Bindend Studieadvies (BSA) 2011-2012

Bindend Studieadvies Onderwijskunde 2011-2012

Wat is Bindend Studieadvies?

De bacheloropleiding Onderwijskunde is een opleiding die vanaf studiejaar 2011/2012 gebruik maakt van een bindend studieadvies (BSA). Elke student krijgt aan het einde van het eerste jaar (B1) een bindend studieadvies. Je krijgt een negatief BSA wanneer je NIET voldoet aan de BSA norm van deze opleiding. Een negatief BSA krijgen betekent dat je de studie niet mag voortzetten.

Waarom Bindend Studieadvies?

Bij aanvang van de studie vindt de opleiding het belangrijk dat iedereen zo snel mogelijk op de juiste plek belandt. De ervaring leert dat studenten die in het eerste jaar minder dan ongeveer

60 % van de vakken halen weinig kans hebben de studie succesvol af te ronden. Wij hebben er daarom voor gekozen die studenten een bindend negatief advies te geven. Natuurlijk wordt rekening gehouden met bijzondere omstandigheden. Het is daarom ook van groot belang dat je deze omstandigheden meldt bij de studieadviseur of de persoon waarmee je het kennismakingsgesprek hebt. Omdat wij veel waarde hechten aan een goede studiebegeleiding kun je met vragen of problemen altijd terecht bij je mentor of de studieadviseur(s) van de opleiding.

Wat zijn de regels?

De propedeuse (B1) beslaat in totaal 60 studiebelastingpunten, uitgedrukt in ECTS. Je krijgt een negatief BSA als je uiterlijk op 31 augustus van je eerste studiejaar minder dan 35 ECTS hebt behaald.

Hoe gaat dat in de praktijk?

Gedurende het eerste jaar krijg je twee voorlopige adviezen. Het eerste advies krijg je rond de Kerst. Dit advies is gebaseerd op de behaalde resultaten van het eerste blok/kwartiel. Het tweede advies krijg je in juni. Dit advies wordt op basis van alle behaalde resultaten tot dan toe bepaald. Er zijn vier soorten voorlopige adviezen, nl. de adviezen ‘Uitstekend perspectief’, ‘Voldoende perspectief’, ‘Weinig perspectief’ en ‘’Geen perspectief’. De laatste twee adviezen geven aan dat een student in de gevarenzone zit voor een negatief BSA. Als richtlijn voor de adviezen geldt dat het advies ‘Uitstekend perspectief’ gegeven wordt indien de student alle ECTS van het totaal aan te behalen ECTS gehaald heeft. Het advies ‘Voldoende perspectief’ wordt gegeven indien tweederde of meer van het totaal aan te behalen ECTS behaald is. Voor advies ‘Weinig perspectief’ geldt een totaal aantal ECTS van eenderde tot tweederde. Advies ‘Geen perspectief’ wordt gegeven als de student minder dan een derde van de te behalen ECTS heeft gehaald.

Aan het einde van het eerste studiejaar (voor 31 augustus) ontvang je het definitieve (bindend) studieadvies. Heb je minder dan 35 ECTS behaald dan ontvang je een negatief BSA en zul je moeten stoppen met je studie. Bij het vaststellen van het eindadvies door de examencommissie van Onderwijskunde, wordt rekening gehouden met bijzondere omstandigheden, indien je deze tijdig hebt aangegeven bij de studieadviseur en de Commissie bijzondere omstandigheden BSA. Bij een negatief BSA kan binnen 6 weken na dagtekening schriftelijk in beroep gegaan worden bij het College van Beroep voor de Examens.

Persoonlijke omstandigheden

Persoonlijke omstandigheden waarmee rekening wordt gehouden bij het verstrekken van een positief of negatief bindend studieadvies zijn:

-

ziekte, handicap

-

bijzondere familieomstandigheden

-

zwangerschap/bevalling

-

bestuurslidmaatschap

Indien je als gevolg van persoonlijke omstandigheden redelijkerwijze kan vermoeden studievertraging op te lopen, dan moet je dit tijdig bij de studieadviseur en de studentendecanen melden. Het doel hiervan is uiteraard de studievertraging te beperken en, als de studieadviseur dit nodig acht, een individueel studieplan op te stellen. Bovendien wordt bekeken of het nodig is een aanvraag in te dienen voor toetsing van omstandigheden bij de BSA-commissie voor het vaststellen van het eindadvies.

Vrijstellingen

Als de examencommissie je voor onderdelen van de propedeuse vrijstellingen heeft verleend, tellen de ECTS van deze onderdelen mee bij de vaststelling van het BSA.

Belangrijke links:

Richtlijn BSA UT

Studieadviseur OWK

Studentendecanen

Onderwijs en examenregelingen OWK

Aanvraag voor toetsing van omstandigheden in het kader van het BSA door BSA-commissie:

http://www.utwente.nl/studentenbalie/regelingen_statuut/bsa/

College van Beroep voor de Examens:

De UT heeft een College van Beroep voor de Examens. Het secretariaat daarvan berust bij
mevr. mr. H.W.H.M. van der Zandt, Spiegel, kamer 225, tel. 053-4892010.

Zie ook het Studentenstatuut UT, hoofdstuk 5 (Rechtsbescherming)