English version below

Ook de Universiteit Twente wil haar steentje bijdragen op het gebied van duurzaamheid, energie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Na een succesvolle pilot vanuit het Facilitair Bedrijf in 2014 in de Vrijhof en het Paviljoen is het tijd om ook in de andere gebouwen te starten met het verder scheiden van afval. 

In juli 2017 worden de eerste gebouwen dan ook voorzien van bakken om het afval goed te kunnen scheiden, zogeheten afvaleilanden.

Afvaleilanden

De afvaleilanden worden op centrale punten, bijvoorbeeld bij de koffieautomaat, geplaatst. Hierin kan het afval in 4 stromen gescheiden worden:

  • Papier
  • GFT (Groente, Fruit en Tuinafval)
  • PMD (Plastic, Metaal, Drankverpakking)
  • Restafval

Wat betekent dit voor mij?
Omdat het afval op verschillende, centrale plekken in de gebouwen in afvaleilanden wordt gescheiden, zullen er geen prullenbakken meer bij de bureaus en in de collegezalen staan. Je moet dus een klein stukje lopen om je afval weg te kunnen gooien, net als in de meeste huishoudens het geval is.  

Planning
Maandag 17 juli             Ravelijn & Cubicus
Dinsdag 18 juli               Zilverling & Spiegel
Woensdag 19 juli           Horst
Donderdag 20 juli          Horst 

Zodra de afvaleilanden in het gebouw geplaatst worden, worden de oude afvalbakken direct ingenomen. 

Wat gebeurt er met de huidige afvalbakken?
De huidige afvalbakken zullen hergebruikt of gerecycled worden. Hiermee houden we de duurzaamheidscirkel in tact.

Meer informatie
Weten welk afval in welke bak moet en wat er na het inzamelen met het gescheiden afval gedaan wordt? Lees dan de informatiefolder (Engels).

*** 

The University of Twente seeks to do its bit with regard to sustainability, energy and corporate social responsibility. 

From pilot study to actual implementation of waste sorting

After a successful pilot study in 2014 in the buildings Vrijhof and Paviljoen it is now time to start the sorting of waste in the other buildings. In July 2017 we will start sorting waste more thoroughly in the university’s other buildings in the so called waste islands.

Waste islands

The waste islands will be installed in central locations, e.g. near coffee-vending machines. The waste islands will allow waste to be separated into four streams:

  • Paper
  • GFT (Vegetables, Fruit and Garden waste)
  • PMD (Plastics, Metals, Drinks bottles and cartons)
  • Residual waste 

So what will this mean for me?
Since waste will be separated at several centrally located places inside the buildings you will no longer have a dustbin next to your desk. In other words, you will have to take a brief walk in order to be able to throw your waste away, as is the case in most households.

Schedule
Monday 17 July                 Ravelijn & Cubicus
Tuesday 18 July                Zilverling & Spiegel
Wednesday 19 July           Horst
Thursday 20 July               Horst 

As soon as the waste islands are being installed, all the old dustbins will be taken in. 

What will happen with the current dustbins?
Our old dustbins will be reused or recycled.  This way we keep the sustainability circle intact.

More information and questions
Curious about what happens to the separated materials after collection? Take a look at the information flyer. For further questions please contact the Servicedesk of your building.