Communicatie uitingen op de campus

Richtlijnen Communicatie-uitingen

Vanuit de verschillende faculteiten, diensten, opleidingen en instituten is een grote behoefte om op de campus evenementen te communiceren en de eigen eenheid te profileren. Gebouwgevels, spandoeken en andere communicatiemogelijkheden op de campus kunnen - mits zij in huisstijl worden uitgevoerd - bijdragen aan de identiteit en de profilering van de Universiteit Twente.

We bieden op de campus diverse mogelijkheden om een evenement of boodschap aan te kondigen zodat de gehele UT gemeenschap en de bezoekers op de hoogte zijn van de aankondiging. Op deze pagina vind je meer informatie over verschillende presentatiemiddelen voor binnen en buiten die je kunt inzetten.


Klik hier voor de plattegrond van de campus met daarbij de locatie van de presentatiemiddelen gemarkeerd.

Op de campus zijn een aantal vaste communicatie-uitingen:

-

Full colour ‘Universiteit Twente.’ lichtreclame aan de gevel van gebouw de Spiegel, metbehoud van het huidige geveldoek op hoofdgebouw de Spiegel;

-

Reclamezuil als entreemarkering met vermelding van High Tech, Human Touch;

-

Mobiel LED scherm voor aankondiging van evenementen en ter verhoging van beleving en

dynamiek door gebruik te maken van bewegend beeld;

De concerndirectie Marketing & Communicatie is eindverantwoordelijk voor de beoordeling en uitvoering van de communicatie-uitingen op de campus, om regie op de huisstijl en uitvoering te voeren. Zij kan echter geen advies uitbrengen over het wel of geen toestemming verlenen

voor de aangevraagde communicatie-uitingen op gebouwen en op het campusterrein, zonder daarover in gesprek te blijven met het Facilitair Bedrijf, de architect en de gemeente Enschede. Het zal dan ook een gezamenlijke opdracht blijven.

Indienen aanvraag:

- Een aanvraag wordt ingediend bij Marketing & Communicatie middels een standaard aanvraagformulier dat wordt opgesteld om over voldoende informatie te beschikken om de aanvraag te kunnen beoordelen. Randvoorwaarde bij iedere aanvraag is het budget. In de procesaanvraag dient de aanvrager duidelijk aan te geven of er budget beschikbaar is binnen eigen eenheid voor de aanvraag.

Beoordeling aanvraag:

- De aanvraag wordt beoordeeld door toetsing aan de hand van de vastgestelde criteria

- Wanneer de uiting voldoet aan de criteria van fase 1 wordt gekeken of ook de criteria uit fase 2 worden behaald. Bij tegenstrijdigheid tussen bijvoorbeeld de beoordeling van de Marketing en Communicatie criteria en de criteria vanuit de Architecten van Mourik wordt gekeken in welke mate de uiting bijdraagt aan de versterking van het profiel van de UT. Dit bepaalt de wegingsfactor van de criteria.

- Met behulp van de criteria uit fase 3 worden de technische communicatie randvoorwaarden bepaald.

Terugkoppeling:

- De aanvrager ontvangt een gefundeerd document waaruit blijkt of er toestemming wordt verleend voor de aanvraag of dat de aanvraag wordt afgewezen.

Wanneer er geen aanvraag is ingediend, maar er zelfstandig een communicatie-uiting wordt bevestigd aan een gebouw of geplaatst op de campus, dan dient de verantwoordelijke hierop gewezen te worden. Gezamenlijk wordt vervolgens gekeken of de communicatie-uiting voldoet aan het beleid rondom gevelsignage en profilering op de campus, of dat de uiting verwijderd dient te worden. Kosten voortkomend uit onrechtmatige plaatsing zijn voor rekening van de afzender. Hieronder vallen de kosten voor verwijdering, herstelwerkzaamheden etc.

Kijk voor de volledige richtlijnen en criteria op: http://www.utwente.nl/huisstijl/presentatie/

Criteria

Er wordt vanuit vier perspectieven gekeken naar de communicatie-uitingen op de gebouwen en de campus: het Facilitair Bedrijf, de architect, de welstandsnota van de gemeente Enschede en de concerndirectie Marketing & Communicatie.

Randvoorwaarde bij iedere aanvraag is het budget. In de procesaanvraag dient de aanvrager duidelijk aan te geven of er budget beschikbaar is binnen eigen eenheid voor de aanvraag.

