LangeTermijn Strategisch Huisvestingsplan

In juli 2016 is met instemming van de Universiteitsraad het lange termijn strategisch huisvestingsplan van de UT vastgesteld door het College. Om de campus zowel kwantitatief als kwalitatief gezien toekomstbestendig te maken en op weloverwogen wijze te bepalen welke vastgoedinitiatieven hiervoor in de tijd moeten worden ondernomen, is dit lange termijn strategisch huisvestingsplan (hierna: LTSH) ontwikkeld. Dit plan dient als kader voor beslissingen over grootschalige investeringsprojecten en reikt tot 2025.

Programmatische aanpak

Om de ontwikkelingen in vastgoed en huisvesting van de UT te monitoren en besluitvorming en medezeggenschap over deelprojecten voor te bereiden, is een programmateam samengesteld.
Het programmateam bestaat (vooralsnog) uit: Susanne Wichman (programmaleider), Karen Frowijn (S&B), Marco Stol (FEZ), Dorien van der Aa (FB), Ray Klumpert (FB), en Bertyl Lankhaar (M&C).


Het programmateam bewaakt dat het vervolgproces van het LTSH wordt opgenomen in de reguliere Planning & Control cyclus van de UT. De realisatie van alle onderdelen van het LTSH worden zowel inhoudelijk als financieel optimaal gefaseerd en gepland in de tijd via het jaarlijks bij te stellen vastgoedplan en de jaarlijkse begroting.

Het programmateam rapporteert aan de stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit: Mirjam Bult (vice voorziter CvB en voorzitter stuurgroep), Ron Mazier (S&B), Pim Fij (FB) en Marielle Winkler (eC). Susanne Wichman, Karen Frowijn en Marco Stol nemen vanuit het programmateam aan de vergaderingen van de stuurgroep deel.

Er is een klankbordgroep ingesteld die helpt met prioriteren cq plannen in de tijd van de ‘overige’ projecten uit het LTSH. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van faculteiten, diensten, URaad en Student Union.


Vervolg

Momenteel worden de prioritaire projecten Health in de Technohal en ITC in de nieuw te bouwen Citadel vervolgd. Hiertoe worden de programma’s van eisen verder uitgewerkt in relatie tot leegstandbeheersing, ‘facility sharing’ en flexibiliteit. Daaraan is gerelateerd is het van belang om de behoefte aan kantoorruimte onder de loep te nemen en te onderzoeken hoe werkplekken zo flexibel mogelijk kunnen worden gerealiseerd, zo mogelijk in combinatie met projectruimten en studieplekken.


Ook wordt gestart met optimalisatie van het roosterproces onderwijsruimten. Hierbij is het van belang om een nadere analyse van vraag en aanbod aan onderwijsruimte te maken: zowel qua onderwijsruimtes die ingeroosterd worden als (te reserveren) studieplekken en projectruimten. Het gaat hier niet alleen om het aanpassen en bouwen van fysieke ruimtes, maar ook om andere mogelijkheden om in de vraag naar onderwijsruimte te voorzien. Hierbij moet gedacht worden aan de manier van omgaan met het creëren van een thuisbasis voor studenten en community vorming, mogelijke aanpassingen in onderwijsprogrammering, spreiden en opvangen van piekmomenten en verruiming van roostertijden naar avonduren dan wel naar 50 uur i.p.v. de huidige 40 uur per week.

Verder zal een nadere analyse van diverse initiatieven en huisvestingsambities worden uitgevoerd die in kaart zijn gebracht in het kader van de totstandkoming van LTSH en die ingepast kunnen worden in de gekozen huisvestingstrategie en die al dan niet direct kunnen starten parallel aan de trajecten herhuisvesting Health en ITC.


Vindt hier het volledige rapport Lange termijn strategische huisvesting.