Evenementen

Participatie-symposium afvalwaterinjectie - sinkholes

Ingrepen in het landschap hebben vaak impact op de leefomgeving en beïnvloeden de levens van vele burgers, voor de middellange of soms zelfs lange termijn. Dat geldt zeker ook voor grootscheepse ondergrondse activiteiten zoals gaswinning, olieopslag, sinkholes en recent afvalwaterinjectie. Soms komen verborgen risico’s na jaren alsnog, letterlijk, aan de oppervlakte. Dit kan voor veel irritatie, stress en onzekerheid bij burgers zorgen alsook tot onverwachte milieuschade en flinke onvoorziene financiële consequenties achteraf.

Gesteund door goede ervaringen opgedaan tijdens het symposium Mind the Gap, in 2015, organiseert de Wetenschapswinkel Twente samen met de vakgroep CHEPS (Center for Higher Education Policy Studies) een vervolg, ingegeven rond actuele publieke discussies rondom: aardbevingen in Groningen, toekomstige afvalwaterinjecties in Twente, innovatieve ‘fracking’ technologieën voor aardgaswinning uit gesteenten, calamiteiten bij olieopslag ’t Aamsveen.

Plaats en tijd: vrijdag 19 mei, 15.00 uur DesignLab, The Gallery, Hengelosestraat 500, 7521 AN Enschede.

Participatie-symposium

In een participatie-symposium nodigen de organisatoren studenten en deelnemers vanuit alle hoeken van de samenleving uit, met als doel om samen nieuwe oplosrichtingen voor de toekomst te zoeken. We horen graag van deze betrokken studenten en ‘burgers’ hoe men zelf denkt bij te kunnen dragen aan nieuwe besluitvormings- en inspraakmodellen op deze en aanverwante actuele thema’s.

De vragen zijn: hoe kunnen burgers en belangenbehartigers als volwaardige experts hun visie inbrengen; hoe kunnen ze meedenken, vanaf vroege planvorming tot aan de uitvoering; hoe kunnen stakeholders vanuit verschillende achtergronden toch hun inspraak laten gelden op de belangrijkste beslismomenten?

Sprekers

Bij deze complexe vragen spelen aanvullende onderwerpen op de achtergrond mee: Hoe kunnen samenleving en bedrijven beter omgaan met grote (vaak onomkeerbare) risico’s? Welke juridische instrumenten zijn nodig om betrokkenen beter tegen risico’s te beschermen? Hoe kunnen vanuit maatschappelijke urgentie, gezond ondernemerschap en slagvaardige politiek, stakeholders elkaar vinden om tot actief beleid te komen (b.v. naar voorbeeld van nieuwe samenwerkingsverbanden in duurzame technologie)?

Om deze problematiek toegankelijk te maken, zullen een viertal sprekers het symposium openen:

  • Drs. Liesbeth van Tongeren, tweede kamerlid bij Groen Links; welke actoren zijn bij grootschalige ondergrondse projecten het meest betrokken, en tot welke dilemma’s geeft dit aanleiding
  • Dr. Alessandra Arcuri, assistant professor International and European Law; wie draagt juridisch gezien de ‘echte’ risico’s en verdiensten
  • Burgerinitiatief Stop Afvalwater Twente; hoe hebben zij huidige inspraakmodellen ervaren, pros and cons
  • Ir. Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel Twente; samenvatting van enkele ethische en filosofische overwegingen zoals ingebracht in symposium Mind the Gap. 

Deelnemers

Het symposium staat open voor; studenten UT en Saxion, gemeente/provincie-politici, (maatschappelijk) ondernemers, bedrijfsleven, beleidsmakers, belangenbehartigers en maatschappelijk betrokken burgers.

Samen met DesignLab UT en de vakgroep CHEPS wordt in de tweede helft van het symposium een participatie-sessie georganiseerd. Deze staat onder leiding van Franziska Eckardt, promovendus bij CHEPS, met bijzondere aandacht voor burgerparticipatie op diverse maatschappelijke themagebieden.

Hierbij worden de deelnemers aan de hand van ‘ontwerpende stellingen’ uitgedaagd creatief mee te denken over;

  • Nieuwe vormen van inspraaktrajecten (te starten vanaf eerste planvorming)
  • Methoden om risico’s en ‘restrisico’s’ eerlijker af te wegen
  • Innovatieve modellen en besluitprocessen om verborgen risico’s en af te wegen
  • Businessmodellen om risico’s en opbrengsten te herverdelen
  • Nieuwe manieren om de cultuurverschillen tussen de stakeholders te verkleinen.

De uitkomsten van het symposium worden gebundeld en dienen als input voor het door de NWO gefinancierd onderzoeksproject Knowledge Matters van de vakgroep CHEPS (https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten/i/41/22641.html). 

Ook willen we Liesbeth van Tongeren een “ontwerpkoffer” meegeven met daarin de resultaten, schetsen en gedachtensnippers die de middag heeft opgeleverd. We hopen dat deze resultaten haar inspireren, en dat ze enkele daarvan handen en voeten weet te geven in haar politieke werk.

Info en inschrijving

Egbert van Hattem, tel 053 4893848, e.vanhattem@novelt.com
Franziska Eckardt, tel 053 4896303, f.eckardt@utwente.nl

Geïnteresseerde deelnemers kunnen zich voorinschrijven tot donderdagochtend 18/5, 12.00 uur via de link;  https://www.utwente.nl/en/designlab/forms/Externalevent/

Hierna zijn nog slechts enkele vrije plekken op het symposium beschikbaar. De deelname is gratis.