De nieuwe aanbestedingswet

Op 1 april 2013 wordt de nieuwe aanbestedingswet van kracht. De wet is nu goedgekeurd door de Eerste Kamer en de Raad van State. De maatregelen uit de wet moeten o.a. leiden tot:

·

meer concurrentie (en kansen voor het MKB)

·

minder administratieve lasten

·

een meer uniforme aanbestedingspraktijk

·

een eenvoudiger afhandeling van klachten

De nieuwe wet heeft veel consequenties voor onderhandse aanbestedingen. Op zich niet opvallend, omdat bijna 70% van het Nederlandse publieke inkoopvolume betrekking heeft op opdrachten onder de Europese drempelwaarde. Enkele consequenties zijn:

·

Beginsel van Proportionaliteit

Het midden- en klein bedrijf en zelfstandigen zonder personeel krijgen door de aanbestedingswet meer kansen bij aanbestedingen. Zo moeten volgens de wet de eisen die aan een ondernemer worden gesteld in verhouding staan tot de opdracht.

·

Geen clustering van opdrachten

Opdrachten mogen niet meer dusdanig worden geclusterd dat kleinere bedrijven geen kans meer maken. Een organisatie met bijvoorbeeld veel vestigingen mag niet de schoonmaak van al deze gebouwen bundelen in één aanbesteding. Daardoor maakt een klein schoonmaakbedrijf bij voorbaat al geen kans meer.

·

Meer lijn in aanbestedingsregels

Vooral bij opdrachten die niet Europees hoeven te worden aanbesteed, hanteren aanbestedende diensten verschillende procedures. Dit leidt tot lasten voor bedrijven. De aanbestedingswet stelt daarom het gebruik van o.a. de ARW (Aanbestedingsreglement Werken) verplicht.

·

Motivatieplicht

Een aanbestedende dienst moet op verzoek zijn gemaakte keuzes tijdens een aanbestedingstraject schriftelijk kunnen motiveren. Per aanbesteding zal er een dossier opgesteld dienen te worden.

·

Maatschappelijke waarde creëren

Een aanbestedende dienst moet zorgen voor het leveren van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde bij het aangaan van een overeenkomst.

·

Gunning/afwijzing

Een aanbestedende dienst deelt alle inschrijvers schriftelijk de gunningsbeslissing met de relevante redenen mee.

·

ARW 2013

Aanbestedingsrichtlijnen Werken (ARW 2013) dient verplicht toegepast te worden.

·

Nota van Inlichtingen

Verplicht toepassen van een Nota van Inlichtingen in een aanbestedingsproces.

·

Gunningscriteria

De aanbestedingswet schrijft voor dat een aanbestedende dienst in principe gunt op het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving en dus niet op laagste prijs.

·

Klachtenregeling/Commissie aanbestedingsexperts

De eigen organisatie dient een klachtenmeldpunt in te richten. De reden hiervoor is dat leveranciers eenvoudiger een klacht kunnen indien m.b.t. een aanbestedingstraject. Daarnaast wordt er een landelijke klachtencommissie opgericht waar leveranciers terecht kunnen met hun klacht indien men zich niet kan vinden in de antwoorden van het klachtenmeldpunt. De mogelijkheid voor leveranciers om eenvoudig klachten in te dienen wordt dus groot.

Gevolgen

Omdat de nieuwe aanbestedingswet veel betekent voor onderhandse aanbestedingen willen wij u attenderen op de (ook financiële) gevolgen. Middelgrote en kleine bedrijven krijgen door deze wet meer kans op overheidsopdrachten. Deze bedrijven zullen goed opletten of overheidsinstanties zich aan de nieuwe wet houden. Zij kunnen/zullen sneller overgaan tot het indienen van een klacht.

De drempel om een klacht in te dienen is immers laag geworden door de aanwezigheid van een klachtenmeldpunt en een landelijke klachtencommissie. Daarnaast zullen ook accountants controleren op de nieuwe wetgeving. Een klacht kan resulteren in het stilleggen van een aanbesteding, ontbinden of vernietigen van een net afgesloten overeenkomst en/of een boete.

Schakel de afdeling Inkoop in

De afdeling Inkoop kan u helpen om aankopen soepel en volgens de wet te laten verlopen, zonder dat u, dus ook de Universiteit, in de problemen komt. Deze problemen kunt u eenvoudig voorkomen door bij enkelvoudige, onderhandse en Europese aanbestedingen de afdeling Inkoop in te schakelen (conform de inkoopprocedures).

Indien er op enigerlei wijze vragen of onduidelijkheden zijn omtrent inkopen, neem dan a.u.b. contact op met de afdeling Inkoop via Geert Jan Westhof, Manager Inkoop, te bereiken op 053-489 6257 of via de mail: g.j.westhof@utwente.nl