Facilitair Bedrijf

Het Facilitair Bedrijf spreekt zich uit over de mogelijkheden van de bevestiging van de eventuele uitingen op de gebouwen en de campus, de houdbaarheid en duurzaamheid, de schade die de uiting berokkent aan de

gebouwen/campus en het onderhoud van de uiting. Daarnaast is veiligheid een van de belangrijkste aspecten waaraan de aanvraag wordt getoetst. Bij de keuze van de uitvoering en toepassing van materialen dient rekening gehouden te warden met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Naast de veiligheid en onderhoudscriteria hanteert het Facilitair Bedrijf richtlijnen betreffende de mogelijkheid om communicatie-uitingen als posters etc. te bevestigen:

1. De campus beschikt over 20 plakzuilen. Op de plakzuilen mogen posters, sticker etc., warden geplakt;

2. Op elk ander abject op de campus is dit niet toegestaan;

3. Als er op andere objecten dan de plakzuilen toch -op welke manier dan ook - posters, stickers etc. worden geplakt, dan warden deze verwijderd door het schaonmaakbedrijf. De kosten hiervan worden verhaald op de organisator die op de poster, sticker etc. staat vermeld. Deze organisator is immers verantwoordelijk voor het feit dat de posters of stickers er gekomen zijn.

4. Aan de buitengevel van UT gebouwen zijn geen uitingen toegestaan anders dan die waarvoor door de

secretaris van de universiteit schriftelijk toestemming is verleend. De uitingen worden daarnaast door

Marketing & Communicatie beoordeeld. Uitzonderingen op artikel 1 zijn: spandoeken af andere uitingen die

kortstondig (gedurende maximaal 2 weken) worden getoond. Bijvoorbeeld om symposia jubileumvieringen of dergelijke aan te kondigen. Hiervoor moet toestemming worden gevraagd aan het facilitair Bedrijf. Getoetst zal warden op onder andere veiligheid en op overlast voor andere groepen dan degene die adverteert; de gebouwnamen die in overleg met Marketing & Communicatie op de gevels warden aangebracht.

Architect

De Architecten van Mourik bewaakt de uitstraling van de campus en voor grote wijzigingen aan gebouwen en op het campusterrein toetst de architect of de uitstraling van de campus daarmee wordt versterkt danwel

beschadigd. De architect hanteert de volgende regels met betrekking tot communicatie-uitingen op de campus.

1. Een gevel verdraagt maar één beelddrager.

2. Het beeld mag de uitstraling van de campus niet verstoren en moet op juiste wijze geIntegreerd worden met de architectuur en de groene campus.

Gemeente — Welstandsnota

De welstandsnota Campus hanteert de volgende richtlijnen bij het toevoegen van communicatie-uitingen op decampus:

1. Aan- en uitbouwen, opbouwen, bijgebouwen, overkappingen en technische voorzieningen moeten afgestemd zijn op het hoofdgebouw en het architectuurniveau evenaren of bij voorkeur verhogen.

2. Reclame, naamsvermelding en bebarding moeten in vorm, materiaal en kleur zijn afgestemd op het gebouw en/of een positieve bijdrage leveren aan de landschappelijke inrichting van de campus.

3. Gevels en raampartijen mogen niet geblindeerd warden.

4. Erfscheidingen moeten van hoge esthetische kwaliteit zijn en mogen de relatie tussen gebouw(en) en park niet verstoren.

5. Erfscheidingen moeten het campuspark ruimtelijk continu laten en mogen het niet opdelen in stukken of er ‘eilanden’ in uitsnijden.

Marketing en Communicatie

Vanuit communicatie-oogpunt worden de volgende richtlijnen gehanteerd:

Identiteit

1. Uitstraling communicatie-uiting moet aansluiten bij de huisstijl en identiteit van de Universiteit Twente en

bijdragen aan het versterken van de prafilering van de Universiteit Twente.

2. Uitstraling en lay-out van de communicatie-uiting moet in één oogopslag duidelijk maken dat het een

Universiteit Twente object is.

3. De communicatie-uiting moet gevolg geven aan de invulling van de campusvisie waarbij beleving op de

campus centraal staat.

Afzenderschap en boodschap

1. Het gebouw of object waar de communicatie-uiting aan verbonden is, ken niet de afzender zijn van de uiting.

2. De boodschap van de communicatie-uiting dient van toepassing te zijn op, of afkomstig te zijn van, het

merendeel van de UT populatie of bij te dragen aan de ervaring van een bruisende campus en het High Tech Human Touch gevoel.

