8 OKT - Klanttevredenheidsonderzoek

Jouw mening telt! Klanttevredenheidsonderzoek FB & ICTS

In oktober ontvang je een uitnodiging voor een gezamenlijk klanttevredenheidsonderzoek van het Facilitair Bedrijf en het ICT Servicentrum.

 

We vragen in dit onderzoek naar jouw ervaringen met het Facilitiar Bedrijf (zoals het gebouw, de servicedesk, inkoop en beveiliging), als ook naar jouw ervaringen met het ICT Servicecentrum (hierbij kun je denken aan: ICT-voorzieningen, UT-werkplek, de ICTS Servicedesk en informatiebeveiliging). Tevens worden in dit onderzoek een aantal aspecten bevraagd met betrekking tot de afdeling Archivering van Bibliotheek & Archief.

 

Waarom een klanttevredenheidsonderzoek?

Het FB en ICTS zijn zeer benieuwd hoe jij de kwaliteit van dienstverlening ervaart en wat jij belangrijk vindt. Beide servicecentra zijn continue bezig om de dienstverlening te optimaliseren en aan te passen aan de wensen en behoeften van haar klanten. Daarom is besloten om gezamenlijk dit klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Jij, als klant, speelt hierbij een belangrijke rol.

 

Wie voert het onderzoek uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Integron. Integron heeft ruime nationale en internationale ervaring met verschillende soorten onderzoek, met name in onze branche. Deze objectieve partij zal jouw reactie anoniem verwerken.

 

Wat verwachten wij van jou?

Omstreeks 8 oktober ontvangt je per e-mail een weblink, waarmee je de vragenlijst online kan invullen. Onder de deelnemers worden een iPad en 20 UT-lunchbonnen ter waarde van € 25,- verloot.

 

Wat gebeurt er met alle informatie?

De resultaten uit het onderzoek geven inzicht in wat goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd en prioriteiten bepaald om vervolgens zeer gericht aan verbeterpunten te kunnen werken.

 

Als je vragen hebt over dit onderzoek, neem dan contact op met de projectgroep KTO via e-mail: kto-icts-fb@utwente.nl, of rechtstreeks met Integron via support@integron.nl

 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit onderzoek waardevolle input oplevert voor het verbeteren van onze dienstverlening en danken je bij voorbaat voor je medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens Jan-Laurens Lasonder,

 

David Korringa

Directeur  Facilitair Bedrijf  Universiteit Twente


cid:image001.jpg@01CEA98E.5487D000

 

***English version***

 

Dear colleague,

 

Your opinion counts! Customer Satisfaction Survey FB and ICTS

In early October, you will receive an invitation for a joint customer satisfaction survey from the Facility Service Centre (FB) and the ICT Service Centre (ICTS).

 

In this survey, we ask about your experiences with the Facility Service Centre (such as the building, the service desk and the security), as well as your experiences with the ICT Service Centre (this may include: ICT services, UT-workstation, the ICTS Servicedesk and information security). This survey also includes a number of questions regarding the Library & Archive Service Centre.

 

Why a customer satisfaction survey?

The Facility Service Centre and the ICT Service Centre are very curious to know how satisfied you, as customer, are with the services and what you find important. Both service centres are continuously working to optimize the quality of their services and to adapt them to the wishes of their customers. This is the reason for the customer satisfaction survey. As a customer, you play an important part in this.

 

Who will be conducting the survey?

The survey will be conducted by Integron. Integron has extensive national and international experience, particularly in our sector, with various kinds of surveys. This objective party will process your response anonymously.

 

What do we expect from you?

You can participate in the survey via the internet. Around 8 October, you will be receiving an email with a weblink allowing you to complete the survey online. Participants can enter into a raffle for the chance to win an iPad and 20 lunch vouchers worth €25.

 

What will be done with all the information?

The survey results will help us understand what we are doing right and what could be improved. The results will be presented and priorities will be set, after which we will start working on the aspects requiring improvement in a very targeted manner.

 

Should you have any questions concerning the survey, please do not hesitate to contact the KTO project group via email: kto-icts-fb@utwente.nl or contact Integron directly via support@integron.nl

 

We are confident that this survey will provide valuable input to improve our services and thank you in advance for your cooperation.

 

Yours sincerely,

also on behalf of Jan-Laurens Lasonder,

 

David Korringa

Director Facility Service Centre University of Twente