Vastgoedplan '14

Het College van Bestuur heeft in haar vergadering van 8 februari 2010 het Vastgoedplan ’14, versie 2010, definitief vastgesteld (ons kenmerk VGD/438/09/Frn).
Definitief vaststellen wil zeggen dat het College van Bestuur heeft ingestemd met de projecten die in 2010 tot uitvoering worden gebracht. Aan het einde van dit jaar worden – zoals ook is toegezegd – de plannen voor de in 2011 van toepassing zijnde projecten ter instemming voorgelegd aan de Universiteitraad en Raad van Toezicht.

Voor 2010 staan de volgende projecten gepland:

- Project 1 Tijdelijke uitbreiding kantoorruimte Horst
- Project 2a Invulling beschikbare ruimte vloer 4 Carré
- Project 5a Groot onderhoud Zilverling
- Project 7a Uitbreiding programma M&B met 4.000 m2 BVO t.o.v. VGP 2003
- Project 9a Onderzoek hergebruik dan wel amoveren HDL
- Project 13b Flexwerkplekken PAO in Spiegel
- Project 16a High Tech Factory (t.l.v. HTF)
- Project 16b Aanbrengen nutsvoorzieningen t.b.v. HTF
- Project 17c Aanbrengen nutsvoorzieningen t.b.v. Vrijhof
- Project 22b Uitbreiding parkeercapaciteit W&L-centrum (reeds afgehandeld door FB)