3. De duur en belang van de boodschap: In principe zijn aan de gevels van de gebouwen geen communicatie uitingen in de vorm van geveldoeken toegestaan, tenzij er vanuit communicatiedoeleinden reden voor is om hiervoor een uitzondering te maken. Denk aan bijvoorbeeld kortstondige acties om grootse evenementen aan te kondigen waarmee een grote populatie wordt bereikt of aan de versterking van de profilering van de Universiteit Twente door het plaatsen van de uiting.

Technische communicatie

1. Er dient gekeken te worden naar tekstgebruik, tekstgrootte en afstand voor zichtbaarheid.

2. Er moet, waar mogelijk, beeldoptimalisatie worden nagestreefd voor zowel dag- als nachtsituatie.

3. De communicatie-uiting dient zich op een juiste positie op de campus te bevinden zodat optimaal gebruik en zichtbaarheid volgt, denk aan plaatsen als de entree van de UT, de boulevard, het O&O plein etc.

4. Gevelcommunicatie dient op de juiste hoogte en positie te worden geplaatst om optimale

communicatiekracht te verkrijgen.

Conclusie

Na kennis te hebben genomen van de uitgangspunten en eisen van bovenstaande partijen, adviseert de

Concerndirectie Marketing & Communicatie onderstaande richtlijnen te hanteren aangaande communicatie

uitingen op gebouwen en de verdere campus. Daarbij zijn de criteria met betrekking tot het nastreven van de communicatiedoeleinden van de Universiteit Twente het meest zwaarwegend*.

Criteria Fase 1

Marketing en Communicatie: Afzenderschap en boodschap

1. Het gebouw of object wear de communicatie-uiting aan verbonden is, kan niet de afzender zijn van de uiting.

2. De boodschap van de communicatie-uiting dient van toepassing te zijn op, of afkomstig te zijn van, het

merendeel van de UT populatie of bij te dragen aan de ervaring van een bruisende campus en High Tech

Human Touch.

3. De duur en belang van de boodschap: In principe zijn aan de gevels van de gebouwen geen communicatie uitingen in de vorm van geveldoeken toegestaan, tenzij er vanuit communicatiedoeleinden reden voor is om hiervoor een uitzondering te maken. Denk aan bijvoorbeeld kortstondige acties om grootse evenementen aan te kondigen waarmee een grote populatie wordt bereikt of aan de versterking van de profilering van de Universiteit Twente door het plaatsen van de uiting.

Marketing en Communicatie: Identiteit

1. Uitstraling van de gevelcommunicatie en campus moeten aansluiten bij de huisstijl en identiteit van de

Universiteit Twente en bijdragen aan het versterken van de profilering van de Universiteit Twente.

2. Uitstraling en lay-out moet in één oogopslag duidelijk maken dat het een Universiteit Twente object is.

3. De communicatie-uiting moet gevolg geven aan de invulling van de campusvisie waarbij beleving op de

campus centraal staat.

Criteria Fase 2

Architect en Gemeente Enschede:

1. De uitingen moeten in lijn zijn met de uitstraling van de campus.

Criteria Fase 3

Wanneer een ulting voldoet aan bovensteande voorwaarden wordt gekeken near de technische communicatie aspecten.

Marketing en Communicatie: Technische communicatie

1. Er dient gekeken te worden naar tekstgebruik, tekstgrootte en afstand voor zichtbaarheid.

2. Er moet, waar mogelijk, beeldoptimalisatie worden nagestreefd voor zowel dag- als nachtsituatie.

3. De communicatie-uiting dient zich op een juiste positie op de campus te bevinden zodat optimaal gebruik en zichtbaarheid volgt, denk aan plaatsen als de entree van de UT, de boulevard, het O&O plein etc.

4. Gevelcommunicatie dient op de juiste hoogte en positie te worden geplaatst om optimale

communicatiekracht te verkrijgen.

*Voorwaarde voor alle uitingen is dat de eisen vanuit het Facilitair Bedrijf over houdbaarheid, duurzaamheid, bevestiging, onderhoud en veiligheid in acht zijn genomen. Daarbij is uitgangspunt tevens dat aan de buitengevel van UT gebouwen geen uitingen zijn toegestaan anders dan die waarvoor door de secretaris van de universiteit schriftelijk toestemming is verleend.

De eindbeslissing van plaatsing, vormgeving en ulting ligt bij M&C.