Jaarplan ontwikkeling vastgoed en huisvesting 2017

Het College van Bestuur heeft het ‘Jaarplan ontwikkeling vastgoed en huisvesting 2017’ als voorgenomen besluit vastgesteld. Dit plan is een concrete vertaling van het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTSH) en geeft een overzicht van alle initiatieven voor huisvestingsprojecten op de campus van de Universiteit Twente, zoals voor 2017 bekend. Aangegeven wordt welke projecten het komend jaar noodzakelijk zijn en welke overige projecten prioriteit krijgen, inclusief onderhouds- en renovatieprojecten.

Het jaarplan wordt jaarlijks geactualiseerd en aan de Universiteitsraad en Raad van Toezicht ter instemming voorgelegd. Dit jaar bespreekt het College van Bestuur het plan op 14 december tijdens de overlegvergadering met de Universiteitsraad.

Landelijke, regionale- en UT gerelateerde ontwikkelingen
Het jaarplan houdt rekening met relevante strategische ontwikkelingen binnen en buiten de UT. Hierbij valt te denken aan de ontwikkeling in studenten- en medewerkersaantallen, de interesse van externe partijen in huisvesting op de campus en de toenemende huisvestingsbehoefte van internationale studenten en medewerkers. Het jaarplan houdt ook rekening met de politieke discussie over huisvesting, zoals het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de huisvestingskosten in de onderwijssector en het onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Op gemeentelijk niveau anticipeert het jaarplan op ontwikkelingen in het Masterplan Kennispark en de realisatie van het Innovatiepad, de ontwikkelingen ten aanzien van de Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark. Verder worden algemene ontwikkelingen gevolgd op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.

Concrete huisvestingsprojecten in 2017
In het komend jaar domineren twee grote huisvestingsprojecten. Dit betreft renovatie van de Technohal, zodat het cluster Health in 2018 het gebouw kan betreden. Het tweede grote project is de nieuwbouw van de Citadel, die beschikbaar komt voor huisvesting van de faculteit ITC op de campus. Deze projecten zijn inmiddels gestart.

In 2017 wordt bovendien aan de volgende noodzakelijke projecten uitvoering gegeven:

·

Herziening infrastructuur plein gebouw Hogekamp, waar het student- en conferentiehotel worden gerealiseerd

·

Aansluiting van het O&O op gebouw Technohal na de herontwikkeling

·

Toetsruimte die nu extern wordt gehuurd verplaatsen naar ontstane leegstand op de campus door de verhuizing van cluster Health naar de Technohal (realisatie eind 2018).


Om tot een prioritering te komen van de overige projecten uit het LTSH, heeft het College van Bestuur een
klankbordgroep gevraagd om te adviseren over de prioritering van deze ‘overige’ projecten bij beschikbaarheid van voldoende financiële middelen. Dit advies is door het College van Bestuur overgenomen en leidt tot de volgende prioriteiten voor het komend jaar:

Prioriteit 1: Herhuisvesten faculteiten intern, vanwege de organisatie in departementen in combinatie met het creëren van een thuisbasis voor studenten. Dit kan gebeuren in combinatie met de realisatie van meer studieplekken bij de opleiding (m.n. rond het O&O-gebied).

Prioriteit 2: Realisatie van een werkplaatsvoorziening voor UT studententeams “Dreamhall.”

Bevorderen ondernemendheid en het bieden van experimenteerruimte aan studenten is een strategisch speerpunt van de UT.

Prioriteit 3: Kwaliteitsimpuls van de Bastille ter versterking van de functie van centrale ontmoetingsplek voor studenten en voor een voorzichtige start van het SU-plan incubators, i.r.t. Start-up hub.

Verbeteren van de sport- (en cultuur)voorzieningen op de campus, gericht op met name vergroting van het aanbod voor individuele activiteiten sport/cultuur, aangezien internationale studenten daar steeds meer om vragen. Vanuit deze initiatieven kan een deel mogelijk worden gerealiseerd, afhankelijk van nog beschikbaar budget.


De klankbordgroep heeft in de prioritering de volgende criteria gehanteerd:

· Het vergroten van de zichtbaarheid van het profiel (en strategische thema’s) van de universiteit

· Gerichtheid op ontmoeting en verbinding: integratie en synergie van onderwijs, onderzoek, valorisatie en ondersteuning.

· Het bieden van experimenteerruimte (smart living campus) en ruimte aan studentondernemerschap

· Het streven naar behoud van het groene karakter van de Campus en voorzieningen die aantrekkelijk zijn voor studenten en medewerkers, zoals sport- en cultuurvoorzieningen.

· Het bevorderen van ‘Community building’ en kleinschaligheid om het onderwijs

· Het streven naar een ‘thuisbasis’ voor alle studenten en het bevorderen van goede contacten tussen studenten, studievereniging en staf


Vind hier het volledige jaarplan ‘Ontwikkeling vastgoed en huisvesting 2017-2021.’

Vragen over huisvestingsprojecten op de campus? Contactpersoon is Bertyl Lankhaar, woordvoerder College van Bestuur, T: 053- 489 2210