Educatief verlof

Regeling betaald educatief verlof 1998

Onderaan dit document staat een toelichting.

I Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder:

a. universiteit: de Universiteit Twente

b. personeelslid: degene die een vast dienstverband heeft bij de universiteit

c. educatief verlof: buitengewoon verlof in de vorm van een recht op betaald verlof van maximaal drie maanden, op basis van een educatief plan dat ten doel heeft het functioneren van het personeelslid positief te beïnvloeden danwel zijn loopbaanperspectieven te verbeteren

d. educatief plan: plan dat door de leiding van de eenheid waarbinnen het personeelslid werkzaam is wordt goedgekeurd en dat tot basis dient voor het educatief verlof

e. beheerder: degene die met het beheer van een eenheid is belast volgens het Bestuurs- en beheersreglement van de universiteit

f. eenheid: bureau, sectie, vakgroep of een andere eenheid op het basisniveau van de organisatie.

II Recht op verlof en vergoeding

Artikel 2

1.

Het recht op educatief verlof ontstaat nadat het personeelslid vijf jaar in dienst is bij de Universiteit Twente.

2.

Het recht op educatief verlof kan éénmaal in een periode van vijf jaar worden opgenomen.

3.

Het personeelslid dat reeds in een periode van vijf jaar in aanmerking is gekomen voor uitwisseling/educatief verlof via SVO/EEG e.d., wordt geacht het recht op educatief verlof te hebben verzilverd.

4.

De duur van het educatief verlof bedraagt maximaal drie maanden aaneengesloten. Het is mogelijk verlof op te nemen van een bepaald deel van de normale werktijd per dag, week of maand. Ingeval van partieel educatief verlof wordt dit omgerekend naar full-time equivalenten.

Artikel 3

1.

Het educatief verlof dient uiterlijk drie maanden voor het gewenste tijdstip van ingang van het verlof te worden aangevraagd bij de beheerder.

2.

Bij de aanvraag dient het educatief plan te worden overgelegd en dient de gewenste verlofperiode te worden aangegeven, e.e.a. in overleg met de directe chef van het personeelslid.

3.

Als het in lid 2 genoemde overleg niet tot overeenstemming leidt, dan beslist de beheerder.

4.

De beheerder kan na overleg met het personeelslid, met opgave van redenen, wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop het educatief verlof wordt opgenomen, in de inhoud van het educatief plan en/of in de bekostiging van het educatief plan.

5.

De beheerder brengt zijn beslissing binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag, zoals bedoeld in lid 1, schriftelijk ter kennis aan het personeelslid.

Artikel 4

Aan het personeelslid aan wie educatief verlof is toegekend, kan door de beheerder een bedrag van maximaal € 2.269,- per verlofperiode ter beschikking worden gesteld. Wordt het educatief verlof hoofdzakelijk in het buitenland genoten, dan kan een bedrag van maximaal € 4.538,- ter beschikking worden gesteld.

III Voorwaarden

Artikel 5

1.

Het personeelslid dat educatief verlof heeft genoten, is verplicht binnen twee maanden na afloop van het educatief verlof schriftelijk verslag uit te brengen aan de beheerder.

2.

De beheerder kan regels stellen met betrekking tot de inrichting van het in lid 1 genoemde verslag.

Artikel 6

1.

Indien het personeelslid binnen twee jaar na afloop van het educatief verlof op eigen verzoek of door aan hem te wijten omstandigheden ontslag wordt verleend, is hij verplicht tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van het verlof.

2.

De verplichting tot terugbetaling wordt beperkt tot 1/24 deel van de kosten voor elke maand die ontbreekt aan de termijn genoemd in lid 1.

3.

Onder kosten, zoals bedoeld in lid 1, wordt verstaan de kosten van de aan het personeelslid verleende faciliteiten tot een maximum van € 2.269,- respectievelijk € 4.538,-.

IV Bezwaar- en slotbepalingen

Artikel 7

Als de beheerder gebruik maakt van de in artikel 3 lid 3 of 4 vermelde bevoegdheid, dan kan het personeelslid binnen 6 weken na de dag waarop het besluit aan hem bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het College van Bestuur.

Artikel 8

1.

In bijzondere gevallen kan het College van Bestuur van het gestelde in deze regeling afwijken.

2.

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het College van Bestuur.

3.

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 1998 en kan worden aangehaald als "Regeling Betaald Educatief Verlof Universiteit Twente 1998".

4.

Op het tijdstip van in werkingtreding van deze regeling wordt de Regeling Betaald Educatief verlof Universiteit Twente 1995 ingetrokken. De voor 1 juli 1998 ingediende aanvragen voor educatief verlof worden nog op basis van deze regeling beoordeeld.