10 OKT - Dag van de duurzaamheid

10-10: dag van de duurzaamheid

De UT is niet alleen deze dag maar het hele jaar bezig met duurzaamheid. Het is een thema van veel van ons onderzoek en onderwijs en in toenemende mate verankeren we duurzaamheid in onze bedrijfsvoering. Met deze nieuwsbrief informeren we je over een paar van deze initiatieven. Ben je geïnteresseerd in wat we verder doen, kijk dan op de websites Duurzame Campus en FBeter.

 

Energie Efficiëntie Plan (EEP) UT 2013-2016

Dit plan is onlangs goedgekeurd door de gemeente Enschede. Alle Nederlandse universiteiten hebben de Meerjarenafspraak energie- efficiency (MJA) ondertekend. Hiermee zeggen zij toe om in de looptijd 2005-2020 een energiebesparing te realiseren van 30% totaal. Om aan te geven hoe zij dat willen realiseren stelt elke universiteit een EEP op. De UT heeft de afgelopen tijd vooral energie bespaart door het toepassen van technische maatregelen. De komende jaren zet zij daarnaast ook organisatorische en gedragsmaatregelen in. Zo is zij in 2013 met een pilot van energieactieteams in een aantal gebouwen gestart. Op termijn voeren deze teams acties uit om gebruikers meer bewust te maken van hun energieverbruik.

 

PV-testsysteem

In april 2013 heeft de UT een proeftuin van zonnecellen op de Oost Horst geplaatst. Hiermee anticipeert zij op de opkomst van Smart Grids in Europa en geeft vorm aan de programmalijnen 'ICT & Smart Grids’ en ‘Advanced Materials’ van het Green Energy Initiative (GEI). De geschatte jaaropbrengst van het PV-systeem is 27.500 kWh. Dit is voldoende energie om 8 huishoudens te laten draaien, of de UT te voorzien van 1/1000 van haar verbruik. Op het dak van Citadel is een kleine ‘plug & play’ test opstelling geplaatst, waarmee de vakgroep CTW onderzoek gaat uitvoeren naar het functioneren van zonnepanelen, de hoeveelheid instraling en de spectrale samenstelling van zonlicht. Zo is deze proeftuin zowel interessant voor onderzoek, onderwijs als voor de bedrijfsvoering.

 

Mobiliteit

Wilt u meehelpen om de bereikbaarheid van Enschede te verbeteren? Doe dan mee aan de pilot ‘Reis je rijk’. De app Tripzoom (onderdeel van de pilot) onderzoekt hoe verkeersdrukte in Enschede ontstaat. De app wordt de komende periode getest en zoekt daarom nu testers. Als u mee doet, maakt u kans op leuke prijzen.

Deze pilot is onderdeel van het Europees onderzoeksprogramma SUNSET waarin de vakgroep Verkeer Vervoer en Ruimte van de UT participeert.

 

FBeter

In 2012 heeft het Facilitair Bedrijf succesvol een bewustwordingscampagne genaamd FBeter gevoerd voor haar eigen medewerkers. De aandachtsgebieden zijn het stimuleren van hergebruik met name van meubilair en het verminderen van zwerfafval, voedselresten tijdens evenementen en foldermateriaal.

 

48% minder afval?

De UT streeft naar zo min mogelijk restafval . Een recent onderzoek wijst uit dat dit mogelijk met 48% gereduceerd kan worden als we het plastic vooraf kunnen scheiden. Hoe dat gerealiseerd kan worden is nu de hamvraag. Het Facilitair Bedrijf heeft dit onderwerp hoog op de agenda staan en wil een pilot uitvoeren in gebouw de Vrijhof om dit verder in kaart te brengen.

 

Duurzaamheid meer dan milieu

Bij duurzaamheid denken veel mensen direct aan energie en milieu. Duurzaamheid is echter een veel breder begrip, dat ook bij de UT breder wordt ingevuld. Een mooi voorbeeld hiervan is Twente Academy Young. Omdat ‘Jong geleerd, oud gedaan’ ook voor duurzaamheid geldt, heeft de UT verschillende activiteiten voor basis- en middelbare-schoolleerlingen. Twente Academy Young zorgt voor de verbinding tussen basisonderwijs enerzijds en wetenschap en techniek anderzijds. Het doel is kennis en houding ten opzichte van wetenschap en techniek van vier- tot viertienjarige leerlingen te verbeteren. Dit gebeurt door het organiseren van allerlei activiteiten voor de leerlingen, waarbij duurzaamheid vaak een thema is.