Samenvatting logistiek rapport

Het bureau Royal Haskoning heeft in opdracht van de VGD een rapport uitgebracht met daarin een verkeersadvies over de bouwfasen. Het doel daarvan is om de veiligheid en continuïteit van de bereikbaarheid van het O&O centrum tijdens de bouw zo veel mogelijk te waarborgen.

In dat rapport worden een aantal knelpunten beschreven die gaan ontstaan als er tegelijkertijd op meerdere locaties bouw/renovatieprojecten uitgevoerd worden. Op deze pagina wordt daar door middel van een aantal voorbeelden een korte toelichting op gegeven.

De komende twee jaar zal er in het O&O centrum veel bouwactiviteit plaatsvinden. Een gevolg hiervan is dat medewerkers en studenten van, met name de omliggende gebouwen, daar hinder van gaan ondervinden. Dat zal geluidshinder zijn, maar zeker ook infrastructurele hinder. Zo is er vanaf 6 maart een alternatief fietspad aangelegd achter de Zilverling langs. Deze zal in stand gehouden worden totdat Carré/Nanolab in 2009 klaar zal zijn. Een nadeel van deze nieuwe situatie is dat van het eerste gedeelte vanuit de Zul, ook de leveranciers voor de Zilverling en Teehuis gebruik moeten maken. Er zijn dus verschillende verkeersdeelnemers op hetzelfde stukje van deze route (fietsers, voetgangers en vrachtverkeer) en dat vraagt veel oplettendheid van de betreffende deelnemers. Dit noemt men een veiligheidsknelpunt. Maar met het afsluiten van een gedeelte van de Knepse is er ook een doorstromingsknelpunt ontstaan want de doorgaande verbinding voor fietsers en leveranciers is onderbroken. Dit knelpunt is weggenomen door het aanleggen van het alternatieve fietspad.

Naast veiligheids- en doorstromingsknelpunten, ontstaan er ook capaciteitsknelpunten. Deze ontstaan wanneer er parkeerplaatsen of fietsenstallingen komen te vervallen. Bijvoorbeeld; de parkeerplaats bij de Zilverling zal tijdens de bouwwerkzaamheden gebruikt moeten worden voor de opslag van materiaal en materieel en zal dus komen te vervallen. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond wordt deze parkeerplaats niet meer in gebruik genomen (autoluwe campus). Mensen die met de auto komen zullen deze moeten parkeren op P2 bij Cubicus. In het volledige rapport van Royal Haskoning kunt u uitgebreider lezen om welke knelpunten en bijbehorende maatregelen het gaat.