken van lid 2.

V Verlof

Artikel 6

1.

Het personeelslid heeft bij het 25-jarig ambtsjubileum of UT jubileum en bij een 40-jarig ambtsjubileum recht op een kalenderdag verlof.

2.

Als het 25-jarig ambtsjubileum en het 25 jarig UT Jubileum niet op dezelfde datum vallen, heeft het personeelslid ter gelegenheid van beide gebeurtenissen in totaal recht op één kalenderdag verlof.

VI Slotbepalingen

Artikel 7

1.

In bijzondere gevallen kan het college van het gestelde in deze regeling afwijken.

2.

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

3.

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2010.