Nieuwsbrief april 2009

 

 

 

Nieuwsbrief Verhuizing Carré en NanoLab,

15 april 2009

 

 


 

 

Vlekkenplan kantoren

Binnen Carré/Nanolab, worden zowel diensten als leerstoelen gehuisvest. Voor de locatiebepaling van de kantoren is eerst gekeken naar ligging van de laboratoria en technische ruimten. De kantoren van de betreffende groepen zijn vervolgens zo dicht mogelijk bij deze ruimten gepland. Om deze kantoorruimten zo goed mogelijk toe te kunnen wijzen, is de ruimtebehoefte van de diverse groepen uitgerekend volgens een bepaald verdeelmodel. Hierbij krijgt iedereen afhankelijk van het soort werk dat men uitoefent een bepaalde hoeveelheid m2 toebedeeld. Vervolgens moet er een acceptabele indeling van dit hele plan zijn voor zowel TNW als EWI. In overleg met de betreffende groepen wordt momenteel gewerkt aan een voorstel dat voor iedereen een goede situatie oplevert. De afgelopen weken is er onder coördinatie van de VGD overlegd tussen EWI en TNW over een verdeling van de kantoorruimte tussen de beide faculteiten. Uitgangspunt was dat de kantoren van de leerstoelen zo dicht mogelijk bij de corresponderende laboratoria geplaatst moeten worden.

Er doen zich knelpunten voor op vloer 1 (begane grond) en op vloer 3. Uiteindelijk zullen de decanen van de beide faculteiten een beslissing moeten nemen over een definitief plan. Uiteraard zal nog nader met de leerstoelen overlegd worden als er meer duidelijkheid is. Nadat deze verdeling afgerond is zal er per faculteit per vloer een overleg georganiseerd worden, waarbij de leerstoelen de kantoren onderling kunnen verdelen.

Planning oplevering nieuwbouw

De laatste stand van zaken m.b.t. de oplevering van de nieuwbouw is als volgt:

Nanolab: 1-10-2009, Carré: 1-1-2010, Waaier en Hal B: 1-7-2009. Deze twee gebouwen kunnen echter slechts beperkt gebruikt worden totdat het Carré is opgeleverd.

Planning verhuizing

Op basis van de planning van de oplevering van de nieuwbouw is er ook een planning van de verhuizing gemaakt. Van belang hierbij is dat er na de oplevering eerst een “prehookup” plaats gaat vinden, waarbij “directieleveringen” worden geïnstalleerd. Het gaat hierbij om installatie en montage van labonderdelen die nieuw via de VGD zijn aangeschaft (zoals zuurkasten). Na afronding van de prehookup kan de verhuizing van de labs en de kantoren vanuit de oude locaties plaats gaan vinden.

Nanolab: Prehookup van 1-10-2009 tot 2-1-2010, daarna verhuizing vanuit de oude locatie. Carré: Prehookup van 2-1-2010 tot 2-4-2010. Start verhuizing februari 2010: de prehookup en de verhuizing lopen dus deels parallel. Het streven is dat de verhuizing helemaal af is voor de zomer 2010. Zoals bekend, heeft de verhuisorganisator Dimio een volledig verhuisplan gemaakt per leerstoel. Momenteel wordt per leerstoel een begin- en een eindtijdstip van de verhuizing gepland.

Aanpassingen van het ontwerp

De nieuwbouw wordt gerealiseerd volgens een Programma van Eisen dat in 2006 voor het laatst is aangepast. Hiervan kan niet worden afgeweken omdat contractueel is vastgelegd, wat er moet worden gebouwd. Na de oplevering van de nieuwbouw zal er daarom een plan worden uitgevoerd voor aanpassingen die momenteel worden geïnventariseerd. Vanaf april zal dit plan worden voorbereid onder coördinatie van de VGD. Hierbij zullen de leerstoelen worden geraadpleegd over de details.

Kantoormeubilair

Uitgangspunt voor zowel EWI als TNW, is het feit dat we voor de kantoorwerkplekken in Carré Nanolab, uitsluitend gebruik gaan maken van meubilair dat op een goede manier instelbaar is volgens de geldende Arbo normen. Binnen beide faculteiten zal het herbruikbare meubilair zoveel mogelijk worden meegenomen. Het meubilair dat bijbesteld moet worden, zal uit de algemene facultaire middelen worden gefinancierd. Zo gauw de kantoorindelingen bekend zijn, zal z.s.m. contact worden opgenomen met de groepen v.w.b. het meubilair dat nog besteld moet worden.

Labmeubilair

De inrichting van de labs en technische ruimten is al vastgelegd in afspraken die door de groepen en de VGD (vertegenwoordigd door de fa. Deerns) zijn gemaakt. Hier komen hooguit wat kleine aanvullingen bij in de vorm van labkrukken ed.

Sloten voor kantoren en labs

In de oorspronkelijke plannen, zijn voor de kantoren en de meeste labs, standaard cilindersloten voorzien. Momenteel wordt er getest met een sluitsysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van sleutels die een unieke chip bevatten in combinatie met een slot dat een elektronische besturing bevat. Door toepassing van dit systeem, kunnen voordelen van de een “klassiek” sluitsysteem worden gecombineerd met die van een elektronische beveiliging. De sleutel kan geautoriseerd worden voor meerdere deuren waardoor een gebruiker kan volstaan met 1 sleutel. De toegang tot laboratoria gebeurt d.m.v. een zgn. benaderingsschakelaar waarbij de sleutel dus niet echt in het slot hoeft maar alleen maar in de buurt van een contact gehouden hoeft te worden. Ook kunnen de sloten zodanig geprogrammeerd worden dat ze alleen tijdens een bepaald deel van de dag actief zijn.

De extra kosten die dit verbeterde sluitsysteem met zich meebrengt, zullen door de faculteit uit de algemene middelen worden betaald.

Inrichting sociocorners, studentenruimten en vergaderruimten

Voor deze ruimten, is de VGD bezig om inrichtingsplannen te maken. Zo gauw hierover meer bekend is, zal dit ook in de nieuwsbrief verschijnen. Meer is hierover ook te vinden op de VGD site bij:

http://vastgoed.utwente.nl/Archief/Tekeningen/080325-jh-openheid.pdf

Rondleidingen

Er kunnen nog steeds afspraken worden gemaakt voor rondleidingen bij Marsha Plantenga: tel 6028, email m.j.plantenga@utwente.nl.

 

Klik hier voor meer informatie op www.DIMIO.nl of kijk op de site van de VGD